37

Y-Êtihu Yơk Ma Nau Brah Jêh Ri Nau Rnam Brah Ndu

1Di ngăn, play nuih gâp râm nsâr yor nau nây.
 Păng mpât tă bơh ntŭk păng.
2Iăt hom nteh bâr Păng ma nau nteh nglaih dah katang
 jêh ri nteh tang târ luh bơh trôm mbung Păng.
3Păng ăn ndơ nây tô̆p tâm dâng trôk,
 jêh ri nau lơp păng nchrang lam neh ntu,
4pakơi lơp geh târ ƀhing ƀhing,
 păng nteh dah nâm bu nau rnam
 ngăn, jêh ri mâu kơr ôh nau lơp ŭnh nglaih.
5Bâr Brah Ndu dah ma nau khlay
 ngăn ngên; Păng ƀư lĕ kan toyh
 ngăn ngên yor ri he mâu dơi geh nau gĭt rbăng ôh?
6Yorlah Păng lah ma glo dak pler  pôaơ: 'Tô̆p hom ta neh ntu'
 jêh ri lah ma dak mih tâm ban lĕ, 'Mih hom ăn katang',
7Păng ntĭl lơi le rngôch bunuyh gŭ
 tâm ngih, gay ma le rngôch bunuyh jêng
 tă bơh Păng hŏ njêng jêr dơi gĭt nau kan Păng.
8Jêh ri le rngôch mpô mpa lăp tâm
 rsuăn păng, jêh ri hôm gŭ tâm trôm khân păng.
9Phŭt chuănh luh bơh ntŭk păng, jêh ri sial bơh dor palơ tât nau ji kăt ndrêt.
10Dak pler hŏ jêng n'hâm rpuh tă bơh Brah Ndu; jêh ri dak toyh jêng kŏt jêh,
11Păng krŭng dak tâm tŭk mbâl,
 jêh ri ling ndâr tŭk hăn bra nau lơp Păng.
12Yor tă bơh Păng leo trong, păng mpăr
 jŭm lam bri neh ntu tĭng nau păng ƀĭt,
 gay ƀư ăn lôch lĕ nau kan Păng ntăm
 jêh ma khân păng, ta kalơ neh ntu ntŭk bu dơi gŭ.
13Păng ăn ndâr tŭk mâu lah jêng nau
 nduyh nkra mâu lah gay ăn neh dơi
 jêng, mâu lah gay tâm mpơl nau
 yô̆ yach ma kon bunuyh.
14Hơi Y-Yôp, iăt hom nau aơ,
 nklân hom, jêh ri mĭn rvê ma kan
 khlay ngăn ngên Brah Ndu ƀư.
15may gĭt lĕ mâm Brah Ndu chiă uănh
 ndâr tŭk, krĭp dăp lĕ nau kan nây?
 Mâm dĭng Păng ăn lơp nchrang tă bơh ndâr tŭk?
16May gĭt lĕ mâm ndâr tŭk mpăr nâp
 ta kalơ, geh ndơ drơ lĕ?
 Dơi gĭt rbăng lĕ ma kan khlay
 bơh Nơm geh nau mĭn gĭt nanê̆ ngăn?
17Gĭt lĕ mbah tă bok ao may duh,
 Tơlah Păng sŏk sial tă bơh rđŭng ƀư
 ma rplay neh dơi gŭ srŭng?
18May dơi lĕ lăk ling trôk nâm bu Brah Ndu?
 Păng năp ajăp ngăn nâm bu măt rchŏk bu tŏ.
19Nti hom ăn hên gĭt nau hên mra
 lah ma Păng; yor nau rluk mâl,
 hên mâu gĭt ôh moh nau ngơi gay nkoch ma Păng.
20Bu mra nkoch lẽ ma Brah Ndu nau gâp ŭch ngơi ma Păng?
  Tơlah mbu moh ngơi ma Păng, geh lĕ
 bunuyh mra roh hêng.
21Aƀaơ ri, bu mâu dơi saơ nau chrêk lơp nchrat
 ang, păng lĕ nkâm tâm ndâr tŭk;
 ƀiălah sial đô̆ khôm mpruh lơi ndâr tŭk, trôk ang tay rah vah.
22Tă bơh dor palơ luh du nau chrêk nâm bu miah.
 Ntŭk Brah Ndu geh nau rnam kir ngăn!
23Nkoch tât ma Nơm Geh Lĕ Nau Brah, he mâu dơi saơ Păng ôh;
 Păng geh nau brah, nau nanê̆ ngăn jêh ri
 Nau sŏng srăng ngăn ngên, mâu geh nsŭk bu ôh.
24Yor nau nây yơh kon bunuyh klach yơk ma Păng;
  Păng mâu n'gĭl uănh ma mbu moh mĭn
 ma păng nơm geh nau blau ngăn.