9

Yauj teb

1Yauj teb tas,
  2“Qhov tseeb kuv paub tas yog le hov,
   tassws tuabneeg yuav ua ncaaj
   rua ntawm Vaajtswv xubndag tau le caag?
  3Yog leejtwg xaav nrug Vaajtswv sws caam,
   mas ib txheeb zag
   los nwg tub teb tsw tau Vaajtswv ib zag.
  4Vaajtswv lub sab ntse, hab nwg muaj zug heev,
   leejtwg txeev tawm tsaam nwg hab kov yeej?
  5Nwg yog tug kws muab tej roob txaav
   los tej roob kuj tsw paub,
  rua thaus nwg muab tej roob ntxeev
   ua chim quas nyov.
  6Nwg cu lub nplajteb txaav ntawm lub qub chaw,
   hab tej ncej kws txawb lub nplajteb
   kuj ua zug quas kais.
  7Nwg nkaw lug rua lub nub
   mas lub nub tsw tawm tuaj,
   nwg thaiv tej nub qub tsw pub ci tuaj.
  8Nwg tuab leeg nthuav lub ntuj,
   hab tsuj tej nthwv dej huv havtxwv.
  9Nwg tswm nub qub Khais
   hab nub qub Puj Sua Kwv Ntaas
  hab nub qub Txhaj Txwv Mim
   hab tej nub qub saab nraag.
  10Nwg ua tej num luj kws tsw txawj nkaag sab tau,
   hab tej txujci phemfwj suav tsw txheeb.
  11Ua cav, nwg hlaa kuv moog lawm,
   kuv tub tsw pum nwg,
   nwg moog dhau lawm, kuv tub xaam tsw pum nwg.
  12Saib maj, nwg txeeb hlo moog lawm,
   leejtwg yuav txwv tau?
  Leejtwg yuav has rua nwg tas,
   ‘Koj ua daabtsw le kod?’

  13“Vaajtswv yuav tsw thim nwg txujkev chim.
   Tug zaaj laug Lahaj cov qhev
   khwb nkaus huv nwg xwb taw.
  14Mas kuv yuav teb tau Vaajtswv le caag,
   yuav xaiv lu lug twg lug caam nwg?
  15Txawm yog kuv tsw txhum,
   kuv kuj teb tsw tau nwg,
   kuv yuav thov tug yeej kom khuvleej kuv xwb.
  16Yog kuv hu nwg tuaj hab nwg teb kuv,
   los kuv tsw ntseeg tas nwg yuav noog kuv lug,
  17tsua qhov nwg swv cua daaj cua dub zuaj kuv,
   txawm yog tsw tim le caag
   los nwg ua rua kuv mob nyaav quas zug tuaj.
  18Nwg tsw pub kuv ua tau paa le,
   tsuas yog tsaav kev ab sab
   puv nkaus rua kuv xwb.
  19Yog muaj kev sws ntsuag zug,
   kuj saib Vaajtswv maj.
   Yog ua plaub ntug leejtwg yuav teem tau nwg tuaj?
  20Txawm yog kuv tsw txhum,
   los kuv lub qhov ncauj yuav has kuv qhov txhum,
  Txawm yog kuv zoo kawg,
   nwg yuav tshuaj tau tas kuv tsw ncaaj.
  21Kuv zoo tsw muaj chaw thuaj le,
   kuv tsw mob sab kuv tug kheej,
   kuv ntxub kuv txujsa.
  22Suavdawg zoo ib yaam nkaus,
   vem le hov kuv txhad has tas,
  ‘Nwg ua rua cov tuabneeg zoo
   hab cov tuabneeg limham puam tsuaj huvsw.’
  23Thaus tej vej sub vej sw
   coj kev tuag lug taamswm,
  nwg kuj thuaj luag cov kws tsw txhum
   tej kev txom nyem.
  24Lub nplajteb muab cob rua huv
   cov tuabneeg limham txhais teg.
  Nwg npug cov kws tu plaub huv lub nplajteb
   lub qhov muag.
   Tsw yog nwg es yog leejtwg?

  25“Kuv le noob nyoog moog sai dhau
   cov kws txawj dha,
  moog dhau plawg lawm
   tsw pum ib qhov zoo hlo le.
  26Noob nyoog dhau plhawv
   yaam le lub nkoj kws xuas pawj a ua,
  yaam nkaus le tug daav yaa
   kws ntsaub ntsuav lug rua tug qauv.
  27Yog kuv has tas, ‘Kuv yuav nov qaab
   kuv txujkev quaj txom nyem,
  hab kuv yuav tso kuv lub ntsej muag
   mluag mlob tseg hab xyiv faab,’
  28kuv kuj ntshai kuv tej kev txom nyem huvsw,
   tsua qhov kuv paub tas
   koj yuav tsw suav has tas kuv tsw txhum.
  29Kuv yeej yuav raug rau txem,
   mas kuv yuav swv zug do do ua daabtsw?
  30Yog kuv muab daus xwb daus npu
   lug ntxuav kuv,
   hab muab kua tshuaj lug ntxuav kuv txhais teg,
  31los koj tseed yuav muab kuv raus
   rua huv lub qhov dej qas,
   hab kuv tej rwg tsho yuav ntxub kuv.
  32Vaajtswv tsw yog tuabneeg zoo le kuv
   kws kuv yuav teb nwg,
   hab tuaj nrug nwg ua plaub.
  33Tsw muaj ib tug
   kws nyob nruab nraab ib ob tog,
   ua tug kws cheem tau ib ob leeg.
  34Thov nwg tshem nwg tug nplawm
   ntawm kuv moog,
  hab thov qhov kws ntshai quas rwg nwg
   tsw xob ua rua kuv ntshai.
  35Mas kuv yuav has hab txhad tsw ntshai nwg,
   tsua qhov nwgnuav kuv lub sab
   ua tsw tau le ntawd.