7

1“Neeg lub neej nyob hauv ntiajteb
   no zoo ib yam li tus tubrog
  thiab tus tubzog uas luag ntiav ua
   haujlwm hnyav,
  2thiab zoo ib yam li tus tubqhe uas
   ntshaw tus duab ntxoov ntxoo uas laj ntxiag;
  thiab zoo ib yam li tus tubzog uas tos
   ntsoov nws tej nqi zog,
  3kuv tos ib hlis dhau ib hlis los tsis
   muaj ib yam zoo rau kuv lub neej;
  tos ib hmos dhau ib hmos los kuv
   tsuas muaj kev nyuaj siab xwb.
  4Thaum kuv mus pw los hmo ntev heev;
   kuv nti khuj khuav laj tos txog kaj ntug.
  5Muaj kas thoob plaws kuv lub cev;
  kuv daim tawv tu pleb qhuav nkig nkuav;
   thiab ua paug viag tawm tuaj.
  6Kuv lub caij nyoog dhau mus zuj zus
   tsis muaj kev cia siab,
  thiab dhau mus ceev dua lub nqos ntos ntaub.

  7“Vajtswv, thov koj nco ntsoov kuv,
   kuv txojsia ntev li ua ib pas xwb;
   kuv tej kev zoo siab tsis muaj tas lawm.
  8Nimno koj tseem pom kuv, tiamsis
   koj yuav tsis pom ntxiv lawm.
  Txawm yog koj nrhiav kuv los yuav tsis pom kuv.
  9-10Zoo ib yam li tauv huab uas yaj tas
   lawm,
  tus neeg tuag yeej tsis sawv rov los ib
   zaug li;
  txhua tus uas paub nws yuav tsis nco
   txog nws li lawm.
  
  11Yog li ntawd, kuv yuav nyob twjywm tsis tau!
  Kuv chim siab thiab npautaws heev,
   kuv yuav tsum tau hais xwb.

  12“Vim li cas koj zov rawv kuv li?
  Koj xav hais tias kuv yog tus zaj
   uas nyob hauv hiavtxwv no los?
  13Kuv xav pw thiab so kom los siav;
  kuv qhau cev pw saib kuv tej mob puas ntaug.
  14Tiamsis koj ua rau kuv ua npau suav ntshai heev;
  koj ua rau kuv ua yogtoog thiab ua npau suav phem,
  15ua rau kuv xav npo pa tuag ntshai zoo dua
  ua neej nyob lub cev muaj mob lwj ntsuav li no.
  16Kuv dhuav heev; kuv tsis xav ua neej
   nyob lawm.
  Tsis txhob quav ntsej kuv, kuv lub
   neej tsis muaj qabhau lawm.

  17“Vim li cas koj thiaj muab neeg saib tseemceeb?
   Vim li cas koj thiaj mob saib nws?
  18Koj tshuaj nws txhua tagkis sawv ntxov
   thiab sim nws siab txhua lub sijhawm.
  19Thaum twg koj mam li tso tseg tsis saib kuv,
   kuv thiaj tau hloov pa nqos qaubncaug?
  20Tus uas saib neeg, yog hais tias
   kuv muaj txim, kuv ua txhaum dabtsi rau koj?
  Vim li cas koj muab kuv ua daim phiaj rau koj sim?
  Kuv ua ib lub nra hnyav rau koj los?
  21Koj txawm zam tsis tau kuv lub txim li?
  Koj txawm zam tsis tau tej uas kuv ua txhaum li?
  Tsis ntev kuv twb yuav mus rau hauv kuv lub qhov ntxa,
  thaum koj nrhiav kuv yuav tsis pom kuv lawm.”