38

Ziouv Dau Yopv

(Yopv 38:1-41:34)

Ziouv Gorngv Da'yietv Nzunc Waac

Yopv Aaqh! Dau Yie Maah!

1Wuov zanc Ziouv yiem nziaaux-zunc dau Yopv nyei waac. Ninh gorngv,
  2“Naaiv dongh haaix dauh longc maiv maaih wuonh zaang nyei waac
   bun yie nyei za'eix muangh mingh?
  3Meih oix zuqc liuc leiz ziangx hnangv dauh jun-zeiv mienh.
   Yie oix naaic meih, meih yaac oix zuqc dau yie.

Ndau-Beih Caux Koiv

  4“Yie liepc baamh gen nyei gorn-ndoqv wuov zanc, meih yiem haaix?
   Se gorngv meih hiuv, mbuox yie maah!
  5Haaix dauh dingc ndau lomh haaix hlo?
   Daaix meih hiuv nyei saah?
   Haaix dauh baeng hlaang ndorqc?
  6Ndau nyei gorn-ndoqv liepc yiem haaix nyungc gu'nguaaic?
   Haaix dauh an baamh gen nyei gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm la'bieiv?
  7Wuov zanc lungh ndorm nyei hleix lomh nzoih baaux nzung,
   zuangx fin-mienh njien-youh nyei heuc.
  8“Koiv nyei wuom baetv cuotv hnangv gu'nguaaz cuotv maa nyei ga'sie wuov zanc,
   haaix dauh guon gaengh dangv jienv koiv?
  9Se yie longc mbuonx buang jienv koiv,
   yaac longc hmuangx hoz beu jienv ninh.
  10Yie dingc koiv nyei gapv-jaaix,
   an jienv gaengh caux gaengh sorn,
  11yaac gorngv, ‘Meih daaih taux naaiv hnangv, maiv dungx jiex ndaangc,
   meih henv haic nyei wuom-laangc oix zuqc dingh njiec naaiv.’

Lungh Ndorm Nziouv, Hmuangx Caux Yiemh Gen

  12“Yopv aac, yiem meih nyei seix zeiv meih duqv hatc jiex lungh ndorm,
   yaac bun lungh ndorm nziouv hiuv duqv ninh nyei dorngx,
  13weic bun ninh haih ziux jomc lungh gorn,
   yaac zunc orqv mienh cuotv ninh bingx nyei dorngx?
  14Ndau-beih goiv yienc hnangv mborqv jienv yienx nyei ba'naih nie,
   maanc muotc hinc cuotv mengh nyei hnangv lui-houx nor.
  15Orqv mienh nyei njang zuqc zorqv nqoi,
   ziouc dangv jienv maiv bun ninh mbuo zoux doqc nyei sic.
  16“Meih bieqc jiex taux koiv nyei nyuonh,
   fai yangh jiex koiv-ndoqv ndo jiex nyei dorngx fai?
  17Maaih haaix dauh bun meih hiuv duqv zuqc daic nyei gaengh?
   Yiemh gen hmuangx nyei dorngx nyei gaengh meih buatc jiex nyei fai?
  18Meih hiuv duqv ndau-beih ndongc haaix jangv fai?
   Meih hiuv duqv naaiv deix yietc zungv nor, gorngv mbuox yie maah!
  19“Njang yiem nyei dorngx yangh haaix mingh?
   Hmuangx yiem nyei dorngx yiem haaix?
  20Meih haih dorh ninh mingh taux ninh nyei dorngx,
   weic bun meih hiuv duqv mingh ninh nyei biauv wuov diuh jauv fai?
  21Meih za'gengh hiuv nyei, weic zuqc zeix baamh gen wuov zanc meih zungv cuotv seix daaih aqv.
   Meih yiem nyei hnoi-nyieqc gengh camv haic.

Gu'nguaaic lungh nyei jauv

  22“Meih bieqc jiex sorng nyei lamz,
   fai buatc jiex borqc nyei lamz fai?
  23Yie liouh jienv sorng caux borqc
   weic zeqc naanc nyei ziangh hoc,
   weic mborqv jaax caux mborqv domh jaax nyei hnoi.
  24Mingh taux njang bun nqoi nyei dorngx yiem haaix?
   Fai mingh taux dong bung nyei nziaaux bun nzaanx buangv ndau-beih nyei dorngx yiem haaix?
  25“Haaix dauh weic domh mbiungc wetv wuom-zuonx,
   yaac koi jauv bun mba'lingc douz?
  26Haaix dauh bun mbiungc duih njiec maiv maaih mienh yiem nyei ndau,
   caux maiv maaih mienh yiem nyei deic-bung-huaang?
  27Haaix dauh bun ndau-huaang ndau-nqaai duqv wuom gaux
   weic yungz ndau cuotv miev-maeng?
  28Mbiungc maaih die nyei fai?
   Fai haaix dauh yungz mbiungc-suiv ndiepv?
  29Haaix dauh zoux sorng nyei maa?
   Lungh zaangc nyei mbiungc-suiv gitv, haaix dauh yungz daaih?
  30Wuom ngaengc mingh hnangv la'bieiv,
   koiv nyei wuom-minc yaac gitv benx sorng.
  31“Meih haih zorqv Siec Muoz-Sieqv Hleix ndoh jienv,
   fai jaiv nqoi Faam-Cing Hleix nyei hlaang fai?
  32Meih haih dorh hleix-guanh ziux ninh mbuo nyei gueix,
   fai dorh Ba'dauv Hleix caux gan ninh nyei hleix fai?
  33Meih hiuv duqv lungh nyei leiz-latc fai?
   Meih haih bun naaiv deix leiz-latc gunv lungh ndiev fai?
  34“Meih haih heuc mbuonx
   duih mbiungc njiec yiemx jienv meih fai?
  35Meih haih paaiv mba'lingc njiec,
   mba'lingc ziouc mbuox meih, ‘Yie mbuo yiem naaiv’?
  36Haaix dauh bun mienh nyei hnyouv maaih cong-mengh,
   yaac bun hnyouv maaih wuonh zaang?
  37Haaix dauh maaih cong-mengh saauv mbuonx?
   Fai haaix dauh haih dox cuotv lungh nyei wuom-ongx,
  38bun nie-mbung gitv benx ndunh,
   nie-ndunh yaac gitv jienv jaax?

Hieh Zoih

  39-40“Sienh mbaapv jienv yiem ninh mbuo nyei kuotv
   fai yiem mbueiz nyei dorngx zuov,
  meih haih lorz ga'naaiv bun nyanc,
   fai bun sienh lunx duqv nyanc beuv?
  
  41Norqc aa laaix maiv maaih ga'naaiv nyanc jiex naaiv jiex wuov,
   ninh nyei dorn heuc tov Tin-Hungh tengx.
   Haaix dauh lorz ga'naaiv bun norqc aa nyanc?