Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, wơ̆t tơdah hơmâo đơđa črăn tơbiă rai mơ̆ng Yôsua pô yơh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 1390 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Ơi Adai pơdưi Yôsua dui ba ƀing ling tơhan ƀing Israel dưi hĭ kơ ƀing Kanaan amăng anih lŏn tơlơi ƀuăn.

Sŏp hră Yôsua jing tơlơi ră ruai ƀing Israel blah juă anih lŏn Kanaan gah yŭ tơlơi git gai khua ba akŏ Yôsua, jing pô tŏ tui Môseh. Amăng hră anai ăt hơmâo wơ̆t hăng tơlơi truh tơdang ƀing gơñu găn krong Yurdan mơ̆n. Hơdôm tơlơi truh yom pơphan hơmâo čih laih tui hăng anai: Tơlơi plei Yerêhô răm rai, tơlơi pơblah ƀơi plei Ai laih anŭn tơlơi pơphrâo glaĭ tơlơi pơgop tŏng krah Yahweh hăng ƀing ană plei Ñu. Sa jơlan phŭn yom phŭn amăng sŏp hră anai jing, “Khưp ngă bĕ hrơi anai kơ hlơi ƀing gih či kơkuh pơpŭ... Bơ kơ kâo hăng sang anŏ kâo, ƀing gơmơi či kơkuh pơpŭ kơ Yahweh yơh” (24:15).

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi blah juă hĭ ƀing kơnung djuai amăng anih lŏn Kanaan (1:1–12:24)
Tơlơi pơkăh pơpha brơi anih lŏn (13:1–21:45)
  1. Anih lŏn gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan (13:1-33)
  2. Anih lŏn gah yŭ̱ kơ krong Yurdan (14:1–19:51)
  3. Khul plei pla đuaĭ kơdŏp (20:1-9)
  4. Khul plei pla ƀing Lêwi (21:1-45)
Ƀing ling tơhan mơ̆ng kơnung djuai gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan wơ̆t glaĭ pơ guai lŏn gơñu pô (22:1-34)
Tơlơi pơhiăp pơčơlah Yôsua (23:1-16)
Tơlơi pơphrâo glaĭ tŏng krah Yahweh hăng ƀing ană plei Israel (24:1-33)