14

Paaiv Jor^ndaen Ndaaih Fai Bung Maengx Nyei Ndau Bun Nqoi

1Naaiv se I^saa^laa^en Mienh yiem Kaa^naa^an Deic-Bung duqv zipv benx ninh mbuo nzipc nyei buonc. Se E^le^aa^saa sai mienh caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa, caux fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv paaiv bun ninh mbuo nyei buonc. 2Ninh mbuo ziux Ziouv paaiv ziangx Mose dingc maengc mangc weic zorqv naaiv deix ndau bun nqoi nduoh fingx-bienx mienh nzipc. 3Mose zungv zorqv yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx nyei ndau bun nqoi benx wuov deix i fingx-bienx mienh nzipc nyei buonc mi'aqv. Mv baac ninh maiv bun ⟨Lewi Mienh⟩ yiem ninh mbuo mbu'ndongx maaih ninh mbuo nzipc nyei buonc, 4weic zuqc Yosepv nyei dorn bun njiec zoux i fingx, se Maa^natv^se caux E^faa^im Fingx. Lewi Fingx maiv duqv bun nqoi nyei buonc. Kungx duqv zingh benx ninh mbuo yiem nyei dorngx caux zingh nyei miev-ciangv yungz ngongh yungz yungh hnangv. 5I^saa^laa^en Mienh ziux Ziouv paaiv ziangx Mose nyei waac zorqv ndau bun nqoi.

Paaiv He^mbo^lon Zingh Bun Kaalepv

6Maaih deix Yu^ndaa Mienh mingh Gin^gaan lorz Yo^su^waa. Kenatv Mienh nyei zeiv-fun, Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, gorngv mbuox Yo^su^waa, “Yiem Kaa^ndetc Mbaanie wuov zanc, Ziouv hnangv haaix nor gorngv taux meih caux yie mbuox Tin-Hungh nyei mienh, Mose, meih hiuv mi'aqv. 7Yie nyei hnyangx-jeiv duqv feix ziepc hnyangx wuov zanc, Ziouv nyei bou, Mose, paaiv yie yiem Kaa^ndetc Mbaanie mingh caaiv juoqv zaah mangc deic-bung. Ziux yie buatc nyei, yie nzuonx daaih gorngv mbuox ninh. 8Mv baac caux yie mingh nyei gorx-youz gorngv haeqv baeqc fingx, mba'nziu yuqc nzengc. Mv baac yie ganh aeqv, yie longc nzengc hnyouv gan Ziouv, yie nyei Tin-Hungh. 9Wuov hnoi Mose houv jienv gorngv, ‘Meih nyei zaux caaiv wuov deix ndau ndongc haaix zungv oix benx meih caux meih nyei zeiv-fun yietc liuz nzipc nyei buonc, weic zuqc meih longc nzengc hnyouv gan Ziouv, yie nyei Tin-Hungh.’
10Mangc maah! Yiem Ziouv caux Mose gorngv naaiv deix waac wuov zanc, se doix I^saa^laa^en Mienh yangh deic-bung huaang nyei ziangh hoc, yie ziangh duqv jiex daaih naaiv deix feix ziepc hmz hnyangx. Ih zanc yie zungv duqv betv ziepc hmz hnyangx aqv. 11Ih hnoi yie corc henv ndongc zinh ndaangc Mose paaiv yie mingh caaiv juoqv wuov hnoi. Yie corc maaih qaqv mingh mborqv jaax fai bieqc cuotv hnangv zinh ndaangc wuov nor. 12Weic naaiv, ziux Ziouv wuov hnoi laengz bun yie nyei, tov meih ih zanc zorqv naaiv deix mbong-aiv dorngx jiu bun yie. Wuov hnoi meih ganh haiz gorngv, Aanaakv Mienh yiem wuov deix dorngx. Ninh mbuo nyei zingh hlo haic yaac weih jienv wuonv nyei. Mv baac se gorngv Ziouv tengx yie nor, yie ziouc haih zunc ninh mbuo cuotv hnangv Ziouv gorngv wuov nor.”
13Yo^su^waa ziouc buang waac Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, yaac paaiv He^mbo^lon Zingh benx ninh nzipc nyei buonc. 14Hnangv naaic He^mbo^lon Zingh ziouc benx Kenatv Mienh, Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, nzipc nyei buonc taux ih jaax hnoi, weic zuqc ninh longc nzengc hnyouv gan Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. 15He^mbo^lon Zingh zinh ndaangc heuc Ki^li^yaatv Aan^mbaa, gan zoux hlo jiex wuov dauh Aanaakv Mienh, Aan^mbaa, nyei mbuox heuc.
 Wuov norm deic-bung ziouc taaix-baengh, maiv mborqv jaax aqv.