36

Y-Êlihu Bi Mni kơ Klei Aê Diê Jing Prŏng

1Y-Êlihu ăt blŭ leh anăn lač:
  2“Gĭr hŏng kâo đa, leh anăn kâo srăng bi êdah kơ ih,
   kyuadah kâo ăt mâo klei čiăng blŭ tĭng kơ Aê Diê.
  3Kâo mă klei thâo săng mơ̆ng anôk kbưi,
   čiăng yap Pô Hrih kâo jing kpă.
  4Kyuadah sĭt nik klei kâo blŭ amâo jing luar ôh,
   mâo sa čô pô thâo săng klă dôk ti anăp ih.

  5Nĕ anei, Aê Diê jing myang, amâo bi êmut kơ arăng ôh;
   ñu jing myang leh anăn klei ñu čuăn jing kjăp.
  6Ñu amâo pioh ôh pô ƀai ăt dôk hdĭp,
   ƀiădah phat kđi kpă kơ pô mâo klei knap mñai.
  7Ală Ñu amâo hngah ôh dlăng kơ phung kpă,
   ñu dưm digơ̆ nanao mbĭt hŏng phung mtao ti jhưng mtao,
   leh anăn digơ̆ mâo klei mpŭ hlŏng lar.
  8Ƀiădah tơdah arăng kă digơ̆ hŏng klei săng đai,
   leh anăn tling digơ̆ hŏng bră klei knap mñai,
  9hlăk anăn ñu hưn kơ digơ̆ bruă digơ̆ ngă leh anăn klei digơ̆ soh,
   jing klei digơ̆ mgao.
  10Ñu pŏk knga digơ̆ čiăng thâo săng klei ñu ƀuah mkra,
   leh anăn mtă brei digơ̆ kmhal kơ klei wê.
  11Tơdah digơ̆ gưt leh anăn mă bruă kơ Aê Diê,
   digơ̆ bi ruê̆ hruê digơ̆ dôk hdĭp hŏng klei čăt đĭ,
   leh anăn hŏng klei hơ̆k mơak.
  12Ƀiădah tơdah digơ̆ amâo dôk hmư̆ ôh,
   digơ̆ rai tuč hŏng đao gưm,
   leh anăn djiê hŏng klei amâo thâo săng ôh.

  13Ai tiê phung amâo mâo đăo khăp kơ klei ngêñ;
   digơ̆ amâo ur ôh čiăng mâo klei đru tơdah Aê Diê kă digơ̆.
  14Digơ̆ djiê êjai hlăk ai,
   leh anăn klei hdĭp digơ̆ tuč ruê̆ mbĭt hŏng phung kkuh mpŭ hŏng klei ngă knhông.
  15Ñu bi mtlaih phung knap mñai hŏng klei knap truh kơ digơ̆,
   leh anăn pŏk knga digơ̆ hŏng klei jŭ jhat truh.
  16Msĕ mơh ñu hrip ih brei kbiă mơ̆ng klei rŭng răng
   brei mŭt hlăm anôk êhai amâo mâo klei kpĭ ôh,
   leh anăn mnơ̆ng arăng mdơ̆ng ti jhưng huă ih jing jăk ƀơ̆ng.

  17Ƀiădah lĕ ih tŭ klei bi kmhal năng djŏ kơ phung ƀai;
   klei arăng phat kđi leh anăn klei bi wĭt klei djŏ ngă kơ ih.
  18Răng bĕ huĭdah klei ngêñ mplư ih brei ih mưč;
   leh anăn đăm brei ngăn sun lu bi weh êlan ih.
  19Klei ih mdrŏng srăng mgang ih kơ klei rŭng răng mơ̆,
   amâodah jih klei ktang ih srăng mgang ih mơ̆?
  20Đăm čang hmăng ôh kơ mlam truh,
   hlăk anăn arăng bi rai phung ƀuôn sang mơ̆ng anôk diñu dôk.
  21Răng bĕ, đăm wir ngă klei wê ôh,
   kyuadah ih khăp leh klei anăn lu hĭn kơ klei knap.
  22Nĕ anei, Aê Diê mâo klei mpŭ kyua klei myang ñu,
   hlei jing pô mtô msĕ si ñu?
  23Hlei pô kčĕ brei leh êlan kơ ñu,
   amâodah hlei pô dưi lač, ‘Ih ngă soh leh?’

  24Hdơr bi mni bĕ kơ bruă ñu,
   kơ bruă anăn phung mnuih mmuñ bi mni leh.
  25Jih jang mnuih dlăng leh kơ klei anăn,
   phung mnuih dlăng kơ klei anăn mơ̆ng kbưi.
  26Nĕ anei, Aê Diê jing prŏng hĭn, êgao kơ drei dưi thâo săng;
   dŭm thŭn ñu dôk hdĭp arăng amâo dưi yap ôh.
  27Kyuadah ñu mđĭ aruăt êa kơ dlông,
   ñu bi rôč êa nguôm ñu jing hjan,
  28adiê hjan,
   leh anăn tlua mnuih lu snăk.
  29Dưi mơ̆ sa čô thâo săng klei Aê Diê lang knam,
   klei ñu brei grăm đah mơ̆ng anôk ñu dôk?
  30Nĕ anei, ñu bi ƀlĕ kmlă jŭm dar ñu,
   leh anăn trŭn truh ti tur êa ksĭ.
  31Hŏng klei anăn ñu kiă kriê phung ƀuôn sang;
   ñu brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai.
  32Ñu djă kmlă hlăm kngan ñu,
   leh anăn hwiê gơ̆ ti anôk ñu bi kčah.
  33Ñu hưn kơ ñu pô hŏng ênai grăm dah,
   wăt hlô mnơ̆ng thâo mơh klei ñu amra truh.”