41

  1 “Dưi mơ̆ ih ktŭng mă mya prŏng hŏng wah,
   amâodah kă êlah ñu hŏng bră?
  2Dưi mơ̆ ih čŭt jiên hlăm ƀăng adŭng ñu,
   amâodah tuăk kang ñu hŏng wah?
  3Ñu srăng kwưh kơ ih lu mơ̆?
   Ñu srăng blŭ êdu kơ ih mơ̆?
  4Ñu srăng ngă klei bi mguôp hŏng ih,
   brei ih mă ñu jing dĭng buăl kơ ih nanao mơ̆?
  5Ih srăng hlăp hŏng ñu msĕ si sa drei čĭm,
   amâodah kă klei đoh ti kkuê ñu brei kơ phung dĭng buăl mniê ih mơ̆?
  6Phung čhĭ mnia srăng mjuă ênoh ñu mơ̆?
   Arăng srăng bi mbha ñu hdơ̆ng phung mnia mơ̆?
  7Dưi mơ̆ ih tlŏ klĭt ñu hŏng kdrang
   amâodah tlŏ boh kŏ ñu hŏng juih?
  8Tơdah ih yơr kngan čiăng ngă kơ ñu,
   ih srăng hdơr kơ klei bi blah anăn,
   leh anăn ih amâo srăng lŏ ngă ôh!
  9Nĕ anei, klei čang hmăng čiăng mă ñu luč leh,
   knŏng ƀuh ñu, mnuih dlưh ai leh yơh.
  10Amâo mâo ôh sa čô ktang jhŏng čuih ai ñu.
   Snăn, hlei pô dưi bi kdơ̆ng hŏng kâo?
  11Hlei pô brei leh kơ kâo, tơl kâo srăng lŏ tla wĭt kơ ñu?
   Jih jang mnơ̆ng ti gŭ jih adiê jing dŏ kâo.

  12Kâo amâo srăng dôk kriêp ôh tơdah ƀuh jơ̆ng ñu,
   amâodah ƀuh klei ktang prŏng ñu, amâodah asei mlei siam ñu.
  13Hlei dưi lôk klĭt ñu?
   Hlei pô dưi bi hluh klĭt ñu dua tal?
  14Hlei dưi pŏk ƀăng êgei ñu?
   Jŭm êgei ñu mâo mnơ̆ng bi huĭ.
  15Ti rŏng ñu mâo kkaih lu msĕ si khil,
   diñu sir msĕ si mnơ̆ng kđăm.
  16Pŏk kkaih dôk bi ksĭng mbĭt
   tơl amâo mâo êwa angĭn dưi mŭt ti plah wah kkaih anăn ôh.
  17Diñu bi đuôm hdơ̆ng diñu;
   leh anăn diñu jing tlĭp tơl amâo dưi kpĕ mdê mdê ôh.
  18Êa adŭng ñu bhañ kbiă msĕ si kmlă,
   leh anăn ală ñu mơ mrăi msĕ si ang dar.
  19Ƀăng êgei ñu hrah mơhưk msĕ si pui arôk,
   tơl kčaĭ ti tač msĕ si mnga pui.
  20Mơ̆ng ƀăng adŭng ñu kbiă săp pui,
   msĕ si kbiă mơ̆ng gŏ êa ktơ̆ng leh anăn msĕ si mơ̆ng anôk pui ƀơ̆ng suah trang.
  21Êwa ñu bi trơ̆ng pui hdăng,
   leh anăn êlah ñu hrah msĕ si pui kbiă mơ̆ng ƀăng êgei ñu.
  22Ti kkuê ñu mâo klei ktang,
   leh anăn arăng huĭ snăk ƀuh ñu.
  23Anôk kčŭng kđeh ñu bi đuôm mbĭt,
   klĭt ñu khăng amâo dưi tĭ ôh.
  24Tiê boh ñu khăng msĕ si boh tâo,
   khăng msĕ si boh tâo êsŭng tal gŭ.
  25Tơdah ñu kgŭ, phung jhŏng ktang huĭ;
   tơdah ñu kteh ku ñu, digơ̆ kdŭn đuĕ.
  26Wăt tơdah koh hŏng đao gưm, amâo dưi bi êka ñu ôh;
   tơdah tlŏ hŏng kju, hŏng juih amâodah hŏng kdrang kăn dưi rei.
  27Ñu dlăng kơ msei msĕ si mbô,
   leh anăn kông msĕ si kyâo brŭ.
  28Ƀrăm amâo dưi brei ñu đuĕ ôh,
   boh tâo arăng bhĭr ñu bi mlih jing adrăng.
  29Wăt giê čăm ñu dlăng msĕ si adrăng;
   ñu tlao tơdah hmư̆ ênai kdrang.
  30Tian ñu êkă msĕ si čeh mčah;
   ñu kdâo hlăm anôk lŭ msĕ si arăng prah mdiê.
  31Ñu brei êa êlam ktơ̆ng msĕ si gŏ êa hlơr,
   ñu bi ktlăk êa ksĭ msĕ si arăng dôk tlê êa drao hlăm čeh.
  32Ti tluôn ñu êa kbhoh mngač tui hlue;
   leh anăn ƀăng êlam jing kô̆ msĕ si ƀŭk mnuih mduôn.
  33Ti lăn ala amâo mâo ôh mnơ̆ng msĕ si ñu,
   sa mnơ̆ng arăng hrih leh amâo mâo thâo huĭ ôh.
  34Ñu dlăng kơ jih jang mnơ̆ng ti gŭ ñu sơăi,
   ñu jing mtao kơ jih jang hlô mnơ̆ng jhŏng ktang.”