31

  1Kuv tub cog lug rua kuv lub qhov muag lawm,
   mas kuv yuav saib ntsoov
   tej hluas nkauj dawb huv tau le caag?
  2Daabtsw yog kuv le feem
   ntawm Vaajtswv kws nyob sau ntuj,
  daabtsw yog kuv le qub txeeg qub teg
   ntawm tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   kws nyob sau lub chaw sab?
  3Vej sub vej sw yuav tsw poob
   rua sau cov tuabneeg tsw ncaaj nceeg lov,
  hab kev puam tsuaj yuav tsw poob
   rua sau cov kws ua txhum lov?
  4Vaajtswv tsw pum txujkev kws kuv moog
   hab tsw suav kuv txhua kauj ruam lov?

  5“Yog kuv taug txujkev cuav,
   hab kuv txhais kwtaw maaj nroog moog daag,
  6kuj thov ca muab kuv kiv
   rua sau raab teev kws hum txaj,
   hab thov Vaajtswv paub kuv lub sab dawb paug.
  7Yog kuv txhais kwtaw tig tawm huv txujkev lawm,
   hab kuv lub sab moog lawv le kuv qhov muag pum,
  hab yog muaj ib qhov kws tsw huv
   lu kuv txhais teg,
  8kuj thov ca kuv tseb es lwm tug tau noj,
   hab ca tej kws kuv cog
   raug muab dob hlo caag pov tseg.

  9“Yog kuv lub sab raug ntxag
   moog deev tej quaspuj,
  hab kuv tau zuv tog
   ntawm kuv kwvtij zej zog lub qhov rooj,
  10kuj ca kuv tug quaspuj zum moov rua lwm tug,
   hab ca lwm tug pw tsuam nwg.
  11Tej nuav kuj yog kev txhum kws phem kawg,
   hab yog kev txhum kws cov tu plaub
   yuav tsum txav txem rua,
  12qhov ntawd yog suavtawg
   yuav kub moog txug ncua lub chaw puam tsuaj,
   hab yuav kub hlo kuv tej caag tej txwv huvsw.

  13“Yog kuv tsw quav ntsej
   kuv tej tub qhe nkauj qhev tej lug
  rua thaus puab muaj xaiv muaj lug
   tuaj has rua kuv,
  14mas thaus Vaajtswv sawv tseeg
   kuv yuav ua tau le caag?
  Thaus nwg nug zaaj ntawd,
   kuv yuav teb nwg le caag?
  15Tug kws tswm kuv rua huv lub plaab
   tsw tau tswm puab hab lov?
  Tsw yog tuab tug tswm peb
   rua huv plaab mivnyuas lov?

  16“Yog kuv tau taav yaam twg
   kws tej tuabneeg pluag xaav yuav,
  lossws ua rua cov puj ntsuag
   lub qhov muag saib do xwb,
  17lossws kuv tuab leeg noj kuv tej mov,
   es tug mivnyuas kws tsw muaj txwv tsw tau noj,
  18(txwj thaus kuv yau lug kuv yug nwg
   ib yaam nkaus le kuv yog nwg txwv,
  hab kuv yeej taw qha cov puj ntsuag
   txwj thaus kuv yug huv nam plaab lug)
  19hab yog kuv pum ib tug twg puam tsuaj
   vem tsw muaj rwg tsho,
  lossws pum ib yawm twg pluag
   tsw muaj rwg tsho naav,
  20yog nwg lub sab tsw tau foom moov zoo rua kuv,
   hab nwg tsw tau naav kuv tej tsoog plaub yaaj suv,
  21yog kuv tsaa teg kov tej mivnyuas
   kws tsw muaj txwv,
  vem yog kuv paub tas
   cov kws nyob ntawm rooj loog yuav tuaj kuv tog,
  22tes thov ca kuv daim txhaa
   duav pu pluam ntawm kuv xub pwg,
  hab kuv txhais npaab
   pluam ntawm lub cos qej txhaa.
  23Kuv ntshai tej xwm txheej phem ntawm Vaajtswv,
   hab vem nwg tug fwjchim meej mom
   kuv ua tsw tau tej ntawd hlo le.

  24“Yog kuv muab tej kub ua yaam kws kuv tso sab,
   lossws hu tej tseem kub tas
   yog kuv lub chaw vaam khom,
  25yog kuv zoo sab vem kuv tej nyaj txag ntau kawg,
   lossws vem kuv txhais teg muab tau ntau kawg lug,
  26yog kuv saib rua lub nub kws ci tuaj,
   hab saib lub hli kws moog kev zoo nkauj kawg,
  27es kuv lub sab raug ntxag tuabywv moog pe,
   hab kuv lub qhov ncauj nwj kuv txhais teg pe,
  28tej nuav yog kev txhum
   kws cov tu plaub yuav tsum txav txem,
  tsua qhov yog kuv faav xeeb rua Vaajtswv
   kws nyob sau ntuj.

  29“Yog kuv zoo sab rua thaus
   tug kws ntxub kuv raug puam tsuaj,
  lossws xyiv faab
   rua thaus nwg raug xwm txheej phem,
  30(kuv tsw tau ca kuv lub qhov ncauj ua txhum,
   es tsawm foom nwg txujsa,)
  31hab yog cov tuabneeg
   huv kuv lub tsev ntaub tsw tau has tas,
   ‘Leejtwg tsw tau noj nwg le nqaj tsau?’
  32tsua qhov tej qhua tsw tau pw nrau tej ntug kev,
   kuv qheb qhov rooj lug rua cov tuabneeg dua kev,
  33hab yog kuv muab kuv tej kev faav xeeb
   npog ib yaam le lwm tug,
  lossws muab kuv lub txem
   zais rua huv lub xubndag,
  34vem yog kuv pheej ntshai
   ib tsoom tuabneeg heev,
   hab ntshai kuv cov tuabneeg saib tsw taug kuv,
  kuv txhad nyob tuabywv
   tsw tawm dhau kuv lub qhov rooj moog,
  35mas kuv xaav kuas muaj ib tug noog kuv has.
   Nuav yog kuv txhais teg sau.
  Thov kuas tug kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus teb kuv.
  Kuv xaav tau tej lug kom kuv
   huv daim ntawv kws tug yeej kom sau.
  36Kuv yuav muab kwv hlo sau xub pwg moog,
   kuv yuav muab khi ca yaam le lub mom kub.
  37Kuv yuav qha kuv txhua kauj ruam rua nwg,
   kuv yuav moog cuag nwg
   yaam le ib tug thawj moog.

  38“Yog kuv daim teb quaj kom kuv,
   hab cov nav khais kws laij teb hov ib txhwj quaj,
  39yog kuv noj tej qoob hov tsw them nqe le,
   hab ua rua tej qub tswv teb hov tuag,
  40kuj thov ca xuav paug tuaj nyob tej mog chaw,
   hab nroj pas daab tuaj nyob qeb chaw.”
 Yauj le lug taag le nuav.