7

  1Tuabneeg tsw ua num khwv khwv
   huv nplajteb nuav lov?
  Hab puab lub neej zoo tsw thooj le
   cov kws ua zug lov?
  2Ib yaam le tug qhev tog nrhw duab tsaus ntuj,
   hab yaam le tug tub zug kws tog rawv cov nqe zug,
  3ib yaam le hov kuv le feem
   yog nyob ntau lub hli qhuav qhawv,
  hab tej kws faib rua kuv
   yog mo ntuj raug kev txhawj xeeb ntxhuv sab.
  4Thaus kuv pw kuv has tas,
   ‘Thaus twg kuv le sawv?’
  Tassws mo ntuj kuj ntev,
   kuv ntxeev moog ntxeev lug txug kaaj ntug.
  5Kuv tej nqaj muaj kaas lij hab lu moov aav,
   kuv daim tawv tu pleb pluav hab rov ua kua paug.
  6Kuv lub noob nyoog sai dhau tug nqog
   kws saamswm ntus ntaub,
   mas thaus kawg kuj tsw muaj chaw vaam.

  7“Vaajtswv, thov ncu tas kuv txujsa tsuas
   ntev le ua ib paas cua xwb,
  kuv lub qhov muag yuav tsw pum
   qhov zoo dua le lawm.
  8Tug kws lub qhov muag pum kuv
   yuav tsw pum kuv dua le lawm,
  thaus koj lub qhov muag saib ntsoov kuv
   los tub dua kuv lawm.
  9Tej fuab yaaj xaam taag le caag,
   tug kws moog rua huv tub tuag teb
   yeej tsw rov lug ib yaam le ntawd.
  10Nwg tsw rov moog rua huv
   nwg lub tsev dua le lawm,
  hab nwg lub chaw nyob
   los tsw paub nwg le lawm.

  11“Vem le nuav kuv txhad tsw tswj
   kuv lub qhov ncauj,
  kuv tug ntsuj plig txom nyem lwj sab kuv txhad has,
   ab kuv lub sab kawg kuv txhad ywg.
  12Kuv yog havtxwv lossws yog ib tug zaaj
   koj txhad zuv kuv lov?
  13Thaus kuv has tas,
   ‘Kuv lub txaaj yuav nplig kuv lub sab,
  kuv lub chaw pw yuav paab kuv txujkev txom nyem
   kuas yau quas zug,’
  14los koj ua rua kuv ua npau suav ntshai heev,
   hab ua rua kuv ua yug quas toog
   ua rua kuv ntshai,
  15kuv txhad xaiv qhov kws
   raug zawm cej daab tuag,
   zoo dua le tshuav tej pob txhaa nuav.
  16Kuv ntxub kuv txujsa lawm,
   kuv tsw xaav nyob moog ib txhws.
  Thov tso ca kuv nyob kuv ib leeg
   vem kuv lub noob nyoog
   ntev le ua ib paas cua xwb.
  17Tuabneeg yog daabtsw
   es koj yuav suav tas tseem ceeb heev,
   hab koj yuav mob sab puab,
  18hab naj taagkig tuaj saib puab,
   hab swm puab txhua lub swjhawm?
  19Koj yuav tsw fee plhu ntawm kuv ib nyuas plag
   hab tsw tso kuv nyob kuv ib leeg
   ntev le kws kuv nqog ib paa qub ncaug lov?
  20Au koj kws yog tug kws zuv tuabneeg,
   yog kuv ua txhum kuv tau ua le caag rua koj lawm?
  Ua caag koj muab kuv ua daim phaj rua koj?
   Ua caag kuv ua lub nraa nyaav rua koj lawm?
  21Ua caag koj tsw zaam kuv tej kev faav xeeb
   hab tsw daws kuv lub txem moog pov tseg?
  Tsua qhov nwgnuav kuv yuav pw rua huv aav,
   koj yuav nrhav kuv kuas tsw muaj kuv lawm.”