40

1-2Tus TSWV hais rau Yauj hais tias:
  “Yauj, koj pheej nrog Vajtswv tus
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus sib cav;
  nimno koj yuav tso tseg lossis tseem yuav cav thiab?”

Yauj

     3-4Yauj teb tus TSWV hais tias:
  “Tus TSWV, kuv yog neeg ruam heev,
   kuv ua li cas teb tau koj tej lus?
  Kuv yuav tsis hais ib los ntxiv li
   lawm.
  
  5Kuv twb hais tshaj qhov uas tsimnyog kuv hais lawm.”
  6Tom qab ntawd, tus TSWV rov hais hauv nthwv cua daj
  cua dub tuaj rau Yauj ib zaug ntxiv.

Tus TSWV

  7Tus TSWV hais rau Yauj hais tias,
  “Koj cia li sawv khov kho ib yam li
   tus txivneej yawg thiab teb kuv tej lus.
  8Koj hais rau kuv tias kuv ua tsis ncaj,
  thiab hais tias kuv yog tus txhaum,
   koj yog tus tsis txhaum no los?
  9Koj muaj zog npaum li kuv los?
  Koj ua tau koj lub suab nrov qeeg
   nkaws ib yam li kuv lub los?
  10Yog koj ua tau, koj cia li sawv khav
   txiv ntxhias ib yam li tus muaj hwjchim,
  muab koj lub meejmom thiab lub
   tshwjchim los hnav kiag saib.
  11Koj cia li saib tej neeg khavtheeb;
  cia li nthe tawg ntho kom lawv txo
   hwjchim.
  12Koj cia li saib cov neeg khavtheeb
   thiab txo lawv lub hwjchim kom qis;
  muab cov neeg siab phem tsuj nthi
   rau ntawm lawv qhov chaw.
  13Muab lawv faus kiag rau hauv nruab av;
  muab lawv khi kiag rau hauv tubtuag teb.
  14Yog koj ua tau, kuv yog thawj tug
   uas yuav qhuas koj,
  thiab lees hais tias koj yog tus uas
   kovyeej lawm.

  15“Koj cia li saib tus tsiaj Npehemaus;
   kuv tsim nws thiab tsim koj huv tibsi.
  Nws noj zaub li tus nyuj,
  16tiamsis yog dabtsi ua rau tus tsiaj
   ntawd lub cev muaj zog heev,
  thiab yog lub hwjchim dabtsi ua rau
   nws tej nqaij puv nruj nreem!
  17Nws tus kotw tsa ntshuas ib yam li tsob ntoo ciab,
  thiab nws ncejpuab ntug ntoob muaj zog heev.
  18Nws tej pobtxha khov cuag tooj,
   thiab nws tej tes taw tawv cuag hlau.

  19“Tus tsiaj uas muaj hwvxyeej tshaj
   tej tsiaj uas kuv tsim;
  tsuas yog tus tswv uas tsim nws thiaj
   kovyeej nws xwb.
  20Nws noj zaub saum tej roob uas yog
   tej tsiaj nruab nrag tej chaw ncig.
  21Nws pw hauv qab tej xyuv pos,
  thiab pw tsau hawv tsawv hauv qab tej tauj iab.
  22Tej ntoo pos thiab tej lwgzaj uas tuaj ntawm ntug dej
  ua duab ntxoov ntxoo rau nws nkaum.
  23Nws tsis ntshai tus dej uas ntws ceev;
  thaum tus dej Yauladees ntsawj nws
   taubhau los nws tseem nres khov kho.
  24Leejtwg muaj cuabkav ua rau nws
   digmuag thiab ntes tau nws?
  Lossis leejtwg muaj cuabkav muab
   hlua chaws tau nws qhovntswg?