32

Elihu has

1Yog le ntawm peb tug yawm hov txhad tseg tsw teb Yauj lawm, tsua qhov Yauj pum tas nwg ncaaj nceeg. 2Tes Elihu kws yog Npalakhee tug tub yog tuabneeg Npub hab yog Laa cum txawm chim. Nwg chim rua Yauj vem Yauj has tas Yauj ncaaj nceeg tsw yog Vaajtswv ncaaj. 3Nwg kuj chim rua Yauj peb tug kwvluag tsua qhov txawm yog puab teb tsw tau Yauj los puab tseed has tas Yauj txhum. 4Elihu tog nrhw yuav has rua Yauj tsua qhov puab peb leeg hov laug dua nwg. 5Thaus Elihu pum tas puab lub ncauj tsw muaj lug teb lawm nwg txhad chim.
6Mas Npalakhee tug tub Elihu kws yog tuabneeg Npub teb tas,
  “Kuv tseed yau hab mej noob nyoog nchaav lawm,
   vem le nuav kuv txhad ua sab yau
   hab ntshai has tej kws kuv xaam pum rua mej.
  7Kuv has tas, ‘Ca cov kws muaj noob nyoog has,
   hab ca cov kws nyob ntau xyoo qha tswvyim.’
  8Qhov tseeb yog tug ntsuj plig
   kws nyob huv tuabneeg,
  yog tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tej paa,
   ua rua tuabneeg nkaag sab.
  9Tsw yog cov laug xwb txhad muaj tswvyim,
   lossws cov kws noob nyoog nchaav
   txhad nkaag sab qhov kws raug cai.
  10Vem le nuav kuv txhad has tas,
   ‘Thov noog kuv has,
   thov ca kuv has tej kws kuv xaam pum.’

  11“Kuv tog rawv noog mej tej lug
   hab noog mej tej lug txawj ntse,
   rua thaus mej nrhav saib yuav has daabtsw.
  12Kuv ua tuab zoo noog mej has,
   tsw muaj ib tug taav tau Yauj le,
   mej cov tsw muaj leejtwg teb tau Yauj tej lug.
  13Ceev faaj tsw xob has tas,
   ‘Peb tub ntswb tswvyim lawm,
  Vaajtswv yuav kov yeej Yauj,
   tsw yog tuabneeg.’
  14Yauj tsw tau has nwg tej lug rua kuv,
   mas kuv yuav tsw muab mej tej lug teb Yauj.

  15“Puab poob sab taag tsw teb dua le lawm,
   puab tsw muaj ib lu lug has le lawm.
  16Mas kuv yuav tog lov vem puab
   tsw has hab puab sawv hov ntawd tsw teb le?
  17Mas kuv yuav teb kuv tej lug,
   kuv yuav has tej kws kuv xaam pum,
  18tsua qhov kuv muaj lug puv nkaus qhov ncauj,
   tassws kuv lub sab tseed tswj kuv ca.
  19Kuv lub sab zoo le cawv txwv maab
   kws tsw muaj chaw tshwm chim,
  ib yaam le lub naab tawv cawv txwv maab tshab
   kws tub yuav tawg.
  20Kuv yuav tsum has,
   txhad le tshwm chim zoo mivntswv,
   kuv yuav tsum qheb kuv daim tawv ncauj teb.
  21Kuv yuav tsw has saib leejtwg ntsej muag le,
   lossws yuav tsw has lug mog lug muas
   qhuas leejtwg,
  22tsua qhov kuv tsw txawj
   has lug mog lug muas qhuas,
   yog ua le ntawd tug kws tswm kuv
   yuav rhuav tshem kuv.