42

Yauj has

1Mas Yauj teb Yawmsaub tas,
  2“Kuv paub tas koj ua tau txhua yaam,
   hab tej kws koj xaav tseg lawd
   tsw muaj ib qhov yuav ua tsw tav.
  3Koj has tas, ‘Leejtwg tsw paub qaabhau
   es muab tej kws kuv npaaj tseg lawd zais?’
  Kuv txhad has txug tej kws kuv tsw nkaag sab,
   yog tej phemfwj kws kuv tsw paub.
  4Koj has tas, ‘Noog maj, kuv yuav has,
   kuv yuav nug koj, koj yuav qha kuv.’
  5Kuv lub qhov ntsej txeev nov txug koj,
   tassws nwgnuav kuv lub qhov muag
   pum hlo koj ntaag.
  6Vem le nuav kuv txhad ntxub kuv tug kheej,
   hab kuv nyob huv tej moov aav
   hab tej plauv tshauv ntxeev dua sab.”

Xaus lug

7Thaus Yawmsaub has tej lug nuav rua Yauj taag lawm, Yawmsaub has rua Elifa kws yog tuabneeg Themaa tas, “Kuv npau tawg rua koj hab koj ob tug kwvluag, tsua qhov thaus mej has txug kuv mej has tsw raug lawv le kuv tug qhev Yauj has. 8Vem le nuav mej ca le coj xyaa tug txwv nyuj hab xyaa tug txwv yaaj moog cuag kuv tug qhev Yauj, hab muab ua kevcai hlawv xyeem ua mej le feem, mas kuv tug qhev Yauj yuav thov kuv paab mej. Kuv yuav txais nwg tej lug thov kuv txhad tsw rau txem rua mej lawv le mej txujkev ruag, tsua qhov mej has txug kuv mej has tsw raug le kuv tug qhev Yauj has.”
9Mas Elifa kws yog tuabneeg Themaa hab Npinta kws yog tuabneeg Su‑a hab Xaufa kws yog tuabneeg Na‑ama txhad moog ua lawv le Yawmsaub has, mas Yawmsaub txhad txais Yauj tej lug thov.
10Thaus Yauj thov Yawmsaub paab nwg cov kwvluag taag lawm, Yawmsaub pub Yauj rov tau lub neej zoo. Yawmsaub pub Yauj muaj ntau dua qub ob npaug. 11Mas nwg tej kwvtij nkauj muam hab txhua tug kws paub nwg lug lawd kuj tuaj cuag nwg hab nrug nwg noj mov huv nwg lub tsev. Mas puab mob sab nwg hab nplig nwg txug tej xwm txheej phem huvsw kws Yawmsaub coj lug raug nwg. Hab txhua tug ib leeg pub ib daim nyaj hab ib leeg pub ib lub nplhaib kub rua nwg. 12Yawmsaub foom koob moov rua Yauj lub neej yaav kawg ntau dua le yaav taag lug. Mas nwg muaj ib vaam plaub txheeb tug yaaj, rau txheeb tug ntxhuav, ib txheeb nkawm txwv nyuj, hab ib txheeb tug maum neeg luav. 13Nwg muaj xyaa tug tub hab peb tug ntxhais. 14Nwg hu thawj tug ntxhais ua Yemima, hab hu tug ob ua Khexiya, hab hu tug peb ua Kheleehapu. 15Taag nrho lub tebchaws hov tsw muaj ib tug puj twg yuav zoo nkauj cuag le Yauj cov ntxhais. Puab txwv muab qub txeeg qub teg faib rua puab ib yaam le faib rua cov nug.
16Dhau ntawd lug Yauj tseed muaj txujsa nyob tau ib puas plaub caug xyoo ntxwv, mas nwg pum nwg tej tub hab tej xeeb leej xeeb ntxwv plaub tam tuabneeg. 17Yauj tuag rua thaus noob nyoog nchaav hab laug heev lawm.