4

Elifa has

1Mas Elifa kws yog tuabneeg Themaa teb tas,
  2“Yog leejtwg muaj sab tuab has rua koj,
   koj yuav tu sab tsw tu?
  Txawm le ntawd
   los leejtwg yuav tswj tau tsw has?
  3Saib maj, koj tub qhuab qha tuabneeg
   coob kawg le lawm,
  hab koj tub txhawb tug kws txhais teg tsaug leeg
   muaj zug tuaj.
  4Koj tej lug fwj tau tug kws saamswm dawm qaug,
   hab koj ua rua lub hauv caug
   kws tsaug leeg nyob ruaj.
  5Tassws nwgnuav lug txug koj lawm
   hab koj kuj poob sab,
  kev txom nyem lug raug koj,
   koj kuj nyuaj sab kawg.
  6Qhov kws koj fwm hab paub ntshai Vaajtswv
   yog koj kev tso sab los tsw yog?
  Hab qhov kws koj xyum zoo kawg nkaus
   yog koj kev vaam los tsw yog?

  7“Swm xaav saib, tug kws tsw txhum
   txeev puam tsuaj lov?
  Lossws tug kws ncaaj nceeg
   raug muab txav pov tseg lov?
  8Lawv le kuv pum, cov kws laij txujkev ua txhum
   hab tseb txujkev ceblaaj kuj tau sau le ntawd.
  9Vaajtswv tej paa ua rua puab puam tsuaj,
   hab nwg txujkev chim tshuab
   ua kuas puab tu noob nrho.
  10Tug tsuv ntxhuav lub suab nyooj
   hab lub suab nyaum kuj pluj lawm,
  hab tug thaav tsuv ntxhuav kaug nav
   kuj luv taag lawm.
  11Tug tsuv ntxhuav kws muaj zug
   puam tsuaj vem tum tsw tau nqaj noj,
  hab tug maum tsuv ntxhuav tej mivnyuas
   tswv ua saab ua sua.

  12“Muaj ib lu lug has tuabywv tuaj txug kuv,
   kuv lub qhov ntsej tau nov
   lub suab sws ntxhw lu lug ntawd.
  13Tej npau suav kws kuv pum mo ntuj
   rua thaus tuabneeg tsaug zug ceev,
  14mas txujkev ntshai
   hab txujkev tshee lug raug kuv,
   ua rua kuv tej pob txhaa tshee ndua quas txag.
  15Muaj ib nthwv cua tuaj quas ntxog
   rua kuv lub plhu,
   ua rua kuv tej plaub ib ce xub taag.
  16Nthwv cua hov tug lawm,
   tassws kuv xaam tsw pum sov zoo le caag.
  Muaj ib yaam nyob ntawm kuv qhov muag.
   Txhua yaam nyob ntsag tu
   kuv le maav nov ib lub suab has tas,
  17‘Tuabneeg kws txawj tuag ua tau ncaaj nceeg
   rua ntawm Vaajtswv lub xubndag lov?
  Tuabneeg yuav dawb huv tau
   rua ntawm tug kws tswm nwg lub xubndag lov?
  18Txawm yog nwg cov tub qhe
   los nwg tub tsw tso sab rua,
   nwg cov tubkhai ntuj
   los nwg tseed suav tas puab muaj kev txhum.
  19Cov kws lub cev yog aav
   nwg yimfuab suav tas txhum heev dua,
  yog cov kws tag taw rua huv tej moov aav,
   yog cov kws raug zuaj yaam le tug kaab npauj.
  20Thaus nub tawm moog txug nub poob xwb
   puab puam tsuaj taag,
  puab pluj moog ib txhws
   tsw muaj leejtwg quav ntsej.
  21Yog txuj hlua nqug tsev ntaub
   raug muab rhu lawm,
  puab yuav tsw tuag lov?
   Yeej yog puab tsw muaj tswvyim.’