14

Klei Bi Mbha Čar Kanaan Hŏng Klei Mđăo

1Nĕ anei jing ngăn dưn phung ƀuôn sang Israel mă tŭ hlăm kdriêk čar Kanaan, tui si khua ngă yang Y-Êlêasar, Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, leh anăn phung khua kơ sang ama hlăm găp djuê phung ƀuôn sang Israel bi mbha leh kơ diñu. 2 Diñu bi mbha ngăn dưn anăn kơ phung dua păn leh anăn kơ sa mkrah găp djuê hŏng klei mđăo tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 3 Kyuadah Y-Môis brei leh ngăn dưn kơ dua leh anăn kơ sa mkrah găp djuê hang nah dih êa krông Yurdan; ƀiădah ñu amâo brei ngăn dưn ôh kơ phung Lêwi mbĭt hŏng diñu. 4Kyuadah phung ƀuôn sang Y-Yôsep jing dua phung găp djuê, Manasê leh anăn Êphraim; leh anăn arăng amâo brei sa kdrêč lăn ôh kơ phung Lêwi, knŏng brei ƀuôn kơ diñu dôk, mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k pioh kơ hlô mnơ̆ng diñu rông. 5Phung ƀuôn sang Israel ngă tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis; diñu bi mbha lăn čar.

Klei Jao Kdriêk Lăn Hêbron kơ Y-Kalep

6 Phung ƀuôn sang Yuđa nao kơ Y-Yôsuê ti Gilgal; leh anăn Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê mơ̆ng phung Kênisit lač kơ ñu, “Ih thâo klei Yêhôwa blŭ leh kơ Y-Môis, mnuih Aê Diê ti Kadês-Barnê, djŏ kơ ih leh anăn kơ kâo. 7 Kâo mâo pă pluh thŭn leh tơdah Y-Môis, dĭng buăl Yêhôwa tiŏ kâo nao mơ̆ng Kadês-Barnê duah ksiêm čar; leh anăn kâo wĭt hưn kơ ñu tui si klei sĭt kâo ƀuh. 8Phung ayŏng adei kâo đĭ nao mbĭt hŏng kâo bi êdu ai phung ƀuôn sang; ƀiădah kâo tui hlue leh Yêhôwa Aê Diê kâo hlăm jih jang klei. 9 Hruê anăn, Y-Môis kat asei lač, ‘Sĭt nik čar jơ̆ng ih juă leh srăng jing ngăn dưn hlŏng lar kơ ih leh anăn kơ phung anak čô ih, kyuadah ih tui Yêhôwa, Aê Diê kâo hlăm jih jang klei.’ 10Nĕ ară anei Yêhôwa ăt pioh kâo hdĭp tui si Ñu lač leh, êjai pă pluh êma thŭn dơ̆ng mơ̆ng hruê Yêhôwa blŭ klei anăn kơ Y-Môis, êjai phung Israel êbat hiu hlăm kdrăn tač; leh anăn nĕ ară anei kâo mâo leh sa păn pluh êma thŭn. 11Hruê anei kâo ăt jing ktang mơai msĕ si hruê Y-Môis tiŏ nao kâo; klei mơai kâo hruê anei jing msĕ si klei mơai kâo hlăk anăn, pioh kơ klei bi blah leh anăn kơ klei wĭt nao. 12Snăn ară anei, brei bĕ kơ kâo čư̆ anei, anôk Yêhôwa blŭ leh hlăk anăn; kyuadah ih hmư̆ leh hruê anăn mâo phung Anakim dôk ti anăn, mâo ƀuôn prŏng leh anăn kjăp. Năng ai Yêhôwa srăng dôk mbĭt hŏng kâo, leh anăn kâo srăng suôt diñu tui si Yêhôwa lač leh.”
13Hlăk anăn Y-Yôsuê hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ Y-Kalep; leh anăn ñu brei Hêbron jing ngăn dưn kơ Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê. 14Snăn yơh, Hêbron jing leh ngăn dưn kơ Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê mơ̆ng phung Kênisit hlŏng kơ hruê anei, kyuadah ñu tui hlue leh Yêhôwa, Aê Diê Israel hlăm jih jang klei. 15Anăn Hêbron mphŭn dô jing Kiriat-Arba. Y-Arba anei jing êkei prŏng yuôm hĭn hlăm phung Anakim. Leh anăn čar mâo klei mdei kơ klei bi blah.