36

1Elihu pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  2“Gir run hăng kâo sui ƀiă bĕ tui anŭn kâo či pơrơđah brơi kơ ih dơ̆ng
   hơmâo lu tơlơi dơ̆ng kiăng pơhiăp pơala brơi kơ Ơi Adai.
  3Kâo či pơrơđah kơ tơlơi kâo thâo lu mơta tơlơi biă mă;
   kâo či pơrơđah Pô Hrih Pơjing kâo jing pô ngă djơ̆ hơnơ̆ng kơ rĭm čô mơnuih.
  4Tơlơi kâo pơhiăp či jing tơlơi sĭt biă mă yơh;
   kâo yơh jing sa čô thâo khul mơta tơlơi hlo̱m ƀo̱m hlak dŏ ƀơi anăp ih.

  5“Ơi Adai jing dưi kơtang, samơ̆ Ñu ƀu djik djak kơ hlơi pô ôh;
   Ñu jing dưi kơtang laih anŭn thâo hluh abih bang tơlơi.
  6Ñu ƀu brơi ôh kơ ƀing mơnuih sat ƀai tŏ tui hơdip
   samơ̆ Ñu ngă djơ̆ hơnơ̆ng kơ ƀing hlơi pô tŭ ƀing mơnuih sat ƀai kơtư̆ juă.
  7Ñu wai lăng ƀing tơpă hơnơ̆ng kiăng kơ răk rong ba ƀing gơ̆;
   Ñu djru brơi kơ ƀing gơ̆ kiăng kơ git gai ƀing ană plei kar hăng ƀing pơtao
   laih anŭn pơpŭ pơyom ƀing gơ̆ hlŏng lar yơh.
  8Samơ̆ tơdah arăng akă hĭ ƀing gơñu hăng hrĕ čuăk,
   laih anŭn pơtơnap hĭ ƀing gơñu hăng khul hrĕ păl wăl jum dar ƀing gơñu yơh,
  9tui anŭn, Ñu či kơčrâo brơi kơ ƀing gơñu tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih,
   anŭn jing tơlơi ƀing gơñu ngă soh yuakơ ƀing gơñu pơgao ang yơh.
  10Ñu brơi kơ ƀing gơñu hơmư̆ tơdang Ñu pơkơđiăng kơ ƀing gơñu
   laih anŭn ngă brơi kơ ƀing gơñu kơhma̱l hĭ tơlơi sat ƀai gơñu yơh.
  11Tơdah ƀing gơñu tui gưt laih anŭn mă bruă kơ Ñu,
   ƀing gơñu či hơdip đĭ kơyar amăng abih khul hrơi gơñu
   laih anŭn hơdip rơnŭk rơnua abih khul thŭn gơñu yơh.
  12Samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng tui gưt kơ Ñu ôh,
   ƀing gơñu či răm rai hĭ yua mơ̆ng đao gưm arăng
   laih anŭn djai hĭ yuakơ ƀing gơñu jing ƀing ƀu thâo phe pho yơh.

  13“Ƀing mơnuih ƀu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai jing ƀing mơnuih nanao hil nač kơ Ñu yơh;
   wơ̆t tơdah tơdang Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu, ƀing gơñu ƀu či kwưh kơ Ñu kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu ôh.
  14Ƀing gơñu djai hĭ tơdang ƀing gơñu ăt dŏ hlak ai,
   ƀing gơñu pơmlâo hĭ gơñu pô amăng ƀing đah rơkơi rĭh răm.
  15Samơ̆ ƀing hlơi pô tơnap ruă, Ñu pơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi tơnap ruă ƀing gơ̆ yơh;
   Ñu pơhiăp hăng ƀing gơ̆ amăng tơlơi pơruă hĭ ƀing gơ̆ yơh.

  16“Ñu ăt khăp kiăng ƀu pơtơnap hĭ ih dơ̆ng tah
   kiăng kơ ih či mơak mơai biă mă laih anŭn dŏ rơnŭk rơnua amăng anih rơhaih,
   laih anŭn ăt kiăng kơ ih tŭ ƀơ̆ng mơak mơai khul gơnam ƀơ̆ng hiam hloh yơh.
  17Samơ̆ ră anai Ñu hlak pơkơhma̱l hĭ ih kar hăng Ñu hlak pơkơhma̱l hĭ ƀing sat ƀai;
   Ñu hlak pơkơhma̱l hĭ ih tui hăng tơlơi ih năng tŭ yơh.
  18Brơi răng pơñen bĕ, anăm brơi ôh hlơi pô plư ih kiăng kơ jing hĭ pơdrŏng săh;
   anăm brơi hlơi pô ôh brơi gơnam plŏm ƀlŏr kơ ih kiăng kơ ih ƀu jing tơpă dơ̆ng tah.
  19Tơlơi ih jing pơdrŏng ƀu ba rai kơ ih tơlơi hiam hơget ôh;
   tơlơi ih gir jing kơtang ăt kŏn dưi djru kơ ih lơi ră anai.
  20Anăm čang tơguan kơ tơlơi mơmŏt ôh
   tơdang ƀing mơnuih blĭp blăp rơngiă hĭ thĕng mơ̆ng sang dŏ ƀing gơ̆.
  21Răng bĕ, anăm čơdơ̆ng ngă tơlơi sat ƀai ôh,
   sĭt yơh anŭn jing tơlơi ih khăp ngă hloh kơ tŭ gleh tơnap.

  22“Anai nê, tơlơi Ơi Adai ngă dưi mơyang pơrơđah kơ tơlơi Ñu jing prŏng kơtang biă mă.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing nai pơtô kar hăng Ñu!
  23Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơtô laĭ kơ Ñu hơget tơlơi kiăng kơ ngă!
   Laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi laĭ kơ Ñu tui anai, ‘Ih hơmâo ngă soh laih.’
  24Hơdơr bơni bĕ kơ tơlơi bruă Ñu hơmâo ngă laih,
   jing tơlơi bruă mơnuih mơnam hơmâo bơni hơơč laih hăng tơlơi adoh.
  25Abih bang mơnuih le̱ng kơ ƀuh soh sel hơget tơlơi Ñu hơmâo ngă laih;
   ƀing mơnuih lăng pơñen ƀơi anŭn mơ̆ng ataih.
  26Ơi Adai jing Pô yom pơphan prŏng prin biă mă, hloh kơ tơlơi ƀing ta dưi thâo hluh yơh!
   Ƀing ta ƀu dưi yap ôh khul thŭn Ñu.

  27“Ñu pơƀut glaĭ hơdôm tơdjŏh ia,
   laih anŭn Ñu pơplih hĭ kơhŭl ia anŭn jing hĭ ia hơjan;
  28khul kơthul tuh trŭn kơhŭl ia mơsăh gơñu
   laih anŭn ia hơjan bă blai hơjan trŭn ƀơi mơnuih mơnam.
  29Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo hluh hiư̆m pă Ñu yaih la̱ng kơthul,
   laih anŭn hiư̆m pă Ñu pơgrŏm trŭn mơ̆ng anih Ñu dŏ.
  30Anai nê, Ñu traih pơlar kơmlă amăng djŏp djang adai,
   samơ̆ anih dơlăm ia rơsĭ ăt dŏ kơnăm mơmŏt.
  31Anai yơh jing hiư̆m Ñu git gai ƀing lŏn čar
   laih anŭn pha brơi gơnam ƀơ̆ng bă blai kơ ƀing gơñu.
  32Ñu git gai kơmlă
   laih anŭn pơđar kơmlă anŭn klă̱ djơ̆ ƀơi gru Ñu treh laih.
  33Grŏm Ñu laĭ pơthâo kơ mơnuih mơnam thâo kơ tơlơi angĭn rơbŭ hlak rai;
   khul rơmô ăt thâo krăn mơ̆n hơjan angĭn anŭn hlak rai.”