35

1Giŏng anŭn, Elihu laĭ dơ̆ng tui anai:
  2“Ih pơmĭn tơlơi anai ƀu djơ̆ jing tơpă hơnơ̆ng ôh hă?
   Ih laĭ, ‘Ơi Adai či yap tơpă kơ kâo yơh.’
  3Samơ̆ ih tơña kơ Ñu tui anai, ‘Hơget tơlơi yom kơ kâo mơ̆ng tơlơi anŭn,
   laih anŭn hiư̆m kâo hơmâo tŭ yua tơdang kâo ƀu ngă soh ôh lĕ?’

  4“Kâo kiăng laĭ glaĭ kơ ih
   laih anŭn wơ̆t hăng kơ ƀing gơyut ih mơ̆n.
  5Angak lăng đĭ bĕ pơ tal adai adih;
   lăng pơñen bĕ pơ khul kơthul pơ glông biă mă adih gah ngŏ kơ ih.
  6Tơdah ih ngă soh, tơlơi anŭn ƀu pơrăm hĭ Ñu ôh.
   Tơdah ih ngă soh lu biă mă, tơlơi anŭn ăt kŏn tĕk djơ̆ Ñu lơi.
  7Tơdah ih jing tơpă hơnơ̆ng, tơlơi anŭn ƀu djru kơ Ñu ôh.
   Laih anŭn Ñu ƀu mă tŭ hơget tơlơi mơ̆ng ih ôh.
  8Tơdang ih jing pô sat ƀai, tơlơi anŭn kơnơ̆ng pơrăm hĭ mơnuih hrup hăng ih pô đôč,
   laih anŭn tơdang ih jing tơpă hơnơ̆ng, tơlơi anŭn kơnơ̆ng djru mơnuih mơnam đôč.

  9“Tơdang ƀing khua moa kơtư̆ juă ană plei kơtang kơtĭt, ană plei anŭn ur kwưh kơ arăng djru,
   ƀing gơñu iâu kwưh kiăng kơ tơklaih hĭ mơ̆ng tơngan dưi kơtang ƀing khua moa anŭn.
  10Samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh laĭ, ‘Kâo ƀu thâo ôh pơpă Ơi Adai jing Pô Hrih Pơjing kâo dŏ,
   jing Pô djru brơi kơ ƀing arăng adoh tơdang ƀing gơ̆ tŭ gleh tơnap kơtang.
  11Ñu yơh jing Pô pơtô kơ ƀing ta lu hloh kơ tơlơi Ñu pơtô khul hlô glai ƀơi lŏn tơnah,
   laih anŭn jing Pô pơjing kơ ƀing ta rơgơi hloh kơ khul čim brĭm hăng adai.’
  12Ñu ƀu či laĭ glaĭ ôh tơdang mơnuih mơnam kwưh iâu kơ Ñu kiăng kơ djru ƀing gơñu
   yuakơ ƀing gơñu jing sat ƀai hăng pơgao ang.
  13Sĭt yơh Ơi Adai ƀu pơđi̱ng hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gơñu iâu kwưh đôč đač ôh;
   Pô Dưi Kơtang ƀu pơđi̱ng hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gơñu iâu đĭ kơ Ñu anŭn ôh.
  14Tui anŭn, Ñu či pơđi̱ng hơmư̆ kơ ih ƀiă hloh kơ Ñu hơmư̆ ƀing gơñu yơh
   tơdang ih pô laĭ kơ tơlơi ih ƀu ƀuh ôh Ñu,
  samơ̆ hơmâo pơrơđah laih tơhơnal tơlơi ih ƀơi anăp Ñu
   laih anŭn dŏ tơguan kơ tơlơi Ñu laĭ glaĭ.
  15Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ih pơmĭn kơ tơlơi Ñu ƀu jing hĭ hil nač hăng pơrai hĭ mơnuih ôh
   laih anŭn kơ tơlơi Ñu ƀu thâo kơ tơlơi ƀing sat ƀai ôh.
  16Tui anŭn, ih, Yôb, pơhiăp laih khul tơlơi đôč đač;
   laih anŭn pơhiăp khul mơta tơlơi ih ƀu thâo hluh hơget gĕt ôh kơ khul mơta tơlơi anŭn.”