40

1Yawmsaub has rua Yauj tas,
  2“Tug kws pheej ywg yuav caav
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lov?
   Tug kws caav Vaajtswv ca nwg teb.”
3Mas Yauj teb Yawmsaub tas,
  4“Kuv mas kuv yog tuabneeg tsw tswm txaj.
   Kuv yuav teb koj tau le caag?
   Kuv muab teg pus qhov ncauj.
  5Kuv tub has ib zag lawm,
   kuv yuav tsw teb,
  kuv tub has ob zag lawm,
   kuv yuav tsw has ntxwv.”

6Mas Yawmsaub has huv cua daaj cua dub tuaj rua Yauj tas,
  7“Ca le sa hlaab khov kho
   yaam le ib tug txwvneej yawg,
   kuv yuav nug koj, koj yuav qha kuv.
  8Koj yuav has tas kuv ua tsw raug cai lov?
   Koj yuav rau txem tas kuv txhum
   sub koj txhad tsw txhum lov?
  9Koj muaj txhais npaab
   zoo ib yaam le Vaajtswv lov?
  Hab koj txawj ua suab nrov tseeg nkawg
   ib yaam le nwg ua lov?
  10Ca le muab meej mom hab fwjchim lug naav,
   hab muab koob meej hab fwjchim ci ntsaa ab
   lug qhwv koj lub cev.
  11Muab koj txujkev npau kws puv phwj yog
   nchuav lug,
  ca le saib ntsoov txhua tug kws khaav theeb
   hab muab txu kuas poob qeg.
  12Ca le saib txhua tug kws khaav theeb
   hab muab nqug kuas poob lug,
  hab tsuj ntag cov tuabneeg limham
   rua ntawm lub chaw kws puab sawv hov.
  13Muab puab txhua tug zais ua ke
   rua huv tej moov aav,
  muab puab lub ntsej muag khi ca
   rua huv nruab yeeb.
  14Tes kuv txhad leeg rua koj tas
   yog koj txhais teg xws paab tau koj kov yeej.

  15“Saib Npehemau nawj,
   nwg kuj yog kuv tswm ib yaam le tswm koj.
   Nwg nog zaub yaam le nyuj.
  16Saib nwg tug zug ntawm nwg lub duav,
   hab saib tug fwjchim huv tej leeg
   ntawm nwg lub plaab.
  17Nwg ua kuas nwg kwtwv tawv le ntoo cab,
   hab tej leeg ntawm nwg ncej qaab
   sws txuas zoo.
  18Nwg tej pob txhaa zoo le tej kaav tooj lab,
   nwg txhais kwtaw zoo yaam le tej yaag hlau.
  19Nwg yog tug tsaj tseem ceeb tshaaj
   kws Vaajtswv tswm lug,
  tsuas yog tug kws tswm nwg
   txhad coj tau ntaaj rua nwg.
  20Tej roob hlaav zaub rua nwg noj,
   yog lub chaw kws txhua yaam tsaj qus
   nyob ua sw.
  21Nwg pw huv qaab tsob ntoo ntxhuv
   hab huv haav lojkov hab huv paag hawv.
  22Tsob ntoo ntxhuv ua duab ntxoo rua nwg,
   tej ntoo lwg zaaj ntawm ntug dej nyob vej nwg.
  23Dej ntsawj ceev npaum twg nwg kuj tsw ntshai,
   txawm yog dej Yalatee fuam hlub
   ntsawj nwg qhov ncauj los nwg tso sab plhuav.
  24Leejtwg yuav muab nqai lauj nqai tau nwg?
   lossws ua hlua cuab tau nwg lub txwv ntswg?