31

  1“Kâo pơjing tơlơi pơgop hăng kâo pô
   kơ tơlơi ƀu lăng kluh amoaih ôh ƀơi đah kơmơi.
  2Tui anŭn, hơget tơlơi Ơi Adai gah ngŏ adih ngă kơ kâo lĕ?
   Pô Dưi Kơtang pơ anih glông adih či pơkơhma̱l hĭ kâo yơh.
  3Ñu či pơrai hĭ ƀing mơnuih sat ƀai,
   laih anŭn ngă brơi kơ tơlơi truh sat truh ƀơi ƀing hlơi pô ngă soh yơh.
  4Ñu ƀuh abih bang tơlơi bruă kâo ngă
   laih anŭn yap rĭm yak rơbat kâo rơbat yơh.

  5“Tơdah kâo hơmâo kơnuih soh sat
   ƀôdah kâo hơmâo ječ ameč laih plŏm ƀlŏr ƀing arăng,
  6brơi bĕ Ơi Adai pơkơtraŏ kâo amăng gai pơkơtraŏ tơpă
   laih anŭn Ñu či thâo krăn yơh kâo ƀu soh ôh.
  7Tơdah kâo pơdơi hĭ hăng ƀu ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng dơ̆ng tah,
   tơdah tơlơi kâo ƀuh ngă brơi kơ kâo kiăng kơ ngă tơlơi sat ƀai,
   ƀôdah tơdah sĭt kâo hơmâo ngă laih khul tơlơi soh sat,
  8tui anŭn brơi ƀing arăng mă ƀơ̆ng bĕ hơget gơnam kâo hơmâo pla laih,
   laih anŭn brơi arăng buč hĭ bĕ gơnam tăm kâo pla.

  9“Tơdah kâo hơmâo kluh amoaih laih bơnai pô re̱ng gah kâo,
   laih anŭn hơmâo tơguan laih kơ pô re̱ng gah kâo tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng sang ñu,
  10tui anŭn brơi bĕ bơnai kâo jing ding kơna mă bruă kơ đah rơkơi pơkŏn,
   laih anŭn brơi bĕ ƀing mơnuih pơkŏn đih hrŏm hăng ñu.
  11Ngă tơlơi anŭn či jing tơlơi mlâo mlañ yơh,
   ƀing khua phat kơđi khŏm pơkơhma̱l hĭ pô soh sat anŭn yơh.
  12Tơlơi klĕ pyu jing kar hăng apui či čuh hăng pơrai hĭ kâo yơh;
   ñu či pơrai hĭ hơdôm mơta tơlơi kâo hơmâo yơh.

  13“Tơdah kâo hơmâo hơngah hĭ ƀu kiăng ngă tơlơi tơpă ôh hăng ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi kâo
   tơdang ƀing gơñu hơmâo tơlơi rơngot hơning pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
  14kâo ƀu dưi ngă hơget ôh tơdang Ơi Adai laĭ glaĭ kơ kâo.
   Kâo ƀu thâo laĭ glaĭ kơ Ñu ôh tơdang Ñu tơña phat kơ kâo.
  15Pô hơmâo pơjing laih kâo amăng sang ană, ăt pơjing hĭ ƀing gơñu mơ̆n.
   Ñu ăt jing Pô hơmâo pơjing laih ƀing gơñu hăng kâo pơdơ̆ pơđơ̱r amăng kian ƀing amĭ ta.

  16“Tơdah kâo hơmâo hơngah hĭ laih khul tơlơi kơƀah kiăng ƀing ƀun rin
   ƀôdah lui brơi mơta ƀing đah kơmơi kơmai rơgah rơmơ̆n,
  17tơdah kâo hơmâo djă̱ pioh gơnam ƀơ̆ng kơ kâo pô,
   ƀu pơpha brơi kơ ƀing tơhrit ama,
  18samơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ hlak ai, kâo răk rong ba laih ƀing gơñu kar hăng ama gơñu,
   laih anŭn mơ̆ng kâo dŏ hlak krah, kâo dui ba laih đah kơmơi kơmai,
  19tơdah kâo ƀuh hlơi pô răm rai hĭ yuakơ ƀu hơmâo sum ao ôh,
   ƀôdah pô đah rơkơi kơƀah ƀu hơmâo ao hơô ôh,
  20laih anŭn ñu ƀu tŭ bơni hiam yua mơ̆ng kâo ôh
   yuakơ brơi pơđao laih kơ ñu hăng ao blâo triu kâo,
  21tơdah kâo hơmâo kơtư̆ juă hĭ laih pô tơhrit ama,
   yuakơ kâo hơmâo ƀing mơnuih djru hơmư̆ kâo ƀơi anih mơnuih lu pơƀut glaĭ,
  22tui anŭn brơi bĕ hơpăl tơngan kâo tơhlăh trŭn hĭ mơ̆ng bra kâo,
   brơi bĕ ñu jŏh tơĭ hĭ mơ̆ng anih pơtŏ anŭn.
  23Kâo ƀu dưi ngă hơdôm tơlơi anŭn ôh yuakơ kâo huĭ biă mă kơ tơlơi Ơi Adai či pơrai hĭ kâo tơdah kâo ngă,
   laih anŭn yuakơ huĭ pơpŭ kơ tơlơi ang yang prŏng Ñu.

  24“Tơdah kâo hơmâo đaŏ kơnang laih ƀơi mah
   ƀôdah laĭ kơ tơlơi hơmâo mah phŭn jing tơlơi ngă brơi kơ kâo dŏ rơnŭk rơno̱m,
  25tơdah kâo hơmâo hơ̆k mơak laih yuakơ kâo pơdrŏng săh,
   laih anŭn mŭk dram kâo hơmâo pơjing rai laih,
  26tơdah kâo hơmâo ƀuh laih yang hrơi pơčrang suai pơđiă ñu
   ƀôdah yang blan pơrơđah tơlơi ang yang ñu,
  27yuakơ anŭn kâo lê̆ hĭ amăng tơlơi plư
   laih anŭn kâo čum kơkuh pơpŭ hĭ ƀing gơñu,
  28tui anŭn Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ kâo yơh yuakơ kâo jing mơnuih soh,
   laih anŭn yuakơ kâo ƀu dŏ tŏng ten ôh hăng Ơi Adai amăng anih glông adih.

  29“Tơdah kâo hơmâo hơ̆k mơak laih yuakơ pô rŏh kâo tŭ gleh tơnap
   ƀôdah mơak mơai yuakơ tơlơi truh sat truh laih ƀơi gơ̆,
  30biă mă ñu, kâo ƀu soh ôh hăng tơlơi kâo pơhiăp
   laih anŭn pơhiăp hơtŏm păh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơ̆,
  31tơdah ƀing mơnuih amăng sang anŏ kâo ƀu hơmâo laĭ ôh tui anai,
   ‘Ƀing gơmơi hơmâo ƀơ̆ng djŏp laih mơ̆ng gơnam ƀơ̆ng Yôb,’
  32samơ̆ ƀu hơmâo tuai pă ôh đŏm mlam gah rơngiao jơlan,
   yuakơ kâo nanao mơak ju̱m ƀing tuai rai mơ̆ng djŏp anih,
  33tơdah kâo hơmâo pơdŏp hĭ laih mơ̆ng ƀing arăng thâo kơ tơlơi kâo hơmâo ngă soh laih,
   jing tơlơi či jing hĭ tơlơi soh hơgŏm,
  34yuakơ kâo huĭ kơ ƀing mơnuih lu thâo biă mă
   laih anŭn huĭ bra̱l kơ tơlơi ƀing kơnung djuai kâo či djik djak hĭ kâo,
   tơl kâo dŏ rơiăt laih anŭn ƀu khĭn tơbiă gah rơngiao ôh jing anih arăng či djik mưč kơ kâo,

  35“Ơ kâo kiăng biă mă yơh tơdah hơmâo hlơi dưi hơmư̆ tơlơi kâo pơhiăp!
   Kâo kač anăn kâo kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi abih bang tơlơi kâo hơmâo pơhiăp laih jing sĭt: Brơi kơ Pô Dưi Kơtang laĭ glaĭ kơ kâo bĕ!
   Brơi Pô Phŏng Kơđi kâo čih tơbiă bĕ tơlơi Ñu phŏng kơ kâo.
  36Sĭt yơh kâo či băk ñu ƀơi bra kâo,
   kâo či troă tơlơi anŭn kar hăng troă đoăn pơtao yơh.
  37Kâo či pơblang brơi kơ Ñu abih bang tơlơi kâo hơmâo ngă laih,
   jing khĭn kar hăng khua ba akŏ yơh kâo či nao jĕ pơ Ñu.
  38tơdah ƀing arăng yua anih lŏn kâo brŏk pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   laih anŭn abih bang glông kai ñu jing mơsăh hăng ia mơta gơñu,
  39tơdah kâo hơmâo ƀơ̆ng laih gơnam tăm ñu laih anŭn ƀu kla ôh kơ ƀing mă bruă
   ƀôdah kơtư̆ juă hĭ ƀing mă bruă anih lŏn anŭn,
  40tui anŭn amăng anih lŏn anŭn brơi bĕ khul rơ̆k drơi čă đĭ pơala kơ pơdai kơtor
   laih anŭn khul rơ̆k čă đĭ pơala kơ pơdai kơtur yơh.”
 Khul boh hiăp Yôb pơjưh hĭ ƀơi anai yơh.