41

Tin-Hungh Heuc Yopv Zorqv Le^wi^aa^taan

  1“Yopv aah! Meih haih longc diux zorqv ⟨Le^wi^aa^taan,⟩
   fai longc hlaang ndoh ninh nyei mbietc fai?
  2Meih haih longc hlaang cunx ninh nyei mba'zorng,
   fai longc ngau kuangx ninh nyei haah baah fai?
  3Ninh oix qaqv tov meih korv-lienh nyei fai?
   Ninh oix longc suonc nyei waac caux meih gorngv?
  4Ninh oix caux meih liepc ngaengc waac,
   laengz yietc liuz zoux meih nyei nouh?
  5Meih haih zorqv ninh dorngx norqc longc a'nziaauc,
   fai ndoh jienv hlaang ken nduov meih nyei sieqv-lunx a'hneiv fai?
  6Zorqv mbiauz mienh dorh ninh daaih gorngv jaax-zinh,
   saeng-eix mienh ziouc zorqv ninh bun nqoi fai?
  7Meih haih longc cang-fou cunx ninh nyei ndopv,
   fai longc nzopv mbiauz cang nzopv ninh nyei m'nqorngv fai?
  8Longc meih nyei buoz muoqv ninh,
   haaix zanc jangx zuqc meih caux ninh mborqv jaax,
   meih yietc liuz maiv aengx zoux aqv.
  9Mienh maaih lamh hnamv oix zorqv ninh mv baac maiv zeiz aqv,
   daan buatc ninh hnangv, daamv mapv aqv, king njiec ndau.
  10Maiv maaih haaix dauh ciouv gaux cuoqv ninh.
   Wuov nyungc, haaix dauh haih yiem yie nyei nza'hmien souv duqv wuonv?
  11Maaih haaix dauh bun haaix nyungc yie, dongh yie oix zuqc winh bun ninh?
   Lungh ndiev nyei maanc muotc yietc zungv se yie nyei.

Le^wi^aa^taan Se Gamh Nziex Haic Nyei Ga'naaiv

  12“Yie yaac maiv nyienz jienv maiv gorngv taux ninh nyei buoz-zaux,
   fai ninh nyei domh qaqv fai ninh nyei sin liouc.
  13Haaix dauh haih ciev ninh nyei ga'nyiec wuov yiemc lui?
   Haaix dauh haih nzopv bieqc ninh nyei i yiemc hlieqv-lui?
  14Haaix dauh haih maeqv nqoi ninh nyei nzuih baengx?
   Huing gormx ninh nyei nzuih nyei nyaah haeqv mienh gamh nziex haic.
  15Ninh nyei diqc daanz nyei jiex benx yietc liouz yietc liouz hnangv torngv-baaih nor,
   nitv jienv jaax maqc nyei, gapv jienv ndipc nyei hnangv la'bieiv nor ngaengc.
  16Naaiv deix jiex yietc kuaaiv gapv yietc kuaaiv ndipc haic,
   qiex zungv maiv haih jiex mbu'ndongx-qangx.
  17Jiex gitv jienv jaax, yietc kuaaiv lapv yietc kuaaiv,
   maiv haih maeqv maiv nqoi.
  18Ninh ciuv ziouc maaih njang njapc dangh cuotv daaih.
   Ninh nyei m'zing hnangv lungh ndorm nziouv nyei njang-laangc.
  19Ninh nyei nzuih cuotv douz hnangv douz-baav,
   yaac maaih douz-fing ndaix cuotv.
  20Ninh nyei mba'zorng cuotv douz-sioux,
   hnangv caeng mbueix caux zieqc jienv nyei luoqc diqc guaengv nor.
  21Ninh biomv qiex bun douz-taanx zieqc,
   ninh nyei nzuih cuotv douz-mbietc.
  22Ninh nyei jaang za'gengh henv haic,
   da'faanh buangh ninh wuov deix gamh nziex! haic.
  23Ninh nyei orv-nziu ciqv jienv jaax zietc nyei,
   ngaengc nyei, hnangv dox daaih nyei hlieqv nor, nqamv maiv dongz.
  24Ninh nyei hnyouv ngaengc hnangv la'bieiv,
   hnangv ga'ndiev maengx morc.
  25Ninh jiez sin, mienh henv mienh gamh nziex,
   ninh zoux ciouv, ninh mbuo hnyouv waaic nzengc.
  26Maiv gunv longc nzuqc ndaauv nzopv, yaac hoic maiv zuqc ninh,
   liemh nzopv nyei cang caux biu nyei cang yaac hoic maiv zuqc ninh.
  27Weic ninh nor, hlieqv dorngx mbiauh nqaauv,
   dongh siqv dorngx ndiangx-latv.
  28Forng haeqv maiv duqv ninh biaux,
   bungx la'bieiv nyei ndopv-hlaang weic ninh dorngx mbiauh nqaauv gorn.
  29Ndiangx-ndonx dorngx mbiauh nqaauv gorn,
   ninh yaac jatv biu cang nyei qiex mbui.
  30Ga'sie ndoqv nyei jiex laic hnangv nie-mor huv.
   Ninh luih jienv gan wuom-bamc jiex hnangv nyueih mbiauh nyei jaa-sic.
  31Ninh bun ndo nyei wuom mbueix hnangv caeng mbueix,
   bun koiv hnangv caeng gu'nyuoz nyei ndie-youh.
  32Ninh jiex mingh nyei jauv nqa'haav maengx cuotv njang njapc njapc nyei,
   mienh ziouc hnamv daaih koiv ndo nyei dorngx maaih mba'biei baeqc.
  33Yiem lungh ndiev maiv maaih haaix nyungc hnangv ninh.
   Ninh benx zeix cuotv nyei ga'naaiv,
   yaac maiv gamh nziex haaix nyungc.
  34Ninh mangc nyungc-nyungc yiem hlang nyei ga'naaiv.
   Ninh zoux zuangx hieh zoih nyei hungh.”