11

Nau Dơi Đah Phung Y-Jabin Rnglăp

1Tơ lah Y-Jabin hađăch ƀon Hasôr tăng ƀư nau nây, păng prơh bunuyh hăn ma Y-Jôbap hađăch ƀon Madon, ma hađăch ƀon Simron, ma hađăch ƀon Aksap, 2jêh ri ma phung hađăch gŭ ta bri kalơ dor jêh ri tâm rlŭng mpeh tâm rđŭng bri Chhinêrôt tâm bri neh lâng, jêh ri ƀon Naphôt Dor mpeh pa dâng, 3ma phung Kanaan palơ jêh ri padâng; ma phung Amôrit, ma phung Hitit, ma phung Pêrisit, ma phung Jêbusit, tâm bri kalơ dor, jêh ri ma phung Hivit njâng yôk Hermôn tâm bri Mispa. 4Khân păng du luh ndrel ma lĕ rngôch phung tahan khân păng, jêng du phung âk ngăn, tâm ban ma choih ta kơh dak mbŭt, geh seh jêh ri ndeh seh âk ngăn. 5Lĕ rngôch phung hađăch nây tâm rbŭn phung ta han khân păng hăn jêh ri njưh ndrel du ntŭk ta dak Mêrôm, gay tâm lơh đah phung Israel.
6Yêhôva lah ma Y-Yôsuê, "Lơi klach ôh ma khân păng, yor lah ôi aơ ta mông aơ gâp mra jao lĕ rngôch khân păng ma phung Israel ƀư nkhĭt. Ăn khân may koh lơi jâng seh khân păng jêh ri su ndeh seh khân păng ma ŭnh." 7Pô nây Y-Yôsuê ndrel ma lĕ rngôch phung ta han tâm lơh bât lât tât jêh ma khân păng ta dak Mêrôm jêh ri ƀư ma khân păng. 8Yêhôva jao khân păng tâm ti phung Israel. Phung Israel lơh khân păng jêh ri tĭng khân păng tât ta ƀon Siđôn toyh jêh ri ƀon Mis Rêpôt Maim, jêh ri mpeh palơ tât ma rlung Mispô, jêh ri nkhĭt khân păng kŏ tât mâu hôm du huê hôm klen ôh. 9Y-Yôsuê ƀư ma khân păng tâm ban Yêhôva ntăm jêh ma păng; păng koh lơi jâng seh khân păng jêh ri su lơi ndeh seh khân păng ma ŭnh.
10Jêh ri Y-Yôsuê plơ̆ sĭt sŏk ƀon Hasôr jêh ri sreh hađăch ƀon nây đah đao: Yor lah kăl e ƀon Hasôr jêng kôranh ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch nây. 11khân păng sreh ma đao lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm ƀon nây. Jêh ri mâu hôm du huê ôh hôm klen, jêh ri păng su ƀon Hasôr ma ŭnh. 12Y-Yôsuê nhŭp lĕ phung hađăch khân păng, nkhĭt lơi khân păng ma mpiăt đao, jêh ri ƀư rai lĕ ƀon khân păng tĭng nâm Y-Môis oh mon Yêhôva ntĭnh jêh. 13Ƀiă lah phung Israel mâu su ôh du rplay ƀon gŭ tâm gôl kanŏng ƀon Hasôr Y-Yôsuê su jêh. 14Phung ƀon lan Israel sŏk krâm ma khân păng nơm lĕ rngôch ndô ndơ jêh ri mpô mpa rong, tâm ăp ƀon khân păng pit ti nây, ƀiă lah khân păng sreh ma mpiăt đao lĕ rngôch bunuyh tât rai lĕ bhiao mâu hôm du huê bunuyh ôh hôm klen. 15Tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis oh mon păng, pô nây Y-Môis ntăm ma Y-Yôsuê, jêh ri Y-Yôsuê ƀư pô nây moh ntil nau Yêhôva hŏ ntăm jêh ma Y-Môis, Y-Yôsuê mâu ăn pưt du ntil nau ôh.

Y-Yôsuê Sŏk Lĕ Bri

16Pô nây, Y-Yôsuê sŏk lĕ n'gor bri nây, nkual kalơ dor jêh ri lĕ nkual Rđŭng, lĕ nkual Gôsen, jêh ri nkual neh lâng, jêh ri lĕ rlŭng, nkual dor Israel jêh ri neh lâng păng, 17bơh yôk Halak hao mpeh bri Sêir tât ma ƀon Baal-Gat tâm rlŭng bri Liban ta njâng yôk Hermôn. Păng sŏk lĕ hađăch n'gor bri nây jêh ti nkhĭt khân păng. 18Y-Yôsuê tâm lơh jŏ ngăn đah lĕ rngôch phung hađăch nây. 19Mâu geh ôh du rplay ƀon ƀư nau đăp mpăn đah phung ƀon lan Israel, kanŏng phung Hivit gŭ ta ƀon Gabaôn. Khân păng sŏk lĕ rngôch tă ma nau tân lơh. 20Yor lah Yêhôva yơh ƀư dăng nuih, n'hâm khân păng ăn khân păng hăn tâm lơh đah phung Israel, gay ma khân păng mra rai lĕ, mâu geh nau yô̆ ôh, ƀiă lah rai yot lĕ, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
21Rnôk nây Y-Yôsuê hăn lơh ma phung Anakim gŭ ta bri kalơ dor ta ƀon Hêbron, ta ƀon Dêbir, ta ƀon Anap, jêh ri ta lĕ bri kalơ dor Yuda, jêh ri yôk Israel, Y-Yôsuê ƀư rai lĕ khân păng ndrel ma ƀon khân păng. 22Mâu hôm geh du huê Anakim ôh hôm gŭ tâm bri phung ƀon lan Israel; kanŏng hôm tâm ƀon Gasa, tâm ƀon Gat, jêh ri tâm Asdôt. 23Pô nây Y-Yôsuê sŏk lĕ lam n'gor bri, tĭng nâm lĕ nau Yêhôva ngơi jêh ma Y-Môis, jêh ri Y-Yôsuê ăn bri nây ma phung Israel jêng drăp ăn khân păng ndơn: Tĭng nâm nau tâm pă ma phung ndŭl mpôl khân păng. Jêh ri n'gor bri lĕ rlu bơh nau tâm lơh.