39

  1“La'bieiv-mbaengx nyei hieh yungh haaix zanc njiec dorn, meih hiuv nyei fai?
   Njaih nyeiz njiec dorn meih buatc jiex nyei?
  2Ninh maaih jienv dorn nyei hlaax-nyieqc meih haih saauv nyei fai?
   Haaix zanc njiec dorn meih hiuv nyei?
  3Meih hiuv duqv ninh mbuo haaix zanc mbaapv njiec,
   bun ninh mbuo nyei dorn ndortv ndau fai?
  4Ninh mbuo nyei dorn henv jienv faaux, yiem lomc-huaang hlo daaih.
   Ninh mbuo guangc maa mingh yaac maiv nzuonx.
  5“Haaix dauh bungx hieh lorh?
   Haaix dauh jaiv ninh nyei hlaang?
  6Yie zorqv ndau-huaang benx ninh nyei biauv,
   bun ndau-nzaaih benx ninh yiem nyei dorngx.
  7Ninh jatv zingh coh coh nyei qiex,
   maiv haiz zunc saeng-kuv nyei mienh heuc nyei qiex mbui.
  8Ninh youh gormx mbong benx ninh nyei miev-ciangv,
   ninh qaqv lorz nyungc-nyungc miev-maeng nyanc.
  9“Hieh ngongh kangv fu-sux meih fai?
   Ninh oix yiem meih nyei miev-zoh ga'hlen bueix jiex muonz fai?
  10Meih haih longc hlaang ndoh jienv hieh ngongh laih ndau fai?
   Ninh oix gan meih baah yuonh komv nyei dorngx fai?
  11Weic zuqc ninh maaih qaqv henv meih haih kaux ninh fai?
   Meih zorqv meih nyei gong-hniev jiu bun ninh zoux?
  12Meih bungx hnyouv ninh dorh meih nyei laangh ziqc nzuonx daaih?
   Yaac siou meih nyei mbiauh taux mborqv mbiauh nyei ciangv?

Norqc Lorh Torh, Maaz Caux Domh Jaangv

  13“Norqc lorh torh njien-youh nyei yaapv ndaatv,
   mv baac sin nyei biei caux ndaatv nyei biei
   beiv maiv taux norqc nyieh nyei.
  14Norqc lorh torh ndauc jaux guangc wuov ndau,
   bun ndau tengx ninh nyei jaux siouv.
  15Ninh maiv hnamv taux haih zuqc zaux caaiv huv,
   fai hieh zoih haih caaiv waaic.
  16Ninh zoux doqc bun ninh nyei dorn, hnangv maiv zeiz benx ninh ganh nyei dorn nor.
   Maiv gunv ninh ndortv qaqv, ninh yaac maiv korv-fiqv,
  17weic zuqc Tin-Hungh maiv bun ninh maaih cong-mengh,
   yaac maiv bun ninh haih bieqc hnyouv.
  18Mv baac ninh yang jienv ndaatv tiux wuov zanc,
   ninh jatv maaz caux geh maaz nyei mienh.
  19“Yopv aac, se meih bun maaz henv fai?
   Se meih bun maaz nyei jaang maaih nzong ndaauv fai?
  20Meih bun ninh biu hnangv jopv-nyeic,
   bun ninh tauv qiex mbui haeqv mienh gamh nziex?
  21Ninh yiem wuov horngz nyaaiv ndau, yaac a'hneiv ninh nyei qaqv,
   ninh cuotv mingh buangh dorh jienv wuoqc ginc nyei baeng.
  22Ninh jatv gamh nziex nyei sic, ninh ganh maiv gamh nziex,
   buatc nzuqc ndaauv, ninh yaac maiv tuix nzuonx.
  23Geh maaz mienh buix nyei forng-ndongh saev-saev nyei mbui,
   yaac maaih cang-ndaauv cang-nangv njapc njapc nyei.
  24Ninh ciouv-ciouv nyei nyaaiv ndau yaac tiux jienv mingh,
   yietv haiz jorng nyei qiex mbui ninh souv dingc maiv duqv aqv.
  25Jorng nyei qiex haaix zanc mbui ninh heuc, ‘Haev haev,’
   ninh yiem go nyei hnomv zuqc mborqv jaax nyei qiex,
   yaac haiz jun-baeng-bieiv caux heuc nyei qiex mbui.
  26“Domh jaangv yang ndaatv ndaix,
   hungx jienv naamh bung mingh,
   naaiv se bangc meih nyei cong-mengh zoux fai?
  27Se meih paaiv domh jaangv ndaix faaux,
   yiem hlang nyei dorngx zoux lauz fai?
  28Ninh yiem hlang jiex nyei mbaengx zoux ninh nyei biauv,
   bangc mbaengx-ningv zoux ninh wuonv nyei dorngx.
  29Yiem naaiv ninh mangc jienv zorqv ga'naaiv nyanc,
   ninh nyei m'zing mangc duqv buatc go nyei.
  30Ninh nyei dorn sorqv nziaamv,
   zuqc daix nyei mienh nyei sei yiem haaix, domh jaangv-ngongh yaac yiem wuov.”