5

1“Ơ Yôb, iâu bĕ tơdah ih dưi, năng ai hơmâo mơnuih či laĭ glaĭ kơ ih.
   Năng ai ling jang hiam či rai djru kơ ih yơh.
  2Mơnuih mlŭk năng ai djai hĭ yuakơ ñu hil nač kơ arăng,
   laih anŭn mơnuih ƀu tŭ yua năng ai djai hĭ yuakơ ñu ƀlah moăñ kơ arăng yơh.
  3Kâo pô ƀuh laih mơnuih mlŭk jing pô kar hăng hơđơ̆ng kơjăp,
   samơ̆ blĭp blăp mơtam Ơi Adai hơtŏm păh hĭ ñu wơ̆t hăng sang anŏ ñu.
  4Ƀing ană bă ñu ƀu dŏ rơnŭk hơđơ̆ng ôh,
   yuakơ arăng klă̱ kơđi ƀing gơñu amăng anih phat kơđi, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơgang brơi kơ ƀing gơñu ôh.
  5Mơnuih ư̆ rơpa či ƀơ̆ng huă gơnam tăm mơnuih mlŭk,
   laih anŭn wơ̆t tơdah pơdai ñu čă đĭ amăng rơ̆k drơi,
   laih anŭn mơnuih klih či hơduah mơneč kiăng kơ mă mŭk dram ñu yơh.
  6Ƀing mơnuih hơmâo tơlơi tơnap tap rŭng răng
   ƀu hrup hăng kơyâo čă đĭ mơ̆ng tơnah ôh.
  7Samơ̆ mơnuih hơmâo tơkeng rai kiăng kơ tŭ tơlơi tơnap tap,
   sĭt jing kar hăng khul angar apui pŏr đĭ mơ̆ng apui.

  8“Tơdah kâo hrup hăng ih, kâo či hơduah sem Ơi Adai;
   kâo či jao hĭ tơhơnal tơlơi kâo ƀơi anăp Ñu yơh.
  9Ñu ngă khul tơlơi prŏng prin, arăng ƀu dưi hơduah pơkă ôh,
   Ñu ngă khul tơlơi mơsêh mơyang, ƀu thâo yap ôh.
  10Ñu brơi rai ia hơjan ƀơi lŏn tơnah
   laih anŭn Ñu pruih ia ƀơi khul tơdron đang.
  11Ñu pơdun đĭ ƀing hlơi pô luă gŭ,
   laih anŭn gŭm djru ƀing kơŭ kơuăn pơ anih rơnŭk rơnua.
  12Ñu pơgăn hĭ khul hơdră mơnuih thâo pơčeh,
   kiăng kơ ƀing gơñu ƀu či jing hĭ ôh hăng bruă mơnuă gơñu.
  13Ñu mă hơmâo ƀing mơnuih rơgơi amăng tơlơi pơčeh gơñu,
   laih anŭn khul hơdră bruă mơnuih pleč ƀlŏr răm rơngiă hĭ.
  14Tơlơi kơnăm mơmŏt truh ƀơi ƀing gơñu amăng hrơi;
   ƀơi yang hrơi dơ̆ng ƀing gơñu rơwư hyu kar hăng hlak hyu čưwư amăng mlam yơh.
  15Ơi Adai pơklaih hĭ ƀing mơnuih kơƀah kơƀap mơ̆ng ƀing hơmâo boh hiăp kar hăng đao gưm;
   Ñu pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng ƀing kơtư̆ juă ƀing gơ̆ yơh.
  16Tui anŭn yơh, ƀing ƀun rin čang rơmang amăng Ñu,
   laih anŭn ƀing ƀu tơpă hơnơ̆ng ƀu pơhiăp dơ̆ng tah.

  17“Mơyŭn hiam yơh kơ hlơi pô tŭ tơlơi Ơi Adai pơtơpă;
   tui anŭn anăm djik hĭ ôh tơlơi Pô Dưi Kơtang pơkhư̆ pơtô.
  18Ñu pơrơka, samơ̆ Ñu ăt pŏn akă glaĭ mơ̆n;
   Ñu pơruă, samơ̆ Ñu ăt pơhla̱o hĭ mơ̆n.
  19Mơ̆ng lu tal tơlơi truh sat yơh Ñu či pơklaih hĭ ih;
   laih anŭn amăng lu tal hloh, Ñu či pơgang brơi kơ ih yơh.
  20Amăng tơlơi ư̆ rơpa, Ñu či pơgang hĭ ih mơ̆ng tơlơi djai,
   laih anŭn amăng tơlơi pơblah Ñu ƀu či brơi kơ arăng pơdjai hĭ ih ôh.
  21Ơi Adai či pơklaih hĭ ih mơ̆ng ƀing pơhiăp sat kơ ih,
   Ñu či pơklaih hĭ ih tơdang tơlơi truh sat truh yơh.
  22Ih ăt či klao mơak yơh tơdang tơlơi truh sat laih anŭn tơlơi ư̆ rơpa truh,
   laih anŭn ih ƀu či huĭ bra̱l ôh kơ hlô mơnơ̆ng glai.
  23Yuakơ ih ƀu či hơmâo tơlơi răm hơget ôh hăng khul boh pơtâo amăng đang hơma ih,
   laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng glai či dŏ rơnŭk rơnua hăng ih yơh.
  24Ih či hơdip rơnŭk hơđơ̆ng amăng sang khăn ih;
   ih či čuă lăng tơpul hlô mơnơ̆ng ih, ih či ƀuh ƀu rơngiă hơget gĕt ôh.
  25Ih či ƀuh ană tơčô ih či lu tui,
   laih anŭn kơnung djuai ih či jing hĭ lu biă mă kar hăng rơ̆k amăng lŏn tơnah yơh.
  26Ih či djai hĭ rơnŭk rơnua hăng hơ̆k mơak amăng thŭn tha ih,
   kar hăng khul čơnap pơdai arăng pơƀut glaĭ amăng bơyan hơpuă yơh.

  27“Anai nê, ƀing gơmơi hơmâo kơsem lăng laih tơlơi anŭn laih anŭn tơlơi anŭn jing sĭt yơh.
   Tui anŭn, pơđi̱ng hơmư̆ bĕ laih anŭn tŭ yua bĕ tơlơi anŭn kơ ih pô.”