9

Yopv Dau

Yopv Gorngv Ninh Nzaeng Maiv Hingh Tin-Hungh

1Yopv ziouc dau,
  2“Yie za'gengh hiuv duqv se hnangv naaic.
   Mv baac mienh hnangv haaix nor haih yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien
   benx zoux duqv horpc nyei mienh?
  3Se gorngv haaix dauh maaih hnyouv oix caux ninh nzaeng,
   ninh gorngv yietc cin nzunc, mienh yaac maiv haih dau yietc nzunc.
  4Tin-Hungh nyei hnyouv maaih cong-mengh,
   ninh nyei qaqv yaac henv.
  Haaix dauh haih ngaengc Tin-Hungh yaac ngaengc duqv hingh?

Yopv Nyiemc Tin-Hungh Se Henv Haic

  5“Ninh qiex jiez wuov zanc, ninh zorqv mbong mbienv nzuonx daaih.
   Ninh suiv mbong, mbong zungv maiv hiuv.
  6Tin-Hungh nqamv baamh gen dongz cuotv ninh nyei dorngx,
   ndau nyei ndiouh yaac dongz nzengc.
  7Ninh hatc mba'hnoi, mba'hnoi ziouc maiv cuotv,
   ninh aengx buang jienv zuangx hleix.
  8Ninh ganh nduqc dauh corng lungh,
   yaac caaiv koiv nyei wuom-laangc.
  9Ninh zeix Ba'dauv Hleix caux Siec Muoz-Sieqv Hleix,
   Faam-Cing Hleix caux naamh bung nyei hleix.
  10Ninh zoux hlo haic nyei sic jiex ndaangc yie mbuo haih mengh baeqc,
   zoux mbuoqc horngh nyei sic zungv saauv maiv hingh.
  11Tin-Hungh yangh yie nyei ga'hlen jiex, yie yaac mangc maiv buatc.
   Ninh yangh nza'hmien maengx jiex, yie yaac maiv hiuv.
  12Ninh zorqv ninh oix longc nyei,
   maiv maaih haaix dauh haih laanh ninh.
  Haaix dauh gaamv naaic ninh,
   ‘Meih zoux haaix nyungc?’
  13Tin-Hungh maiv bun ninh nyei ga'qiex fiu,
   ninh bun tengx Laa^hapc wuov deix zuqc yiem ninh nyei zaux-ndiev.

Yopv Ndongc Haaix Oix Bun Tin-Hungh Hiuv Duqv Ninh Maiv Dorngc

  14“Wuov nyungc yie hnangv haaix nor haih dau ninh?
   Yie hnangv haaix nor haih ginv waac caux ninh luonx?
  15Maiv gunv yie maiv zoux dorngc,
   yie yaac maiv haih dau ninh.
  Yie oix zuqc tov siemv yie wuov dauh korv-lienh yie.
  16Se gorngv yie heuc ninh, ninh yaac dau yie,
   yie zungv maiv sienx ninh muangx yie nyei qiex.
  17Ninh longc domh nziaaux buonc mborqv yie,
   bun yie zuqc mun nyei dorngx camv jienv faaux yaac maiv maaih gorn-baengx.
  18Ninh zungv maiv bun yie tauv qiex,
   daaux nzuonx bun yie nyei maengc kouv taux ndiev.
  19Se gorngv saaix qaqv, mangc maah! Ninh ndongc haaix henv!
   Se gorngv weic siemv zuiz nyei jauv, haaix dauh haih heuc ninh daaih?
  20Maiv gunv yie maiv dorngc, yie ganh nyei nzuih oix dingc yie maaih zuiz.
   Maiv gunv yie maiv maaih dorngx nqemh, ninh oix bun cing yie dorngc.
  21“Yie maiv maaih dorngx nqemh, mv baac yie maiv gunv ganh aqv.
   Yie youx haic yie nyei maengc.
  22Yietc zungv fih hnangv nzengc. Weic naaiv yie gorngv,
   maiv gunv maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh
   caux orqv mienh, ninh mietc nzengc mi'aqv.
  23Mienh zuqc zeqc naanc liemh zeih daic,
   Tin-Hungh jatv maiv zoux dorngc nyei mienh buangh nyei zeqc naanc.
  24Tin-Hungh zorqv baamh gen jiu bun yiem orqv mienh nyei buoz-ndiev.
   Ninh buang jienv baamh gen siemv zuiz mienh nyei hmien.
   Se gorngv maiv zeiz ninh, benx haaix dauh?

Yopv Zieqv Duqv Maiv Maaih Mbu'ndongx Mienh Tengx Ninh Caux Tin-Hungh Gorngv

  25“Yie nyei hnoi-nyieqc jiex siepv hnangv saaix tiux nyei mienh tiux nor.
   Yie nyei hnoi liemh zeih jiex mi'aqv, yaac maiv buatc haaix nyungc longx.
  26Yie nyei hnoi jiex siepv hnangv siepv haic nyei nzangv nor,
   hnangv domh jaangv njiec siepv zorqv ga'naaiv nyanc.
  27Se gorngv yie gorngv, ‘Yie oix la'kuqv yie ngopv nyei sic,
   yie oix guangc nqoi hmien nzauh nyei jauv, zoux njien-youh aqv,’
  28yie ziouc gamh nziex yie nyei yietc zungv kouv naanc,
   weic zuqc yie hiuv duqv meih maiv funx yie maiv maaih dorngc nyei dorngx.
  29Yie zungv zuqc dingc zuiz.
   Wuov nyungc yie weic haaix diuc baeqc baeqc zoux kouv?
  30Se gorngv yie longc sorng nzaaux sin,
   longc nzie nyei wuom nzaaux buoz,
  31mv baac meih zoi yie ndortv kuotv,
   liemh yie nyei lui-houx oix youx yie.
  32“Tin-Hungh maiv zeiz baamh mienh hnangv yie nor,
   yie ziouc maiv haih caux ninh zoux sic.
  33Feix duqv maaih dauh yiem yie mbuo mbu'ndongx tengx muangx,
   yaac haih tengx yie mbuo i bung dunx sic.
  34Tov Tin-Hungh zorqv nqoi ninh nyei biaav maiv mborqv yie,
   yaac tov maiv dungx zoux gamh nziex nyei sic haeqv yie.
  35Wuov nyungc yie ziouc gorngv waac yaac maiv gamh nziex ninh,
   weic zuqc yie hiuv duqv yie nyei hnyouv maiv hnangv naaic.