35

1Elihu has ntxwv tas,
  2“Koj xaav tas qhov nuav raug cai lov?
   Koj has tas, ‘Kuv ua ncaaj nceeg
   taab meeg Vaajtswv.’
  3Qhov kws koj nug tas,
   ‘Kuv yuav tau qaabhau daabtsw?
  Kuv tau daabtsw zoo tshaaj
   qhov kws kuv ua txhum?’
  4kuv yuav teb koj hab koj cov phoojywg.
  5Ca le tsaa muag saib sau nruab ntug,
   hab saib tej fuab kws nyob sab dua koj.
  6Yog koj ua txhum
   koj tau ua le caag rua Vaajtswv?
  Yog koj tej kev faav xeeb nthuav luj tuaj,
   koj yuav ua tau le caag rua Vaajtswv?
  7Yog koj ua ncaaj nceeg,
   koj pub daabtsw rua Vaajtswv,
  hab Vaajtswv tau txais daabtsw
   ntawm koj txhais teg?
  8Koj tej kev limham
   kuj yog ua rua tuabneeg zoo yaam le koj,
  hab koj txujkev ncaaj nceeg
   kuj yog muaj qaabhau rua tuabneeg.

  9“Yog tim raug kev quab yuam ntau heev,
   tuabneeg txhad quaj hu,
  puab quaj thov kev paab
   vem yog tug kws muaj fwjchim txhais teg.
  10Tassws tsw muaj ib tug has tas,
   ‘Vaajtswv kws tswm kuv nyob hovtwg?
  Yog tug kws pub lub suab hu nkauj
   thaus mo ntuj,
  11hab yog tug kws qha peb
   ntau dua qha tsaj txhu huv lub nplajteb
  hab ua rua peb ntse dua
   tej noog sau nruab ntug.’
  12Puab quaj hu hov ntawd
   vem yog tim cov tuabneeg phem
   tej kev khaav theeb
   tassws Vaajtswv tsw teb.
  13Vaajtswv yeej tsw noog tej suab
   kws tsw muaj qaabhau,
  hab tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yeej tsw quav ntsej le.
  14Nwg yimfuab tsw noog koj
   rua thaus koj has tas koj tsw pum nwg,
  hab has tas tshaaj plaub nyob
   ntawm nwg xubndag hab koj tog rawv nwg.
  15Vem nwgnuav Vaajtswv txujkev chim
   tsw tau rau txem,
  hab nwg tsw quav ntsej
   tej kev faav xeeb pes tsawg,
  16mas Yauj txhad qheb ncauj
   has tej lug tsw muaj qaabhau,
   hab ua ncauj ntau has tej lug tsw paub taab.”