Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Yôsuê čih yăl dliê klei phung ƀuôn sang Israel plah mă bha čar Kanaan tui si klei atăt gai Y-Yôsuê, pô hrô Y-Môis. Mâo lu klei truh čih leh hlăm hdruôm hră anei, jing klei găn êa krông Yurdan, mnư̆ ƀuôn Yêrikô klưh, klei bi blah ti ƀuôn Ahi, klei bi mguôp Aê Diê lŏ wĭt ngă hŏng phung ƀuôn sang Ñu. Sa hlăm êlan Klei Aê Diê Blŭ dưi ƀuh lu hĭn hlăm hră anei jing: “... ruah bĕ hruê anei kơ hlei pô diih čiăng mă bruă,… Bi kâo leh anăn phung hlăm sang kâo, hmei srăng mă bruă kơ Yêhôwa.” (24:15).

Jar

Klei plah mă bha čar Kanaan (1:1–12:24)
Klei bi mbha lăn čar (13:1–21:45)
Lăn čar tĭng nah ngŏ êa krông Yurdan (13:1-33)
Lăn čar tĭng nah yŭ êa krông Yurdan (14:1–19:51)
Ƀuôn anôk đuĕ dăp (20:1-9)
Ƀuôn kơ phung Lêwi (21:1-45)
Phung găp djuê tĭng nah ngŏ lŏ wĭt kơ lăn čar digơ̆ pô (22:1-34)
Klei Y-Yôsuê mtô êlâo kơ bi ktlah (23:1-16)
Klei bi mguôp lŏ ngă ti Sičem (24:1-33)