11

Chiến thắng miền Bắc

1Khi Gia-bin vua Hát-so nghe các tin này, liền liên minh với các vua sau đây: vua Giô-báp ở Ma-đôn, vua Sim-rôn, vua Ạc-sáp, 2các vua miền núi phía bắc, các vua miền đồng bằng phía nam Ki-nê-rết, miền thung lũng và miền biên giới Đô-rơ ở phía tây, 3các vua Ca-na-an ở miền Đông và miền Tây, các vua A-mo, Hê-tít, Phê-rê, vua Giê-bu ở miền núi, vua Hê-vít ở chân núi Hẹt-môn trong xứ Mích-ba. 4Các vua này động viên toàn lực - chiến sĩ, chiến xa và chiến mã - kéo ra đông như cát biển. 5Họ liên minh với nhau, đem quân đến đóng ở các dòng nước Mê-rôm để tranh chiến với Y-sơ-ra-ên. 6Chúa bảo Giô-suê: “Đừng sợ họ, vì ngày mai, vào giờ này, họ đều là những xác không hồn. Con phải cắt nhượng chân ngựa và đốt chiến xa họ đi.” 7Giô-suê liền đem toàn lực đến tấn công đột ngột gần Mê-rôm, 8Chúa nạp tính mạng địch vào tay Y-sơ-ra-ên, họ chém giết một phần, đuổi theo phần còn lại cho đến Si-đôn Lớn, Mít-rê-phốt - Ma-im và thung lũng Mích-bê ở phía đông, rồi giết không còn một mạng. 9Theo lệnh Chúa, Giô-suê cho cắt nhượng chân ngựa và thiêu hủy chiến xa địch.
10Giô-suê quay về chiếm Hát-so, giết vua Gia-bin, vì Hát-so vốn là kinh đô của các vương quốc kia. 11Dân trong thành đều bị giết và thành bị đốt cháy. 12Giô-suê cũng chiếm và tàn phá thành của các vua kia, giết hết các vua ấy theo đúng lệnh Mai-sen, tôi tớ Chúa đã truyền. 13Nhưng Giô-suê không đốt những thành xây trên đồi, trừ thành Hát-so. 14Người Y-sơ-ra-ên tịch thu chiến lợi phẩm, kể cả súc vật, nhưng họ giết sạch dân các thành ấy. 15Tất cả những điều Chúa dặn bảo Mai sen, tôi tớ Ngài, đều được Mai-sen truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê nghiêm chỉnh thi hành.
16Vậy Giô-suê chinh phục toàn vùng đất hứa gồm miền cao nguyên, miền Nam, đất Gô-sen, miền thung lũng, miền đồng bằng, vùng núi đồi và thung lũng Y-sơ-ra-ên; 17từ núi Ha-lác đối diện Sê-i-rơ, đến Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban, dưới chân núi Hẹt-môn. Tất cả vua của các miền này đều bị giết chết. 18Giô-suê phải mất một thời gian khá dài để bình định lãnh thổ. 19Ngoại trừ thành Ga-ba-ôn của người Hê-vít, các thành khác đều bị Y-sơ-ra-ên chinh phục bằng quân lực, không bằng hòa ước. 20Vì Chúa làm cho các dân tộc ấy trở nên ngoan cố, quyết định chiến đấu với Y-sơ-ra-ên, và Y-sơ-ra-ên có dịp tận diệt họ như lời Chúa bảo Mai-sen.
21,22Đồng thời, Giô-suê cũng chinh phạt người A-na-kim trên các đồi núi Hếp-rôn, Đê-bia, A-náp, Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Ngoại trừ một số ít còn sót ở Ga-xa, Gát và Ách-dốt, người A-na-kim và thành trì của họ nằm trong lãnh thổ Y-sơ-ra-ên đều bị tiêu diệt.
23Như thế, Giô-suê chiếm toàn diện lãnh thổ, thực hiện lời Chúa hứa với Mai-sen. Ông đem đất chia cho nhân dân Y-sơ-ra-ên, mỗi đại tộc chiếm một vùng. Trong khắp nước, chiến tranh không còn nữa.