40

1 Leh anăn Yêhôwa lŏ lač kơ Y-Yôp:
  2“Pô blŭ dŭñ dŭñ srăng bi tăng hŏng Pô Mâo Jih Klei Myang mơ̆?
   Dưi mơ̆ pô bi tăng hŏng Aê Diê mâo klei găl?”
  3Y-Yôp lŏ wĭt lač kơ Yêhôwa:
  4“Nĕ anei, kâo jing pô amâo mâo ênoh yuôm ôh;
   ya kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ih?
   Kâo kđhĭp ƀăng êgei kâo amâo lŏ blŭ ôh.
  5Kâo lač leh sa bliư̆, leh anăn kâo amâo lŏ wĭt lač ôh;
   dua bliư̆ mơh, ƀiădah kâo amâo srăng lŏ blŭ ôh.”

Klei Bi Êdah Klei Myang Aê Diê

6Leh anăn Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ Y-Yôp mơ̆ng angĭn đrŭng:
  7“Hyuă bĕ kơiêng ih msĕ si sa čô mnuih jhŏng;
   kâo srăng êmuh kơ ih, leh anăn brei ih lŏ wĭt lač kơ kâo.
  8Ih srăng brei wăt kâo jing soh mơ̆?
   Ih srăng yap kâo soh čiăng ih dưi mâo klei yap kpă mơ̆?
  9Ih mâo mơ̆ păl ktang msĕ si Aê Diê,
   leh anăn dưi mơ̆ asăp ih đah msĕ si grăm msĕ si Aê Diê?

  10Bi hơô bĕ ih pô hŏng klei kdrăm leh anăn kơhưm;
   leh anăn hơô bĕ klei guh kơang leh anăn klei kmlăi.
  11Tuh bĕ klei ih ngêñ bŏ dlai,
   leh anăn dlăng bĕ kơ hlei pô jing mgao čiăng bi mdlưh ñu.
  12Dlăng kơ grăp čô hlei pô jing mgao, leh anăn bi mtrŭn ñu;
   leh anăn juă lin phung ƀai ti anôk diñu dôk.
  13Dơr hĕ jih jang diñu mđrăm mbĭt hlăm ƀruih lăn;
   păn čhiăm ti ƀô̆ mta diñu hlăm msat.
  14Hlăk anăn mơh kâo srăng tŭ
   kơ ih mâo klei dưi ih pô hŏng kngan hnuă ih.

  15Nĕ anei, êmô ara,
   mnơ̆ng kâo mjing leh msĕ si kâo mjing ih leh;
   ñu ƀơ̆ng rơ̆k msĕ si sa drei êmô.
  16Nĕ anei, dlăng kơ klei ktang hlăm kơiêng ñu,
   leh anăn klei mơai ñu hlăm kđeh tian ñu.
  17Ñu bi khăng ku ñu msĕ si kyâo sêdar;
   aruăt pha ñu bi kuĭ mbĭt.
  18Klang ñu jing msĕ si đĭng kông,
   jơ̆ng ñu msĕ si giê msei.

  19Ñu jing bruă tal sa Aê Diê ngă;
   knŏng pô mjing ñu leh dưi suê̆ đao gưm kăp ngă kơ ñu!
  20 Kyuadah čư̆ brei mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ ñu,
   ti anôk mâo jih jang hlô dliê hiu hlăp.
  21Ti gŭ rơ̆k krih ñu đih,
   ti anôk hgăm hlăm suah trang leh anăn trăp.
  22Rơ̆k krih guôm ñu hŏng êyui gơ̆;
   kyâo sôl ti hnoh êa dôk jŭm ñu.
  23Nĕ anei, tơdah êa lêč ñu amâo huĭ ôh;
   ñu dôk êđăp ênang wăt tơdah êa krông Yurdan tlă ƀăng êgei ñu.
  24Dưi mơ̆ arăng mă ñu hŏng wah,
   amâodah čŭt jiên ti ƀăng adŭng ñu hŏng klei?”