38

Khua Yang Pơhiăp

1Giŏng anŭn, Khua Yang pơhiăp hăng Yôb mơ̆ng angĭn rơbŭ tui anai:
  2“Ih ƀu dưi tơña kơ tơlơi Kâo hơmâo khưp ngă laih ôh
   hăng tơlơi pơhiăp hơdôm boh hiăp ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn.
  3Prap pre bĕ ih pô jing mơnuih khĭn kơtang;
   Kâo či tơña kơ ih,
   laih anŭn ih či laĭ glaĭ kơ Kâo.

  4“Pơpă ih dŏ tơdang Kâo pơkra atur lŏn tơnah lĕ?
   Laĭ glaĭ bĕ kơ Kâo tơdah ih thâo hluh.
  5Hlơi pô treh pơkă laih hơnơ̆ng pơkă lŏn anŭn lĕ?
   Sĭt ih thâo yơh!
   Hlơi pô yaih hrĕ pơkă kiăng pơkă găn ƀơi lŏn anŭn lĕ?
  6Ƀơi hơget tơkai lŏn tơnah dưi dŏ lĕ?
   Ƀôdah hlơi pô pơdơ̆ng boh pơtâo atur lŏn anŭn,
  7tơdang khul pơtŭ sêng guah adoh hrŏm hơbĭt
   laih anŭn abih bang ƀing ling jang ur dreo hơ̆k mơak lĕ?

  8“Hlơi pô pơgăn hĭ laih ia rơsĭ mơ̆ng tơlơi rô blai hĭ anih lŏn lĕ,
   tơdang ia krong tơlŭh tơbiă amăng djŏp lŏn tơnah,
  9tơdang Kâo pơjing laih khul kơthul jing kar hăng ao ñu
   laih anŭn đŭng hĭ ñu amăng tơlơi kơnăm kơpa̱l,
  10tơdang Kâo pơkra brơi laih khul guai kơ ia rơsĭ
   laih anŭn ngă kơ ia rơsĭ anŭn dŏ amăng anih djơ̆,
  11tơdang Kâo laĭ, ‘Ataih kar hăng anai yơh ih dưi rai truh, ƀu hloh kơ anŭn ôh;
   anai yơh jing anih kơ jơlah ia ih păh pung’?

  12“Ih hơmâo pơđar laih hă kơ hrơi mơguah pơƀuh rai,
   ƀôdah pơrơđah brơi kơ hrơi čơdơ̆ng truh,
  13tơl tơlơi bơngač mơguah pơčrang djŏp ƀơi lŏn tơnah
   laih anŭn ngă kơ ƀing sat ƀai đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng khul anih gơñu?
  14Tơlơi bơngač hrơi ngă kơ lŏn tơnah pơƀuh rai kiăng kơ pơplih hĭ rup kar hăng lŏn kraĭ hơmâo gru kơđŏm;
   khul rup rô̆ ñu pơrơđah kar hăng khul tal lŏp ƀơi ao yơh.
  15Tơdang tơ hrơi ƀing sat ƀai ƀu hơmâo tơlơi kơnăm mơmŏt dơ̆ng tah,
   laih anŭn tơlơi anŭn kar hăng hơpăl tơngan gơñu yơr đĭ kiăng ngă sat ƀai, jŏh hĭ laih tui anŭn ƀing gơñu ƀu dưi pơrăm hĭ arăng dơ̆ng tah.

  16“Djơ̆ mơ̆, ih hơmâo đuaĭ hyu nao pơ khul phŭn ia bluh ia rơsĭ
   ƀôdah rơbat ƀơi atur ia rơsĭ dơlăm laih?
  17Arăng hơmâo pơrơđah kơ ih khul amăng ja̱ng nao pơ anih ƀing djai dŏ laih mơ̆?
   Ih hơmâo ƀuh laih mơ̆ khul amăng ja̱ng nao pơ anih kơnăm mơmŏt anŭn?
  18Ih hơmâo thâo hluh laih mơ̆ tơlơi prŏng rơhaih lŏn tơnah?
   Ruai bĕ kơ Kâo, tơdah ih thâo abih bang tơlơi anŭn.

  19“Pơpă jing jơlan nao pơ anih tơlơi bơngač pơčrang rai lĕ?
   Laih anŭn pơpă anih arăng dưi hơduah ƀuh tơlơi kơnăm mơmŏt lĕ?
  20Ih dưi ba gơñu glaĭ pơ anih gơñu tơbiă rai mơ̆?
   Ih thâo krăn khul jơlan nao pơ anih gơñu tơbiă rai mơ̆?
  21Sĭt ih pơmĭn ih thâo yơh kar hăng tơdang ih hơmâo rai laih hlak anŭn!
   Ih ăt hơmâo hơdip lu thŭn laih mơ̆n!

  22“Ih hơmâo mŭt laih mơ̆ amăng anih Kâo pơkom pioh ple̱r tơpŭng
   ƀôdah hơmâo ƀuh laih mơ̆ anih Kâo pơkom pioh ple̱r tơlŏ?
  23Anŭn jing anih Kâo pioh lui kơ khul mông tơnap tap,
   tơdang mơnuih mơnam pơblah laih anŭn blah ngă.
  24Pơpă jing jơlan nao pơ anih kơmlă pơtơbiă rai,
   ƀôdah pơ anih angĭn gah ngŏ̱ thut nao djŏp djang lŏn tơnah lĕ?
  25Hlơi pô klơi hơnŏh kơ ia hơjan lê̆,
   laih anŭn pơkra jơlan kơ hơjan grŏm lĕ?
  26Hlơi pô pruih anih lŏn jing anih ƀu hơmâo mơnuih mơnam dŏ ôh,
   wơ̆t hăng anih tơdron ha̱r ƀu hơmâo mơnuih dŏ mơ̆n lĕ?
  27Hlơi pô pơhrăp pơmơsăh hĭ lŏn thu
   laih anŭn ngă kơ anih anŭn pơtơbiă rai rơ̆k lĕ?
  28Ia hơjan hơmâo ama mơ̆?
   Hlơi jing ama kơ khul ia ngo̱m lĕ?
  29Mơ̆ng kian hlơi tơbiă rai ple̱r lĕ?
   Hlơi pô tơkeng rai ple̱r ƀlit mơ̆ng khul tal adai adih
  30tơdang ia jing khăng hĭ kar hăng boh pơtâo,
   laih anŭn tơdang jơlah ia dơlăm jing kô̱̆ khăng hĭ lĕ?

  31“Ih dưi mă akă hĭ khul hrĕ pơtŭ hiam Hơbia Tơjuh mơ̆?
   Ih dưi yaih hĭ hơget tơlơi djă̱ pơkơ̆ng hrŏm hơbĭt pơtŭ Wăng Kai mơ̆?
  32Ih dưi kơčrâo brơi khul pơtŭ amăng khul bơyan gơñu
   ƀôdah ba tơbiă pơtŭ prŏng gah Dư̱r hrŏm hăng khul pơtŭ tui ñu mơ̆?
  33Ih thâo hơget khul tơlơi phiăn khul pơtŭ adai đuaĭ tui mơ̆?
   Ih dưi ngă brơi kơ hơdôm tơlơi phiăn anŭn jing tŭ yua ƀơi lŏn tơnah mơ̆?

  34“Ih dưi ur kraih jua pơhiăp ih truh pơ khul kơthul
   laih anŭn go̱m hĭ ih pô hăng ia li̱ng mơ̆?
  35Ih mơit rai kơmlă jă̱ đĭ ƀlĭp ƀlăp ƀơi jơlan gơñu hă?
   Ƀing gơñu hơmâo laĭ pơthâo hăng ih tui anai mơ̆, ‘Ƀing gơmơi yơh anai’?
  36Hlơi pô ngă brơi kơ arăng jing rơgơi
   ƀôdah brơi kơ arăng thâo hluh khul mơta tơlơi lĕ?
  37Hlơi jing pô ngă brơi kơ khul kơthul pơtơbiă rai ia hơjan,
   kar hăng tuh tơbiă ia mơ̆ng khul čeh ia,
  38tơdang ƀruih lŏn jing hĭ khăng
   laih anŭn khul tơnah tơlŏ pơkle̱p hĭ hăng tơdruă lĕ?

  39“Djơ̆ mơ̆, ih lua mă añăm brơi kơ khul rơmung dŭl ania
   laih anŭn pơhrăp khul rơmung dŭl tơno tơua,
  40tơdang gơñu pun amăng pa̱r gơñu
   ƀôdah dŏ krăp amăng pum drơi?
  41Hlơi pô pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ čim ak
   tơdang khul ană ñu ur kwưh pơ Ơi Adai
   laih anŭn pŏr hyu yuakơ ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng ôh lĕ?”