32

Elihu

1Tui anŭn yơh, klâo čô gơyut Yôb anŭn ƀu pơhiăp hơget gĕt dơ̆ng tah hăng Yôb, yuakơ ñu pŏk pơblang kơ tơlơi ñu yap ñu pô jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng. 2Samơ̆ Elihu hil biă mă hăng Yôb kơ tơlơi ñu yap ñu pô jing tơpă hơnơ̆ng laih anŭn ƀu yap ôh kơ Ơi Adai jing djơ̆ tơpă. Elihu jing ană đah rơkơi Barakhêl, mơnuih mơ̆ng sang anŏ Ram laih anŭn mơ̆ng anih lŏn arăng pơanăn Buz. 3Ñu ăt hil hăng klâo čô gơyut Yôb adih mơ̆n yuakơ ƀing gơñu ƀu dưi pơgăl glaĭ ôh hăng Yôb, samơ̆ ƀing gơñu hơmâo klă̱ kơđi laih kơ Yôb. 4Hlak anŭn, Elihu hơmâo dŏ tơguan laih hlâo kơ pơhiăp hăng Yôb yuakơ abih bang ƀing gơñu jing tha hloh kơ Elihu. 5Samơ̆ tơdang ñu ƀuh klâo čô adih ƀu hơmâo hơget tơlơi kiăng pơhiăp dơ̆ng tah, ñu hil biă mă yơh.
6Tui anŭn, Elihu pơhiăp tui anai,
  “Kâo jing mơda amăng thŭn,
   laih anŭn ƀing gih jing tha;
  anŭn yơh jing tơlơi kâo pơpŭ pơyom,
   ƀu khĭn pơhiăp hăng ƀing gih ôh hơget tơlơi kâo thâo.
  7Kâo pơmĭn, ‘Mơnuih tha năng pơhiăp;
   mơnuih hơmâo thŭn lu năng pơtô tơlơi rơgơi yơh.’
  8Samơ̆ anŭn jing bơngăt jua amăng sa čô mơnuih,
   laih anŭn Pô Dưi Kơtang yơh bluh jua ƀơi gơ̆ kiăng kơ ngă brơi kơ gơ̆ thâo hluh khul mơta tơlơi.
  9Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ mơnuih tha đôč ôh jing rơgơi,
   ƀu djơ̆ kơnơ̆ng mơnuih hơmâo lu thŭn đôč ôh jing pô thâo hluh tơlơi djơ̆ găl.

  10“Hơnŭn yơh kâo laĭ tui anai: Hơmư̆ kâo bĕ;
   kâo mơ̆n či ră ruai kơ ƀing gih tơlơi kâo thâo.
  11Kâo dŏ tơguan laih tơdang ƀing gih pơhiăp,
   kâo hơmư̆ laih tơhơnal tơlơi ƀing gih pơruai;
  tơdang ƀing gih hlak kơsem pơmĭn kơ tơlơi kiăng kơ pơhiăp,
  12kâo pơđi̱ng hơmư̆ laih abih tơlơi gih.
  Samơ̆ ƀu hơmâo ôh hlơi amăng ƀing gih hơmâo pơrơđah laih Yôb jing soh;
   ƀu hơmâo hlơi amăng ƀing gih ôh laĭ glaĭ kơ tơlơi ñu pơgăl.
  13Anăm laĭ ôh, ‘Ƀing gơmơi hơmâo jing hĭ rơgơi laih;
   lui brơi bĕ kơ Ơi Adai pơklă kơ ñu, ƀu djơ̆ mơnuih ôh ngă anŭn.’
  14Samơ̆ Yôb ƀu pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   tui anŭn kâo ƀu či laĭ glaĭ kơ ñu hăng khul tơlơi ƀing gih pơgăl anŭn ôh.

  15“Ƀing gơñu anŭn dŏ hli̱ng hla̱ng laih anŭn ƀu thâo pơhiăp dơ̆ng tah;
   ƀing gơñu hơmâo dŏ rơiăt hĭ laih yơh.
  16Ră anai ƀing gơñu dŏ rơiăt laih, tui anŭn kâo khŏm dŏ tơguan hă,
   tơdang ră anai ƀing gơñu dŏ dơ̆ng pơ anŭn ƀu thâo pơhiăp ôh?
  17Kâo ăt či pơhiăp tơhơnal tơlơi kâo mơ̆n;
   kâo ăt či ră ruai hơget tơlơi kâo thâo.
  18Kâo hơmâo lu mơta tơlơi biă mă kiăng kơ pơhiăp,
   laih anŭn jua bơngăt amăng kâo pơtrŭt kâo kiăng pơhiăp;
  19amăng lăm kâo, kâo jing kar hăng ge̱t tơpai boh kơƀâo aka pŏk kơnŏp ôh,
   kar hăng ge̱t klĭ tơpai boh kơƀâo phrâo jĕ či pơčah tơbiă yơh.
  20Kâo khŏm pơhiăp yơh kiăng kơ pơhrŏ hĭ ƀiă tơlơi hil kâo;
   kâo khŏm laĭ glaĭ yơh.
  21Kâo ƀu či ngă be̱r glông kơ hlơi pô ôh,
   kâo kŏn či pơhlŭ bơni kơ hlơi pô lơi;
  22yuakơ tơdah kâo pơhlŭ bơni arăng,
   Pô Hrih Pơjing kâo či tañ ngă brơi kơ kâo djai hĭ yơh.”