6

Y-Yôp Ƀuah Phung Mah Jiăng Ñu

1Y-Yôp lŏ wĭt lač:
  2“Ơ, hlei dưi mkă klei knap kâo,
   leh anăn dưm jih jang klei dleh dlan kâo ti dlông knăng!
  3Kyuadah klei anăn jing ktrŏ hĭn kơ čuah êa ksĭ;
   kyua anăn yơh kâo ruăt blŭ pliă plia.
  4Kyuadah ƀrăm Pô Mâo Jih Klei Myang djŏ ti kâo leh;
   mngăt kâo mnăm êa kêč kam diñu;
   klei Aê Diê bi huĭ ngă kơ kâo.
  5Si ngă aseh dliê ur mơ̆ tơdah ñu mâo rơ̆k ƀơ̆ng,
   amâodah êmô bŭ mơ̆ tơdah ñu mâo adrăng?
  6Dưi mơ̆ arăng ƀơ̆ng dŏ kba anăn tơdah amâo mâo hra ôh,
   amâodah mâo mơ̆ mnâo hlăm dŏ kô̆ boh mnŭ?
  7Kâo amâo čiăng ƀơ̆ng dŏ anăn ôh;
   dŏ anăn jing msĕ si mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kâo bi êmut.

  8Ơ čiăng snăk kâo dưi mâo klei kâo akâo,
   leh anăn klei Aê Diê bi truh klei kâo čang guôn;
  9čiăng kơ Aê Diê mâo klei mơak juă bi rai kâo,
   čiăng kơ ñu yơr kngan ñu leh anăn bi luč hĕ kâo!
  10Klei anăn srăng jing klei bi juh kơ kâo;
   kâo ăt srăng mơak hlăm klei ruă kâo kjham
   kyuadah kâo amâo tuôm hngah ôh klei Pô Doh Jăk blŭ.
  11Đơ mâo klei ktang kâo, tơl kâo srăng dôk čang guôn?
   Leh anăn ya jing klei knhal tuč kâo, tơl kâo dôk gĭr?
  12Klei ktang kâo jing klei ktang boh tâo mơ̆,
   amâodah kđeh kâo jing kông mơ̆?
  13Sĭt nik kâo amâo mâo klei dưi đru kâo pô ôh,
   leh anăn akŏ klei đru kâo đuĕ kbưi leh mơ̆ng kâo.

  14Jing yuôm sa čô êdu ai ênguôt mâo klei đru mơ̆ng phung mah jiăng,
   huĭdah ñu hngah klei huĭ mpŭ kơ Pô Mâo Jih Klei Myang.
  15Phung ayŏng adei kâo jing phung lhiăr msĕ si hnoh êa êtăng,
   msĕ si êa lip đoh đuĕ,
  16êa anăn jing mmăt hŏng klŏ pliêr lik
   leh anăn pliêr bi bŏ êa krông.
  17Êjai mâo mđiă diñu khuôt hĕ,
   tơdah mâo klei hlơr diñu luč đuĕ mơ̆ng anôk diñu.
  18Phung đĭ aseh samô mdiăng mnơ̆ng weh mơ̆ng êlan diñu;
   diñu đĭ nao kơ kdrăn tač leh anăn rai tuč.
  19Phung đĭ aseh samô mdiăng mnơ̆ng mơ̆ng čar Têma duah hnoh êa,
   phung hiu čhĭ mnia mơ̆ng čar Sêba čang hmăng kơ êa.
  20Diñu êdu ai kyuadah diñu knang leh;
   diñu truh leh anăn hêñ.
  21Msĕ snăn diih jing leh kơ kâo ară anei hin;
   diih ƀuh leh klei knap mñai kâo, leh anăn diih huĭ.
  22Kâo tuôm lač leh mơ̆, ‘Brei mnơ̆ng kơ kâo bĕ’?
   Amâodah ‘Myơr bĕ ngăn sun kơ kâo mơ̆ng ngăn drăp diih’?
  23Amâodah ‘Bi mtlaih kâo bĕ mơ̆ng kngan pô roh kâo’?
   Amâodah ‘Bi tui kâo bĕ mơ̆ng kngan phung ktư̆ juă kâo’?

  24Mtô kơ kâo bĕ, leh anăn kâo srăng dôk ñăt;
   brei kâo thâo săng si kâo soh leh.
  25Klei blŭ ênuah mâo klei kčŭt êdi!
   Ƀiădah ya yuôm klei diih ƀuah?
  26Diih mĭn mơ̆ diih dưi ƀuah klei kâo blŭ,
   êjai yap klei blŭ sa čô mnuih êdu ai jing msĕ si angĭn kpuh mđung?
  27Diih ngă klei bi mđăo čiăng mâo anak êrĭt,
   leh anăn čhĭ mah jiăng diih.

  28Ƀiădah ară anei brei diih dlăng kơ kâo;
   kyuadah kâo amâo srăng luar ôh ti anăp ƀô̆ mta diih.
  29Kâo akâo kơ diih, wir bĕ, đăm ngă klei wê ôh.
   Lŏ mĭn bĕ, brei diih thâo kral klei kpă ênô kâo.
  30Mâo mơ̆ klei wê ti êlah kâo?
   Amâo djŏ hĕ kâo dưi thâo săng klei djŏ leh anăn klei soh?”