11

Yausuas Tua Yeej Yanpees thiab Cov Tuaj Yanpees Tog

1Thaum Vajntxwv Yanpees uas kav lub nroog Haxaules hnov hais tias, Yausuas thiab nws cov tubrog tua yeej ntau lub nroog lawm, nws xa xov mus rau Vajntxwv Yaunpaj uas kav lub nroog Madoos, tus vajntxwv uas kav lub nroog Simeloos thiab tus vajntxwv uas kav lub nroog Akisas, 2tus vajntxwv uas nyob saum lub laj roob sab qaumteb, tus vajntxwv uas nyob hauv lub Hav Yauladees ntawm Hiavtxwv Kalilais sab qabteb, tus vajntxwv uas nyob ntawm taw roob thiab tus vajntxwv uas nyob ntawm ntug hiavtxwv ze lub nroog Daules, 3thiab Vajntxwv Yanpees hais mus rau cov Kana-as uas nyob raws ob sab ntug Dej Yaudalees, cov Amaules, cov Hitis, cov Pelixes, cov Yenpus uas nyob saum lub laj roob thiab cov Hivis uas nyob ntawm taw roob Helemoos hauv tebchaws Mixepas huv tibsi. 4Lawv coj lawv cov tubrog coob heev tuaj npaum li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv. Lawv muaj nees thiab tsheb nees ntau kawg li. 5Tagnrho cov vajntxwv no sib sau ua ke tuaj tsuam yeej rau ntawm ntug dej Meloos tua cov Yixalayees.
6Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Koj tsis txhob ntshai lawv. Tagkis tav lub caij no, kuv yuav pab cov Yixalayees tua kom lawv tuag tas huv tibsi. Tom qab ntawd koj cia li muab lawv tej nees txiav leegraws thiab hlawv lawv tej tsheb nees.” 7Yausuas thiab nws cov tubrog mus tua lawv cov yeebncuab ntawm tus dej Meloos thaum lawv tsis nco ceevfaj. 8Tus TSWV twb muab cov yeebncuab cob rau cov Yixalayees tes lawm; lawv thiaj caum cov yeebncuab tua mus txog ntawm Milefus Mees thiab Xidoos uas nyob sab qaumteb, thiab mus txog rau ntawm lub hav Mixepas uas nyob sab hnubtuaj. Lawv sib tua mus txog thaum cov yeebncuab tuag tas. 9Yausuas ua rau cov yeebncuab raws li tus TSWV hais rau nws lawm. Yausuas thiaj muab cov yeebncuab tej nees txiav leegraws thiab hlawv lawv tej tsheb nees.
10Yausuas rov los txeeb tau lub nroog Haxaules thiab muab tus vajntxwv uas kav lub nroog ntawd tua. (Thaum ntawd lub nroog Haxaules muaj zog dua lwm lub nroog hauv lub tebchaws ntawd.) 11Lawv muab txhua tus uas nyob hauv lub nroog ntawd tua tuag tas tsis tseg ib tug seem li thiab muab lub nroog hlawv.
12Yausuas tua yeej cov vajntxwv, txeeb tau lawv tej nroog, thiab muab txhua tus neeg tua tuag tas huv tibsi raws li tus TSWV tus tubtxib Mauxes tau hais tseg lawm. 13Tiamsis cov Yixalayees tsis hlawv tej nroog uas nyob saum tej pov roob li, tsuas yog lub nroog Haxaules uas Yausuas muab hlawv lawm xwb. 14Cov Yixalayees nqa tej khoom muaj nqis thiab coj tej tsiaj txhu hauv lub nroog ntawd mus ua lawv tug. Tiamsis lawv muab cov neeg tua tuag tas tsis tseg ib tug seem li. 15Tus TSWV hais rau nws tus tubtxib Mauxes, kom Mauxes hais rau Yausuas thiab Yausuas ua raws li tej lus ntawd. Yausuas thiaj ua txhua yam raws li tej lus uas tus TSWV tau hais rau Mauxes lawm.

Tej Cheebtsam uas Yausuas Txeeb Tau

16Yausuas txeeb tau tagnrho lub tebchaws: cheebtsam uas ua laj roob thiab taw roob, tsis hais qabteb thiab qaumteb tagnrho cheebtsam Nkausees, cheebtsam mojsab qhua uas nyob sab qabteb, thiab tagnrho lub Hav Yauladees. 17-18Cheebtsam sab qabteb txij ntua ntawm lub Roob Halaj uas ze rau ntawm Edoos, thiab sab qaumteb mus txog ntua Npankas hauv lub hav Lenpanoos uas nyob ntawm lub Roob Helemoos sab qabteb. Yausuas ua rog nrog cov vajntxwv uas kav tej cheebtsam ntawd tau ntev loo, tiamsis thaum kawg Yausuas ntes tau cov vajntxwv ntawd thiab muab tua povtseg huv tibsi lawm. 19Tsuas yog tshuav lub nroog Nkinpe-oos uas cov Hivis ib txhia uas nrog cov Yixalayees cog phoojywg thiaj tsis raug tua xwb. Dua li lwm lub nroog raug tua thiab raug rhuav puastsuaj tas. 20Tus TSWV ua kom lawv muaj lub siab tawv tuaj tua cov Yixalayees, yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj tsis hlub tshua lawv thiab muab lawv tua puastsuaj tas. Tej no muaj raws li tus TSWV hais rau Mauxes lawm.
21Thaum ntawd Yausuas mus tua thiab rhuav cov neeg Anakees uas loj thiab siab heev uas nyob saum tej laj roob, hauv lub nroog Henploos, lub nroog Denpis, lub nroog Anas thiab tagnrho saum tej laj roob uas cov Yudas thiab cov Yixalayees nyob. Yausuas tua cov neeg thiab rhuav lawv tej nroog puastsuaj tas huv tibsi. 22Tsis tshuav cov Anakees ib tug seem nyob hauv cov Yixalayees lub tebchaws li; tsuas tshuav leej puav nyob hauv Nkaxas, Nkathas thiab Asedaus xwb.
23Yausuas txeeb tau tagnrho lub tebchaws raws li tus TSWV hais tseg rau Mauxes lawm. Yausuas muab lub tebchaws faib rau cov Yixalayees txhua xeem, nyias nyob muaj nyias cheebtsam av.
 Cov Yixalayees thiaj tau nyob thajyeeb lug tsis ua rog li lawm.