5

  1Ca le tsaa suab hu nwgnuav.
   Muaj leejtwg yuav teb koj?
   Koj yuav tig moog cuag tug timtswv twg?
  2Txujkev chim sab yuav tua tug kws ruag,
   txujkev sws khib yuav tua tug kws tsw thoob tswb.
  3Kuv txeev pum tug ruag ntsa caag tub,
   tassws taamswm hov
   kuv tsawm foom nwg lub chaw nyob.
  4Nwg tej tub nyob deb lub chaw tso sab plhuav,
   puab raug quab yuam
  ntawm rooj loog kws tu plaub,
   tsw muaj leejtwg cawm puab dim.
  5Tej kws tug ruag hlais
   mas cov tuabneeg tshaib muab noj lawm,
  txawm yog tej kws tuaj huv cov xuav paug
   los puab muab rhu moog lawm,
  hab cov tuabneeg nqhes dej
   lawv nwg tej nyaj txag ua txug sav qhe.
  6Txujkev txom nyem nyuaj sab
   tsw yog tawm huv moov aav lug,
  hab txujkev ceblaaj
   tsw yog ua kaug tawm huv aav tuaj.
  7Tuabneeg yug lug yeej yuav raug kev ceblaaj,
   yaam le lub txaim tawg kws yeej yaa rua sau.

  8“Kuv tug kheej mas kuv yuav nrhav Vaajtswv,
   hab muab kuv tej teeb meem tso rua Vaajtswv,
  9nwg yog tug kws ua tej num luj kws paub tsw taag,
   hab ua tej txujci phemfwj kws suav tsw txheeb.
  10Nwg pub naag lug rua sau lub nplajteb,
   hab tso dej lug rua sau tej laj teb.
  11Nwg muab cov tuabneeg qeg
   tsaa rua sau lub chaw sab,
  hab muab cov tuabneeg quaj ntsuag
   tsaa rua sau lub chaw tso sab plhuav.
  12Nwg taav cov tuabneeg ntse tej tswvyim phem,
   sub puab txhais teg ua tsw tau daabtsw kuas tav.
  13Nwg swv cov tuabneeg
   muaj tswvyim txujkev ntse rov nteg puab,
  hab ua rua cov tuabneeg sab nkhaus
   tej tswvyim pluj plag sai kawg.
  14Puab ntswb txujkev tsaus ntuj nti
   rua thaus nruab nub,
  hab thaus taav su
   los puab xuas ib yaam le mo ntuj.
  15Vaajtswv cawm cov tuabneeg pluag
   dim lub qhov ncauj nav ntaaj,
  hab cawm cov kws txom nyem
   dim huv cov kws muaj zug txhais teg.
  16Cov pluag txhad le muaj vaam,
   hab txujkev tu plaub tsw ncaaj
   kaw nwg lub qhov ncauj.

  17“Saib maj, tug tuabneeg twg
   kws Vaajtswv ntuag kuj tau koob moov,
  yog le nuav tsw xob saib tsw taug
   qhov kws tug muaj fwjchim luj kawg nkaus
   nplawm qhuab qha.
  18Nwg ua kuas mob,
   tassws nwg yuav qhwv lub qhov txhaab.
  Nwg nplawm
   tassws nwg txhais teg yuav khu.
  19Nwg yuav cawm koj dim
   huv rau yaam kev ceblaaj,
  huv xyaa yaam
   yuav tsw muaj xwm txheej phem lug raug koj.
  20Thaus muaj kev tshaib nqhes
   nwg yuav txhwv koj dim huv txujkev tuag,
  thaus ua rog nwg yuav cawm koj
   dim nav ntaaj nav rag.
  21Yuav muab koj zais ntawm tug nplaig
   kws xyaav tsw zoo,
  hab koj yuav tsw ntshai
   thaus kev puam tsuaj lug txug.
  22Koj yuav luag txujkev puam tsuaj
   hab txujkev tshaib nqhes,
  hab koj yuav tsw ntshai
   tej tsaj qus huv lub nplajteb.
  23Koj yuav nrug tej pob zeb huv daim teb
   sws raug zoo,
   hab tej tsaj qus yuav nrug koj nyob zoo zoo.
  24Koj yuav paub tas koj lub tsev ntaub
   nyob tso sab plhuav,
  koj tshuaj saib koj lub nkuaj yaaj
   yuav tsw pluj ib tug le.
  25Koj yuav paub tas koj caaj ceg yuav coob kawg,
   hab koj tej tub ki yuav zoo yaam nkaus le
   tej nroj tsuag huv nplajteb.
  26Koj yuav lug rua huv koj lub qhov ntxaa
   rua thaus koj laug heev lawm, yaam le
  tej teg qoob kws coj lug rua huv tshaav ntaus qoob
   lawv le lub caij lub nyoog.
  27Tej nuav yog tej kws
   peb tau tshuaj saib lug, muaj tseeb.
  Ca le noog hab kawm paub
   txhad muaj qaabhau rua koj.”