31

1“Kuv twv taus rau lub ntuj hais tias,
  kuv tsis tau ntsia ib tug hluas nkauj
   twg rau zaj phem li.

  2“Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus ua dabtsi rau peb,
  thiab muab dabtsi pauj tej haujlwm
   uas peb tibneeg ua?
  3Vajtswv tso sub tawg sub ntsha
   thiab kev puastsuaj rau cov uas ua txhaum.
  4Vajtswv paub txhua yam uas kuv ua;
  nws saib ntsoov kuv rho txhua kauj ruam mus kev.

  5“Kuv twv taus rau lub ntuj hais tias
  kuv tsis tau ua phem thiab tsis tau dag ntxias leejtwg li.
  6Cia Vajtswv muab rab teev uas haum txiaj los luj kuv,
  nws thiaj pom hais tias kuv yog neeg
   zoo npaum li cas.
  7Yog hais tias kuv tsis taug txojkev ncaj
  lossis cia txojkev phem coj kuv mus ua txhaum,
  yog kuv txhais tes tsis ncaj tsis huv
   vim muaj txhim,
  8ces cia kom kuv tej qoobloo
   puastsuaj mus,
  lossis thov kom lwm tus tau noj tej
   qoobloo uas kuv cog.

  9“Yog hais tias kuv ntshaw luag pojniam,
   lossis mus nkaum xauj nws qhov tsev,
  10ces cia kom kuv tus pojniam mus ua
  zaub mov rau luag noj thiab luag nrog nws pw.
  11Cov uas ua kev phem kev qias li ntawd,
   tsimnyog raug txim tuag.
  12Qhov ntawd yuav zoo ib yam cov hluavtaws
  leejfaj uas kub txhua tsav yam uas nws muaj tas dulug.

  13“Thaum kuv cov tubtxib ib tug yws kuv,
   kuv mloog nws hais thiab ua zoo rau nws.
  14Yog kuv tsis ua li ntawd, kuv yuav
   ua li cas fim taus Vajtswv?
  Thaum uas Vajtswv los txiav txim rau kuv,
   kuv yuav hais li cas rau nws?
  15Tus Vajtswv uas tsim kuv thiab tsim
   kuv cov tubtxib yog tib tug.

  16“Kuv yeej ibtxwm pab cov neeg pluag,
  tsis muaj ib zaug uas kuv tsis kam pab li,
  kuv yeej ibtxwm pab cov pojntsuam
   thiab tsis tau ua rau lawv tu siab,
  17lossis cia tej menyuam ntsuag tshaib
   nqhis thaum kuv muaj noj muaj haus.
  18Kuv yeej ibtxwm pab luag los laus li no.

  19“Thaum kuv pom ib tug twg
   txomnyem uas tsis taus ris tsho hnav,
  20kuv muab tej ris tsho uas kuv muab
   tej plaub yaj ntos rau tus ntawd hnav.
  Ces nws thiaj ua kuv tsaug thiab nco
   kuv txiaj ntsig.
  21Yog kuv tau txhav ib tug menyuam ntsuag twg tug yuav,
  vim kuv paub hais tias kuv yuav yeej nws hauv tsev tu plaub,
  22ces cia kom kuv ob txhais npab lov;
  cia kom kuv ob txhais npab pluam ntawm kuv xubpwg mus.
  23Rau qhov kuv ntshai Vajtswv rau txim rau kuv,
  kuv thiaj tsis ua txhaum li ntawd.

  24“Kuv yeej ibtxwm tsis cia siab rau tej nyiaj txiag
  25lossis tso siab rau kev npluanuj.
  26Kuv yeej tsis tau pe lub hnub uas ci
   ntsa iab lossis pe lub hli thaum tabtom nra.
  27Kuv tsis tau nwj kuv txhais tes hawm tej ntawd
  kom ua rau kuv yuam kev ib zaug li.
   28Tus uas ua txhaum li ntawd
   tsimnyog raug txim tuag,
  rau qhov nws saib tsis taus Vajtswv
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

  29“Thaum kuv cov yeebncuab raug kev
   txomnyem kuv tsis hnyos lawv,
  lossis zoo siab thaum lawv raug kev
   puastsuaj;
  30kuv tsis tau ua txhaum uas yog thov
   Vajtswv kom kuv cov yeebncuab tuag.
  31Txhua tus tubzog uas ua haujlwm
  rau kuv hais tias kuv yeej ibtxwm nyiam tiam qhua.
  32Kuv zoo siab hlo caw tej neeg taug
   kev los so hauv kuv tsev,
  thiab tsis cia lawv pw ntawm tej kev.

  33“Luag lwm tus pheej npog luag tej kev txhaum,
  tiamsis kuv yeej tsis npog kuv tej kev txhaum li.
  34Kuv yeej ibtxwm tsis ntshai tej uas luag hais kuv;
  kuv ibtxwm tsis nyob ntsiag to lossis
   nkaum nkoos hauv tsev,
  vim ntshai nyob tsam luag txob thuam kuv.

  35“Tsis muaj leejtwg yuav mloog kuv tej lus li los?
  Kuv twv taus rau lub ntuj hais tias
   txhua lo lus uas kuv hais yog lus tseeb.
  Cia Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus teb kuv.

  “Kheev lam kuv pom tej uas yeebncuab
   kom kuv ntawd sau rau hauv nruab ntaw,
  36kuv yuav muab dai rau ntawm xubpwg,
   thiab muab ntoo rau saum taubhau ib yam li
   ntoo kausmom yeebkoob;
  37kuv yuav piav txhua yam uas kuv ua
   qhia rau Vajtswv mloog,
  thiab kuv yuav muaj plhus ntxiag
   thaum kuv mus cuag nws.

  38“Yog kuv tau txeeb daim teb uas kuv
   ua no ntawm lwm tus los,
  39lossis yog kuv tau mus txhav luag tej qoobloo loj noj,
   thiab cia tus tswv qoob tshaib plab;
  40ces cia tej pos thiab nroj tuaj hloov kuv tej qoobloo chaw.”

  Yauj cov lus xaus li no.