15

Nau Tâm Pă Bri Ma Phung Yuđa

1Nkô̆ neh prăp ma ndŭl mpôl phung ƀon lan Yuđa tĭng nâm rnăk nor khân păng di mpeh ma rđŭng tât ma n'har neh bri Êdom, tât ma bri rdah Sin ngai lơn mpeh rđŭng.
2N'har khân păng mpeh ma rđŭng hăn bơh bôl Dak Mbŭt Boh, bơh nkuĭl mpeh rđŭng. 3Păng njŏ trŭnh mpeh rđŭng ntŭk hao ta Akrabim, rgăn bri rdah Sin, jêh ri hao mpeh rđŭng Kadês Barnê, rgăn Hêsron, tât ta Adar, rle mpeh Karka, 4rgăn tât ta Asmôn, đŏng n'ho tât ma dak n'hor Êjip, jêh ri lôch ta dak mbŭt. Nây mra jêng n'har khân may mpeh rđŭng.
5N'har palơ jêng Dak Mbŭt Boh, tât ta rnhuĭl dak krong Yurdan.
 N'har dor palơ ntơm bơh nkuĭl dak mbŭt rnhuĭl dak krong Yurdan:
6Păng hao tât ma Bet Hôgla. Rgăn mpeh dor palơ Bet Arba, jêh ri hao tât ta lŭ Y-Bôhan kon bu klâu Y-Ruben; 7Jêh ri hao tât ma Dêbir bơh rlŭng Akôr, jêh ri n'ho hăn mpeh dor palơ, rle mpeh Gilgal, mpeh ma ntŭk hao Adumin, mpeh rđŭng tâm rlŭng. N'har rgăn hăn ma tu dak Ênsêmes; jêh ri lôch ta tu dak Ên Rôgel: 8Bơh nây n'har hao dăch rlŭng kon bu klâu Y-Hinôm ta rđŭng dăch phung Jêbus (nâm bu ntĭt ƀon Yêrusalem): Jêh ri n'har hao tât ma nklang yôk dăch rlŭng Y-Hinôm mpeh ma padâng, ta bôl dor palơ rlŭng Rêphaim. 9Ntơm bơh nklang yôk n'har hăn tât ma tu dak Nêptôa, jêh ri bơh nây tât ta ƀon tâm yôk Êphron; bơh nây n'har ndăch jŭm tât ta ƀon Balah (nâm bu ntĭt Kiriat Jêrim): 10Jêh ri n'har ndăch jŭm mpeh pa dâng tât ta yôk Sêir, tât ma dor yôk Jêrim (nâm bu ntĭt Chhê Salon), jêh ri tât ta ƀon Bêt Sêmes jêh ri rgăn dăch ƀon Timma. 11N'har njŏ đŏng hăn ma dor palơ gôl Êkron, jêh ri ndăch jŭm tât ma njŏ Sikêron, jêh ri rgăn njŏ yôk Balah, tât ma njŏ Japhel, jêh ri lôch ta dak mbŭt,
12N'har pa dâng njŏ rgŏ kơh Dak Mƀŭt. Nây yơh jêng n'har văr jŭm phung ƀon lan Yuđa tĭng nâm rnăk nor khân păng.

Y-Kalep Dơi Sŏk Ƀon Hêbron Jêh Ri Ƀon Dêbir

13Tĭng nâm nau Yêhôva ntăm jêh ma Y-Yôsuê, păng ăn ma Y-Kalep kon bu klâu Y-Jêphunê du kô̆ ta nklang phung ƀon lan Yuđa, ƀon Kiriat Arba, bu ntơ đŏng ƀon Hêbron (Y-Arba jêng mbơ̆ Y-Anak). 14Y-Kalep prơh bơh nây pe nuyh kon bu klâu Y-Anak: Y-Sêsai, Y-Abiman, jêh ri Y-Tahmai phung kon sau Y-Anak. 15Ntơm bơh nây păng hăn hao lơh ma phung gŭ tâm ƀon Dêbir, ƀon Dêbir kăl e ntơ jêng Kiriat Sêpher. 16Y-Kalep lah, "Mbu nâm mra lơh đah ƀon Kiriat Sêpher jêh ri sŏk păng, gâp mra ăn kon druh gâp H'Aksa jêng ur ma păng." 17Y-Ôt niêl kon bu klâu Y-Kênas, oh Y-Kalep dơi sŏk ƀon nây, jêh ri Y-Kalep ăn kon druh păng H'Aksa jêng ur ma păng: 18Tơ lah bu ur nây hăn hao gŭ đah păng. Păng nsŭk nsôr bu ur dăn bơh mbơ̆ păng du lôk mir, bu ur jŭr bơh seh bri păng, jêh ri Y-Kalep lah ma păng. "Moh nau ay ŭch?" 19Păng lah pô aơ. "Ăn ma gâp du ntil ndơ; yor lah may ăn jêh gâp gŭ tâm n'gor bri Rđŭng. Ăn ma gâp nđâp ma tu dak đŏng." Jêh ri Y-Kalep ăn ma păng lĕ tu dak ta kơlơ jêh ri tâm dâng.

Lê Rngôch Ƀon Toyh Yuda

20Aơ jêng drăp ma phung ƀon lan Yuda ndơn tĭng nâm rnăk nor khân păng.
21Lĕ rngôch ƀon toyh jêng ndơ phung ƀon lan Yuda ta bôl rđŭng, mpeh n'har neh bri Êdom geh: Ƀon Kapsêl, ƀon Êder, ƀon Jagur, 22ƀon Kina, ƀon Dimôra, ƀon Adeada, 23ƀon Kadês, ƀon Hasôr, ƀon Gitnan, 24ƀon Sip, ƀon Têlem, ƀon Bêalôt, 25ƀon Hasôr Hadata, ƀon Kêriôt Hêsron (ntơ đŏng ƀon Hasôr). 26ƀon Amam, ƀon Sêma, ƀon Môlada, 27ƀon Hasar Gada, ƀon Hêsmon, ƀon Betpalet, 28ƀon Hasar Sual, ƀon Bêr Sêba, ƀon Bi Sôtia, 29ƀon Balah, ƀon Ydim, ƀon Êsem. 30ƀon Êltôlat, ƀon Chhêsin, ƀon Horma, 31ƀon Siklak, ƀon Madmana, ƀon Sansana, 32ƀon Lêbaôt, ƀon Silim, ƀon Ain, jêh ri ƀon Rimôn; lĕ rngôch ƀon nây geh bar jât ma Sĭn ndrel ma ƀon jê̆ khân păng, 33tâm neh lâng, ƀon Êstaôl, ƀon Sôra, ƀon Asna, 34ƀon Sanôa, ƀon Jênganim, ƀon Tapua, ƀon Ênam, 35ƀon Jarmut, ƀon Adulam, ƀon Sôkô, ƀon Asêka, 36ƀon Saraim, ƀon Aditaim, ƀon Gêdêra, ƀon Gêdêrôtaim, jât ma puăn ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 37Ƀon Sênan, ƀon Hadasa, ƀon Mikdalgat, 38ƀon Dilin, ƀon Mispê, ƀon Joktêel, 39ƀon Lakis, ƀon Boskat, ƀon Êglon, 40ƀon Kabon, ƀon Lahmam, ƀon Chhitlis, 41ƀon Gêdêrôt, ƀon Bet Dagôn, ƀon Nama, jêh ri ƀon Kakêdal: Jât ma prao rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng, 42ƀon Lipna, ƀon Êther, ƀon Asan, 43ƀon Ipta, ƀon Asna, ƀon Nêsip, 44ƀon Kaila, ƀon Aksip jêh ri ƀon Marêsa: Sĭn rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 45Bon Êkron, ndrel ma ƀon toyh jêh ri ƀon jê̆ khân păng; 46ntơm bơl ƀon Êkron tât ta dak mbŭt, lĕ ƀon toyh êp ƀon Asdôt ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 47Ƀon Asdôt jêh ri ƀon toyh jêh ri ƀon jê̆ păng: ƀon Gasa jêh ri ƀon toyh jêh ri ƀon jê̆ păng: tât ta dak n'hor Êjip, jêh ri ma Dak Mƀŭt nđâp ma rŏ kơh păng.
48Tâm bri kalơ dor, ƀon Samir, ƀon jatir, ƀon Sôkô, 49ƀon Dana, ƀon Kiriat Sana (ntơ đŏng ƀon Dêbir). 50ƀon Anap, ƀon Êstêmô, ƀon Amin, 51ƀon Gôsen, ƀon Hôlon, jêh ri ƀon Gilô: Jât ma nguay rplay ƀon toyh ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 52ƀon Arap, ƀon Duma, ƀon Êsan, 53ƀon Janim, ƀon Bettapua, ƀon Aphêka, 54ƀon Humta, ƀon Kiriat Arba (ntơ đŏng ƀon Hêbron). Jêh ri ƀon Siôr, Sĭn rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 55Ƀon Maôn, ƀon Karmel, ƀon Sip, ƀon Juta, 56ƀon Jesrêel, ƀon Jokdam, ƀon Sanôa, 57ƀon Kain, ƀon Gibêa, jêh ri ƀon Timna; jât rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 58Ƀon Halhul, ƀon Betsur, ƀon Gêdor, 59ƀon Marat, ƀon Bet Anôt, jêh ri ƀon Êltê Kon: Prao rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 60Ƀon Kiriat Baal (Bu ntơ đŏng Kiriat Jêrim), ƀon Raba, bar rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng. 61Tâm bri rdah, ƀon Bet Arbam, ƀon Midin, ƀon Sêkaka, 62ƀon Nipsan, ƀon Hra jêh ri ƀon Êngêdi: Prao rplay ƀon ndrel ma ƀon jê̆ khân păng.
63Ƀiă lah phung ƀon lan Yuđa mâu dơi prơh ôh phung Jêbusit gŭ tâm ƀon Yêrusalem. Pô nây phung jêbusit hôm gŭ ndrel ma phung ƀon lan Yuđa ta ƀon Yêrusalem n'ho tât ma nar aơ.