12

Tej vaajntxwv kws Mauxe kov yeej

1Nuav moog yog tej vaajntxwv kws cov Yixayee kov yeej hab txeeb tau puab tej tebchaws kws nyob ntawm dej Yalatee saab tid kws yog saab nub tuaj, yog txwj ntawm lub haav Anoo moog txug lub roob Hawmoo hab taag nrho Alanpa saab nub tuaj huvsw. 2Puab ntaus yeej cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo kws nyob huv lub moos Hesanpoo. Nwg kaav txwj ntawm lub moos Alau‑aw kws nyob ntawm ntug haav Anoo hab txwj ntawm lub plawv haav hov moog txug tug dej Yanpo kws yog cov Aamoo nrwm teb, tej nuav yog Kile‑a tebchaws ib nraab, 3hab kaav Alanpa saab nub tuaj moog txug ncua peg havtxwv Khinele hab kaav rua nraag Npe Yesimau moog txug Havtxwv Alanpa kws yog Havtxwv Ntsev, rua saab nraag moog txug taw roob Pixaka. 4Hab ntaus yeej Npasaa tug vaajntxwv Aus kws yog noob tuabneeg Lefa‑i kws tshuav nyob huv Athalau hab Ente‑i. 5Aus kaav lub roob Hawmoo hab Xalekha hab taag nrho Npasaa tebchaws moog txug cov Kesu hab cov Ma‑akha nrwm teb, hab kaav Kile‑a tebchaws ib nraab moog txug Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo nrwm teb. 6Mauxe kws yog Yawmsaub tug tub qhe hab cov Yixayee kov yeej ob tug vaajntxwv nuav hab Mauxe kws yog Yawmsaub tug tub qhe muab lub tebchaws nuav tu rua xeem Lunpee hab xeem Kas hab ib nraab xeem Manaxe yuav ua puab teej puab tug.

Tej vaajntxwv kws Yausua kov yeej

7Nuav moog yog cov vaajntxwv kws Yausua hab cov Yixayee kov yeej saab dej Yalatee nub poob txwj ntawm Npa‑aa Kas huv lub haav Lenpanoo moog txug lub roob Halab kws sawv ntawm tebchaws Xe‑i. (Yausua muab tej tebchaws nuav rua txhua xeem Yixayee yuav ua puab tug lawv le kws faib rua puab, 8yog nyob peg tebchaws toj sab, hab huv tej pov roob Sefela, huv Alanpa hab huv tej ntaav toj, huv tebchaws moj saab qhua hab huv Neke, kws yog cov Hithai, cov Amaulai, cov Khana‑aa, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu le tebchaws.) 9Tej vaajntxwv yog le nuav yog Yelikhau tug vaajntxwv, Ai tug vaajntxwv kws nyob ib saab ntawm Npe‑ee, 10Yeluxalee tug vaajntxwv, Heploo tug vaajntxwv, 11Yamu tug vaajntxwv, Lakhi tug vaajntxwv, 12Eloos tug vaajntxwv, Kexaw tug vaajntxwv, 13Ntenpi tug vaajntxwv, Kentaw tug vaajntxwv, 14Hauma tug vaajntxwv, Alaj tug vaajntxwv, 15Lina tug vaajntxwv, Antulaa tug vaajntxwv, 16Makhenta tug vaajntxwv, Npe‑ee tug vaajntxwv, 17Thapuva tug vaajntxwv, Hefaw tug vaajntxwv, 18Afe tug vaajntxwv, Lasaloo tug vaajntxwv, 19Mantoo tug vaajntxwv, Haxau tug vaajntxwv, 20Siloomeloo tug vaajntxwv, Asa tug vaajntxwv, 21Tha‑ana tug vaajntxwv, Mekintau tug vaajntxwv, 22Khente tug vaajntxwv, Yaune‑aa tug vaajntxwv huv Khamee, 23Ntau tug vaajntxwv huv Nafantau, Kauyi tug vaajntxwv huv Kilakaa, 24hab Thilaxa tug vaajntxwv, huvsw yog peb caug ib tug vaajntxwv.