3

Yauj ywg txug qhov kws yug nwg lug

1Dhau ntawd lug Yauj qheb ncauj tshev foom nub kws yug nwg.
2Yauj has tas,
  3“Thov kuas nub kws yug kuv puam tsuaj,
   hab mo kws has tas,
   ‘Xeeb ib tug tub lawm,’ puam tsuaj.
  4Nub hov thov ca tsaus ntuj nti,
   thov Vaajtswv kws nyob sau ntuj
   tsw xob nrhav nub hov,
  thov kuas qhov kaaj
   tsw xob ci rua nub ntawd.
  5Thov duab tsaus hab txujkev tsaus ntuj nti
   txeeb nub hov ca,
  thov ca fuab laum nkaus nub hov,
   thov ca tej kws tsaus dub ncab
   ua rua nub hov ntshai kawg.
  6Mo hov thov ca qhov kws tsaus ntuj nti txeeb hlo,
   thov tsw xob ca mo hov muaj feem
   ua ib nub rua lub xyoo,
  thov tsw xob ca mo hov
   raug suav rua huv lub hli hlo le.
  7Thov ca mo hov mooj,
   thov tsw xob ca nov suab qw zoo sab
   rua mo hov hlo le.
  8Thov cov kws txawj tsawm foom
   kuj tsawm foom nub hov hab,
   yog cov kws txawj txheev Levi‑athaa.
  9Thov ca tej nub qub
   kws ci thaus yuav kaaj ntug tsaus moog,
  thov ca mo hov vaam qhov pum kev
   los kuj tsw pum,
  thov tsw xob ca pum tug duab kaaj
   zuj zug thaus taagkig,
  10tsua qhov mo hov tsw kaw kuv nam lub plaab,
   lossws tsw muab txujkev txom nyem
   zais ntawm kuv lub qhov muag.

  11“Ua caag kuv tsw tuag rua thaus nyav yug?
   Ua caag kuv tsw tu sav
   rua thaus kuv tawm huv plaab lug?
  12Ua caag lub hauv caug yuav txais kuv ca?
   Ua caag muaj lub txwv mig rua kuv ntxais?
  13Yog tsw muaj tes kuv tub pw ntsag tu lawm,
   kuv tub tsaug zug hab tub tau su
  14nrug tej vaajntxwv hab tej tub sablaaj huv nplajteb ua ke,
   yog cov kws tswm tej kws pob taag dua tshab rua puab,
  15hab nrug cov thawj kws muaj kub,
   hab muab nyaj ntim puv tsev ua ke.
  16Ua caag kuv tsw zoo le tug mivnyuas pob
   kws muab zais ca,
  yaam le tej mivnyuas
   kws tsw txeev pum qhov kaaj?
  17Qhov chaw ntawd tej tuabneeg phem
   tsw ntxhuv sab lawm,
   hab qhov chaw ntawd tug kws txug sav tau su.
  18Qhov chaw ntawd cov kws raug kaw
   nyob ua ke tau zoo,
   puab tsw nov tug coj zug lub suab.
  19Tug hlub tug yau kuj nyob hov ntawd,
   tej qhev kuj dim ntawm tug lospaav lawm.

  20“Ua caag tug kws raug txom nyem
   tseed pum duab tshaav ntuj,
   hab tug kws lwj sab tseed muaj txujsa nyob?
  21Nwg tog quas ntsoov txujkev tuag
   los txujkev tuag tsw lug,
  nwg khawb nrhav txujkev tuag
   heev dua le khawb nrhav tej nyaj kws muab zais lawd.
  22Nwg zoo sab kawg hab xyiv faab
   rua thaus nwg ntswb lub qhov ntxaa.
  23Ua caag yuav pub txujkev kaaj
   rua tug kws twg kev lawm,
   yog tug kws Vaajtswv xov laj kaab thaiv ca lawm?
  24Kuv muab qhov kws fuas paa quas lawg ua mov noj,
   hab qhov kws kuv ntsaaj quas lawg
   kuj nchuav yaam le dej lug,
  25tsua qhov yaam kws kuv ntshai
   kuj lug raug kuv,
  hab yaam kws kuv ntshai quas rwg
   kuj poob rua sau kuv.
  26Kuv tsw zoo sab le hab kuv nyob tsw tug,
   kuv tsw tau su, kev txom nyem lug raug kuv lawm.”