5

E^li^fatv Gorngv Yopv Ganh Zoux Dorngc

  1“Yopv aah! Ih zanc gunv heuc maah!
   Maaih haaix dauh dau meih?
   Meih haih lorz haaix dauh fin-mienh tengx?
  2Qiex jiez nyei jauv haih daix daic hngongx nyei mienh,
   mueic jieqv nyei sic yaac daix daic hnamv maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh.
  3Yie buatc hngongx nyei mienh liepc wuonv hnangv njiec nzungh nor,
   mv baac yie liemh zeih zioux ninh yiem nyei dorngx.
  4Ninh nyei dorn sieqv lorz maiv duqv baengh orn nyei dorngx,
   yiem zingh gaengh ndaangc ninh mbuo zuqc zeix,
   yaac maiv maaih haaix dauh njoux.
  5Ninh siou nyei gaeng-zuangx zuqc hnyouv sie nyei mienh nyanc,
   liemh ziangh jienv njimv gu'nyuoz yaac zorqv nzengc.
   Ngorc nqaatv nyei mienh hungh hungh hae-hae nyei oix duqv ninh nyei zinh zoih.
  6Zeqc naanc maiv zeiz yiem nie-mbung cuotv,
   kuonx naanh maiv zeiz yiem ndau-ndiev butv cuotv daaih.
  7Mv baac mienh cuotv seix zungv zuqc buangh kuonx naanh
   hnangv douz-fing ndaix faaux.

E^li^fatv Kuinx Yopv Zorqv Ninh Nyei Sic Mbuox Tin-Hungh

  8“Se gorngv yie nor, yie oix lorz Tin-Hungh,
   oix zorqv yie nyei sic jiu bun ninh.
  9Ninh zoux hlo nyei sic zungv hnamv maiv zaaic,
   yaac zoux mbuoqc horngh nyei sic zungv saauv maiv hingh.
  10Ninh bun mbiungc njiec ndau-beih,
   bun wuom yungz liangx-ndeic.
  11Ninh zorqv zoux faix nyei mienh bouh faaux hlang,
   yaac bun nzauh nyiemv nyei mienh duqv yiem longx.
  12Ninh porx waaic guv guaix mienh daav nyei za'eix,
   ninh mbuo nyei buoz ziouc zoux maiv cuotv haaix nyungc.
  13Ninh bun cong-mengh mienh zuqc ninh mbuo ganh nyei za'eix hlopv ninh mbuo,
   yaac bun guv guaix mienh nyei za'eix siepv-siepv nyei zuqc mietc.
  14Yiem lungh hnoi zanc ninh mbuo buangh zuqc hmuangx,
   lungh aanx zanc huaax naaiv huaax wuov hnangv lungh muonz zanc nor.
  15Mv baac Tin-Hungh njoux mienh jomc mienh biaux ndutv, maiv zuqc mienh zeix.
   Bun dangx-donx nyei mienh biaux ndutv mienh henv mienh nyei buoz.
  16Hnangv naaic mienh jomc mienh maaih lamh hnamv dorngx,
   maiv baengh fim nyei mienh yaac nqapc jienv nzuih.

E^li^fatv Mbuox Yopv, Tin-Hungh Oix Bun Ninh Hnangv Loz Nor

  17“Tin-Hungh gorngv-njaaux nyei mienh maaih orn-lorqc.
   Weic naaiv maiv dungx mangc piex Nernh Jiex Wuov Dauh mborqv njaaux
  18weic zuqc Tin-Hungh bun zuqc mun, mv baac ninh beu jienv,
   ninh mborqv, mv baac ninh nyei buoz zorc longx.
  19Ninh oix njoux meih biaux ndutv juqv nzunc zeqc naanc,
   taux siec nzunc zeqc naanc, maiv maaih haaix nyungc hoic meih.
  20Ngorc hnaangx nyei ziangh hoc, ninh njoux meih biaux ndutv, maiv zuqc daic.
   Mborqv jaax nyei ziangh hoc ninh njoux biaux ndutv nzuqc ndaauv nyei qaqv.
  21Ninh beu jienv meih, maiv bun zuqc gorngv waac-huv nyei mienh hoic.
   Zuqc mietc nyei ziangh hoc taux, meih yaac maiv gamh nziex.
  22Meih buangh zuqc mietc nyei sic caux ngorc hnaangx meih ziouc kuh jatv.
   Meih yaac maiv gamh nziex ndau-beih nyei hieh zoih.
  23Weic zuqc meih zoux nyei ndeic zungv maiv maaih la'bieiv,
   yiem ndeic nyei hieh zoih yaac oix caux meih horpc.
  24Meih ziouc hiuv duqv meih nyei ndopv-liuh yiem longx nyei.
   Meih zaah mangc meih nyei ba'gi yungh laanh yaac buatc maiv caa haaix nyungc.
  25Meih zungv oix hiuv duqv meih nyei fun-faqv oix hiaangx camv,
   meih nyei zeiv-fun yaac ndongc ndau-beih nyei miev.
  26Meih nyei siouc nyuonh ndaauv, hnyangx-jeiv gox meih cingx taux zouv,
   hnangv mbiauh zeiv taux ziangh hoc siou.”
  27“Naaiv deix yietc zungv yie mbuo longx-longx nyei zaah mangc liuz aqv.
  Muangx maah! Oix zuqc hiuv duqv se weic tengx meih duqv longx.”