33

1Yauj, koj ua tib zoo mloog tej
   lus uas kuv yuav hais rau koj.
  2Kuv yuav hais tej uas kuv twb xav
   tseg lawm rau koj mloog.
  3Tej lus uas kuv hais yog los ntawm lub siab pheejxeeb,
  thiab kuv hais tej lus tseeb xwb.
  4Vajtswv tus ntsujplig tsim kuv thiab
   pub txojsia rau kuv.

  5Yog koj teb tau, cia li teb kuv tej
   lus thiab npaj nrog kuv sib cav.
  6Koj thiab kuv zoo ib yam nkaus tabmeeg Vajtswv,
  wb ob leeg puavleej yog muab av puab.
  7Yog li ntawd, tsis tas koj yuav ntshai kuv;
   kuv yuav tsis hais hnyav rau koj.
  8Tej no yog tej lus uas kuv hnov koj hais:
  9“Kuv tsis muaj txim; kuv tsis tau ua
   txhaum dabtsi.
  Kuv ncaj ncees thiab tsis muaj txim.
  10Tiamsis yog Vajtswv nrhiav lus
   tawmtsam kuv,
  thiab ua rau kuv ib yam li ua rau tus
   yeebncuab.
  11Vajtswv muab saw hlau khi kuv kotaw;
  nws saib ntsoov kuv tshais txhua kauj ruam.”

  12Yauj, cia kuv qhia koj, koj yeej ua tsis yog lawm.
  Vajtswv muaj hwjchim loj dua neeg.
  13Ua li cas koj liam hais tias Vajtswv
   tsis teb koj tej lus yws?
  14Txawm yog Vajtswv hais tas hais
   thiab los tsis muaj leejtwg quavntsej nws tej lus li.
  15Thaum tsaus ntuj uas neeg pw tsaug zog,
  Vajtswv hais rau neeg hauv nruab
   npau suav thiab ua rau neeg ua yogtoog pom.
  16Vajtswv ua kom neeg mloog Vajtswv tej lus,
  thiab kom lawv hwm Vajtswv tej lus ntuas.
  17Vajtswv hais kom neeg tso lawv tej kev txhaum tseg
  thiab cawm lawv dim ntawm txojkev uas ua neeg khavtheeb.
  18Vajtswv tsis xav kom neeg raug kev puastsuaj;
  Vajtswv cawm kom neeg dim ntawm txojkev tuag.
  19Vajtswv ntuas neeg los ntawm tej kab mob kev nkeeg
  uas ua rau nws lub cev mob lwj ntsuav.
  20Tus neeg muaj mob, nws yeej tsis qablos,
  txawm yog zaub mov qab npaum twg los nws dhuav kawg li.
  21Nws lub cev yuag zuj zus tsis tshuav dabtsi li;
  ua rau koj pom nws tej pobtxha nyob zoj;
  22nws twb yuav mus rau hauv tubtuag teb.

  23Tej zaum kuj muaj ib tug timtswv los pab nws,
  yog ib tug ntawm Vajtswv ib txhiab tus timtswv
  uas los qhia kom neeg paub txojkev ncaj ncees.
  24Vim txojkev hlub, tus timtswv ntawd
   hais tias, “Cia li tso nws!
  Nws tsis yog tus uas yuav mus rau hauv tubtuag teb.
  Ntawm no yog qhov uas txhiv nws.”
  25Nws lub cev yuav rov puv mos nyoos
   thiab muaj zog tuaj;
  26thaum nws thov, Vajtswv yuav teb
   nws tej lus;
  nws yuav pehawm Vajtswv ntawm lub siab xyivfab hlo;
  Vajtswv yuav pauj tej uas nws ua
   ncaj ua ncees rov rau nws.
  27Nws yuav hais tabmeeg rau sawvdaws tias,
   “Kuv tau ua txhaum lawm tiag.
  Kuv yeej ua tsis ncaj tiamsis yog Vajtswv tshwj kuv xwb.
  28Vajtswv tsis cia kuv mus rau hauv tubtuag teb,
  kuv thiaj tseem muaj sia nyob.”

  29Vajtswv ua txua yam no, nws ua tas los ua thiab;
  30Vajtswv cawm neeg txojsia thiab
   pub kom neeg muaj kev kaj siab.

  31Yauj, nimno koj cia li mloog kuv tej
   lus thiab nyob twjywm cia kuv hais.
  32Tiamsis yog koj muaj dabtsi cia li hais rau kuv;
  yog koj hais yog lawm, kuv txaus siab yuav li koj hais.
  33Tiamsis yog koj hais tsis yog,
  ces koj nyob twjywm mloog kuv hais,
   thiab kuv yuav qhia kom koj ua tau neeg ntse.