31

Y-Yôp Mgang Klei Ênuah Ênô Ñu

  1“Kâo ngă klei bi mguôp leh hŏng ală kâo;
   snăn kâo amâo dưi dlăng hŏng klei ƀô kơ sa čô mniê êra?
  2Ya srăng jing kdrêč Aê Diê mơ̆ng dlông bi mbha kơ kâo,
   leh anăn ngăn dưn kâo mơ̆ng Pô Mâo Jih Klei Myang ti dlông?
  3Amâo djŏ hĕ pô ƀai srăng mâo klei knap mñai,
   leh anăn phung mă bruă klei wê srăng rai tuč?
  4Amâo djŏ hĕ Aê Diê ƀuh êlan kâo,
   leh anăn yap jih knhuang kâo?

  5Tơdah kâo êbat leh hŏng klei luar,
   leh anăn jơ̆ng kâo ruăt kơ klei mplư;
  6brei Aê Diê mkă kâo hlăm sa knăng djŏ,
   leh anăn brei ñu thâo klei ênuah ênô kâo!
  7Tơdah jơ̆ng kâo klah đuĕ mơ̆ng êlan kpă,
   leh anăn ai tiê tluh kơ mnơ̆ng ală kâo ƀuh,
   leh anăn tơdah mâo mnơ̆ng čhŏ đuôm ti kngan kâo;
  8snăn brei kâo rah mjeh leh anăn pô mkăn ƀơ̆ng boh;
   leh anăn brei arăng buč hĕ mnơ̆ng kâo pla leh.

  9Tơdah ai tiê kâo tluh kơ sa čô mniê mkăn,
   tơdah kâo kăp lua dlăng kơ mô̆ pô riêng gah kâo ti ƀăng bhă sang ñu,
  10snăn brei mô̆ kâo tăp mdiê kơ pô mkăn,
   leh anăn brei phung mkăn đih hŏng ñu.
  11Kyuadah klei anăn jing klei soh prŏng jhat snăk;
   klei anăn jing klei wê năng kơ phung khua phat kđi bi kmhal;
  12klei anăn jing pui ƀơ̆ng truh kơ ƀăng êlam,
   leh anăn srăng ƀơ̆ng truh ti agha jih jang mnơ̆ng kâo mâo.

  13Tơdah kâo hngah leh klei djŏ kơ dĭng buăl êkei amâodah dĭng buăl mniê kâo,
   tơdah digơ̆ kčŭt kơ kâo;
  14snăn ya kâo srăng ngă tơdah Aê Diê kgŭ?
   Tơdah ñu ksiêm êmuh, ya klei kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ñu?

  15Amâo djŏ hĕ Aê Diê yơh mjing kâo wăt digơ̆ mơh?
   Amâo djŏ hĕ knŏng ñu yơh mmai mmuôn hmei hlăm tian amĭ?

  16Tơdah kâo hngah amâo brei ôh mnơ̆ng phung ƀun ƀin čiăng,
   amâodah brei ală mniê djiê ung dliu hŏng klei hia,
  17amâodah ƀơ̆ng hjăn mnơ̆ng kâo mâo,
   leh anăn amâo brei ôh phung anak êrĭt ama ƀơ̆ng đa,
  18(kyuadah mơ̆ng kâo hlăk ai kâo rông ñu msĕ si sa čô ama rông anak,
   leh anăn mơ̆ng tian amĭ kâo, kâo atăt gai phung mniê djiê ung);
  19tơdah kâo ƀuh leh sa čô rai tuč kyua kƀah čhiăm ao,
   amâodah sa čô mnuih ƀun ƀin amâo mâo mnơ̆ng hơô;
  20tơdah ai tiê ñu amâo mâo hơêč hmưi klei jăk kơ kâo ôh,
   leh anăn tơdah ñu amâo tuôm mâo klei mđao hŏng ao mlâo biăp kâo;
  21tơdah kâo yơr kngan kâo čiăng ngă kơ phung anak êrĭt ama,
   kyuadah kâo thâo phung khua phat kđi dôk tĭng kơ kâo;
  22snăn brei mra kâo tloh lĕ mơ̆ng asei mlei,
   leh anăn brei păl kâo tloh mơ̆ng anôk ñu bi kkuh mđuôm.
  23Kyuadah kâo huĭ kơ klei knap mñai kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê,
   leh anăn kyua klei kdrăm ñu kâo amâo dưi ngă klei anăn ôh.

  24Tơdah kâo knang leh kơ mah,
   amâodah băng kơ mah doh;
  25tơdah kâo mơak kyua klei mdrŏng kâo prŏng,
   amâodah kyua kngan kâo mkăm pioh leh lu mnơ̆ng;
  26tơdah kâo dlăng leh kơ yang hruê êjai gơ̆ mtrang,
   amâodah kơ mlan dar hŏng klei siam,
  27leh anăn ai tiê kâo mâo klei mplư hŏng klei hgăm,
   leh anăn yơr kngan kâo čiăng kkuh mpŭ kơ dŏ anăn;
  28klei anăn msĕ mơh jing klei wê năng kơ phung khua phat kđi bi kmhal,
   kyuadah kâo jing soh leh hŏng Aê Diê ti dlông.

  29Tơdah kâo mơak kyua pô bi êmut kơ kâo mâo klei knap mñai,
   amâodah hơ̆k tơdah klei jhat truh kơ ñu,
  30kâo amâo tuôm brei ôh ƀăng êgei kâo ngă soh,
   kyua akâo klei tăm pah kơ klei hdĭp ñu;
  31tơdah phung mnuih hlăm sang čhiăm kâo amâo tuôm lač ôh,
   ‘Hlei pô amâo tuôm trei hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă Y-Yôp?’
  32pô jưh bhiâo amâo tuôm đăm ti êlan dơ̆ng ôh;
   kâo pŏk leh ƀăng bhă kâo nanao čiăng jum pô jing tue hiu kbưi;
  33tơdah kâo mdăp leh klei kâo gao klei bhiăn msĕ si mnuih khăng ngă,
   êjai bi hgăm klei wê kâo hlăm ai tiê kâo,
  34kyuadah kâo mâo klei huĭ prŏng kơ phung lu,
   leh anăn klei bi êmut mơ̆ng phung găp djuê bi huĭ kâo,
   snăn kâo dôk kriêp, leh anăn amâo kbiă ti tač ôh —
  35Ơ, čiăng kơ kâo mâo sa čô pô kăp hmư̆ kâo!
   Tinei kâo čih leh anăn kâo! Brei Pô Mâo Jih Klei Myang lŏ wĭt lač kơ kâo!
   Ơ, čiăng kơ kâo mâo hră kčŭt mơ̆ng pô roh kâo čih leh!
  36Sĭt nik kâo srăng klam klei anăn ti mra kâo;
   kâo srăng đua gơ̆ msĕ si đuôn mtao;
  37Kâo srăng hưn kơ ñu jih jang klei kâo ngă;
   msĕ si sa čô khua kâo srăng nao ti anăp ñu.

  38Tơdah lăn kâo ur leh bi kdơ̆ng hŏng kâo,
   leh anăn klông wăng kai ñu hia mđrăm mbĭt;
  39tơdah kâo ƀơ̆ng leh boh ñu amâo mâo tla ênoh ôh,
   leh anăn brei klei djiê truh kơ pô gơ̆;
  40brei êruê čăt hrô kơ mdiê,
   leh anăn rơ̆k jhat hrô kơ mdiê ôrgơ.”

 Klei Y-Yôp blŭ ruê̆ leh.