3

Yôb Pơhiăp

1Tơdơi kơ tơlơi anai, Yôb čơdơ̆ng pơhiăp laih anŭn hơtŏm păh kơ hrơi tơkeng ñu. 2Ñu laĭ hăng Ơi Adai tui anai:
  3“Rơkâo kơ Ih pơrai hĭ bĕ hrơi tơkeng kâo,
   laih anŭn kơ mlam, tơdang ƀing arăng laĭ pơthâo, ‘Sa čô ană đah rơkơi hơmâo tơkeng rai!’
  4Ngă bĕ kơ hrơi anŭn jing hĭ kơnăm mơmŏt;
   Ơi Adai hăng ngŏ adih ƀu ƀlơ̆ng brơi kơ hrơi anŭn ôh;
   anăm hơmâo ôh tơlơi bơngač pơčrang ƀơi ngŏ hrơi anŭn.
  5Ngă bĕ kơ hrơi anŭn jing tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn tơlơi tơu tơuăm dơlăm;
   ngă bĕ kơ kơthul dŏ ƀơi ñu;
   ngă bĕ kơ tơlơi bơngač ñu jing hĭ tơlơi jŭ̱ hlo̱m ƀo̱m.
  6Ngă bĕ kơ mơmŏt anŭn jing hĭ kơnăm mơmŏt abih bang;
   anăm brơi kơ arăng yap ôh ñu hrŏm hăng khul hrơi amăng thŭn
   kŏn brơi ƀing gơñu pơmŭt ñu amăng khul blan pă lơi.
  7Ngă bĕ kơ ƀing đah kơmơi jing hĭ plao mlam anŭn;
   anăm brơi arăng hơmư̆ hlơi pô mơak mơai ôh amăng mlam anŭn.
  8Ngă bĕ kơ ƀing mơnuih, jing ƀing hơtŏm păh khul hrơi, hơtŏm păh bĕ hrơi anŭn,
   ƀing gơñu yơh jing ƀing prap pre kiăng kơ pơmơdưh Lewiathan.
  9Ngă bĕ kơ khul pơtŭ sêng guah ñu jing hĭ kơnăm;
   ngă bĕ kơ ƀing mơnuih ñu dŏ tơguan đôč đač kơ hrơi mơguah anŭn
   laih anŭn ƀu ƀuh ôh khul suai pơčrang mơguah,
  10yuakơ tơlơi pŏk mơ̆ng amăng kian amĭ kâo ƀu krư̆ hĭ ôh
   kiăng kơ pơgăn hĭ kâo mơ̆ng tơlơi hơmâo tơlơi rŭng răng anai.

  11“Yua hơget kâo ƀu djai hĭ ôh ƀơi mông tơkeng anŭn,
   ƀôdah djai hĭ tơdang kâo tơbiă mơ̆ng kian amĭ kâo anŭn lĕ?
  12Yua hơget amĭ kâo pŭ̱ kâo ƀơi pha tơŭt ñu lĕ?
   Yua hơget ñu čem rong kâo hăng ia tơsâo ñu lĕ?
  13Tơdah kâo hơmâo djai hĭ laih, kâo či pơdơi hĭ laih yơh ră anai,
  14hrŏm hăng ƀing pơtao, ƀing khua djru pơmĭn amăng lŏn tơnah anai,
   jing ƀing pơdơ̆ng đĭ khul sang pơtao kơ gơñu pô jing ƀing mơnuih răm rai hĭ laih tơdơi kơ anŭn.
  15Giŏng anŭn, kâo či pơdơi hrŏm hăng ƀing khua djă̱ akŏ jing ƀing hơmâo mah,
   jing ƀing pơbă hĭ sang gơñu hăng amrăk.
  16Ƀôdah yua hơget arăng ƀu pơdŏp hĭ kâo amăng lŏn kar hăng ană nge djai hĭ amăng kian,
   kar hăng ană nge ƀu thâo ƀuh tơlơi bơngač hrơi ôh lĕ?
  17Pơ anih pơsat anŭn yơh mơnuih sat ƀai pơdơi hĭ mơ̆ng bruă ƀai ñu,
   laih anŭn pơ anih anŭn yơh mơnuih tơdu rơmơ̆n pơdơi pơdă yơh.
  18Hơmâo ƀing hlŭn ăt hơ̆k mơak kơ tơlơi ƀing gơñu pơdơi;
   ƀing gơñu ƀu či hơmư̆ dơ̆ng tah hiăp khua wai hlŭn pơhiăp kraih.
  19Mơnuih đôč đač laih anŭn mơnuih hing ang dŏ pơ anŭn,
   laih anŭn pô hlŭn rơngai hĭ mơ̆ng khua ñu yơh.

  20“Ơ Ơi Adai ăh, yua hơget Ih pha brơi tơlơi bơngač kơ pô gleh tơnap,
   laih anŭn tơlơi hơdip kơ bơngăt pô ruă phĭ̱,
  21kơ ƀing čang tơguan sui kơ tơlơi kiăng djai samơ̆ ƀu hơmâo ôh,
   jing ƀing kiăng kơ djai hloh kơ ƀing kiăng kơ gơnam yom,
  22jing ƀing mơak mơai biă mă
   tơdang ƀing gơñu jĕ či djai laih lĕ?
  23Ơ Ơi Adai ăh, yua hơget Ih brơi kơ arăng hơdip
   jing pô ƀu thâo ôh jơlan ñu nao
   jing pô Ih hơmâo wang dar hĭ laih lĕ?
  24Yuakơ tơlơi anŭn, kâo rơngot hơning pơala kơ tơlơi ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng;
   laih anŭn kâo ƀu či pơdơi hĭ ôh kiăng kơ ur pơkrao.
  25Hơget tơlơi kâo huĭ hlâo adih, anai hơmâo truh laih ƀơi kâo
   jing hơget tơlơi kâo bra̱l laih, anai hơmâo truh laih kơ kâo.
  26Kâo ƀu hơmâo ôh tơlơi rơnŭk rơnua, kŏn hơmâo tơlơi hơđơ̆ng lơi;
   kâo ƀu hơmâo ôh tơlơi pơdơi, samơ̆ kơnơ̆ng tơlơi gleh tơnap yơh.”