7

1“Mơnuih mơnam hơmâo bruă mơnuă tơnap tap ƀơi lŏn tơnah anai.
   Khul hrơi ñu hơdip jing hrup hăng ƀing mă bruă apăh yơh.
  2Kar hăng mơnuih hlŭn čang tơguan kơnăm mơmŏt,
   kar hăng mơnuih blơi apăh čang tơguan prăk apăh ñu,
  3tui anŭn mơ̆n Ơi Adai hơmâo pơkă laih kơ kâo tŭ tơnap tap lu blan,
   laih anŭn Ñu pơgleh hĭ kâo amăng lu mlam yơh.
  4Tơdang kâo đih kâo pơmĭn tui anai, ‘Hơbĭn sui dơ̆ng kâo či tơgŭ lĕ?’
   Samơ̆ mlam glông laih anŭn kâo pơbêh truh kơ hrơi mơguah yơh.
  5Drơi jan kâo bă hăng khul hlăt laih anŭn ƀruih lŏn,
   klĭ kâo thu čơđa̱ng laih anŭn tơbiă rơnăh.

  6“Khul hrơi kâo đŭt hĭ tañ hloh kơ arăng dui mơrai,
   laih anŭn hơdôm hrơi anŭn abih hĭ kâo ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang ôh.
  7Hơdơr bĕ, Ơ Ơi Adai hơi, tơlơi hơdip kâo jing kơnơ̆ng kar hăng jua asăp đôč;
   kâo ƀu či hơ̆k mơak dơ̆ng tah.
  8Ƀing mơnuih, jing ƀing ƀuh kâo ră anai, sĭt ƀu či ƀuh kâo dơ̆ng tah;
   Ơ Ơi Adai ăh, Ih či hơduah sem kâo, samơ̆ kâo ƀu či dŏ pơ anai dơ̆ng tah.
  9Kar hăng kơthul rơngiă hĭ thĕng laih anŭn đuaĭ hĭ,
   ăt tui anŭn mơ̆n kơ hlơi pô djai laih anŭn trŭn nao pơ anih mơnuih djai Seôl, ƀu či wơ̆t glaĭ dơ̆ng tah.
  10Ñu ƀu či rai pơ sang ñu dơ̆ng tah,
   laih anŭn ƀing mơnuih amăng anih ñu dŏ ăt kŏn ƀuh ñu dơ̆ng lơi.

  11“Hơnŭn yơh kâo ƀu či dŏ rơiăt ôh;
   kâo či pơhiăp tơbiă kơ tơlơi ruă nuă jua pơmĭn kâo,
   kâo či brŏk tơbiă tơlơi ruă phĭ̱ jua bơngăt kâo yơh.
  12Kâo laĭ hăng Yahweh tui anai: Kâo ƀu hrup hăng ia rơsĭ ƀôdah mơnơ̆ng mơnuă kri̱p yi̱p amăng rơsĭ dơlăm ôh,
   kiăng kơ Ih pơđar kơ arăng gak wai kâo.
  13Tơdang kâo pơmĭn kơ tơlơi đih amăng anih pĭt kâo či pơjuh pơalum kâo,
   laih anŭn tơdang đih pơ anih anŭn kâo či pơhiăp brŏk ƀiă yơh.
  14giŏng anŭn Ih yua tơlơi rơpơi pơhuĭ hĭ kâo
   laih anŭn pơbra̱l hĭ kâo hăng khul tơlơi pơƀuh;
  15kiăng kơ kâo či khăp kơ arăng pơdjai hĭ kâo hăng tơlơi pơhơngŏt hĭ kâo,
   hloh kơ tơlơi ăt dŏ hơdip amăng drơi jan kâo anai.
  16Kâo djik kơ tơlơi hơdip kâo; kâo ƀu či hơdip hlŏng lar ôh.
   Rơkâo Yahweh brơi bĕ kâo dŏ hơjăn, yuakơ khul hrơi hơdip kâo ƀu tŭ yua dơ̆ng tah.

  17“Mơnuih mơnam jing ƀu yom pơphan ôh kiăng kơ Ih năng yap kơ ñu jing yom hơjăn,
   laih anŭn Ih năng pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi ñu,
  18kơ tơlơi Ih năng čuă wai ñu kơ rĭm mơguah,
   laih anŭn lông lăng ñu amăng rĭm mơnĭt mông.
  19Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih nger hĭ ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng kâo,
   laih anŭn brơi kơ kâo dŏ hơjăn bĕ tui anŭn kâo dưi lun ia bah kâo.
  20Ơ Yahweh, jing Pô lăng kơsem mơnuih mơnam hơi,
   kâo ƀu thâo ôh yua hơget Ih kơsung blah kâo ƀôdah hiư̆m kâo hơmâo pơkơtraŏ hĭ laih Ih.
  21Kâo ƀu thâo hluh ôh yua hơget Ih ƀu pap brơi kơ kâo
   yuakơ kâo ngă soh laih anŭn pap mơñai brơi kơ kâo jing mơnuih soh.
  Yuakơ kâo jĕ či djai hăng jing hĭ ƀruih lŏn yơh,
   laih anŭn Ih či hơduah sem kâo, samơ̆ kâo ƀu dŏ dơ̆ng tah.”