15

Lãnh thổ Giu-đa

1Phần đất của đại tộc Giu-đa chạy dài từ biên giới Ê-đôm, ngang qua sa mạc Sin đến tận cuối miền Nam bộ. 2-4Nói rõ hơn, biên giới phía nam của Giu-đa chạy từ vịnh phía nam của Biển Mặn, xuống phía nam qua dốc Ạc-ráp-bim, dọc theo sa mạc Sin, vòng qua Ca-đe Ba-nê-a ở cực nam, qua Hết-rôn, lên Át-đa, vòng qua Cát-ca, qua Át-môn, lên đến sông Ai-cập, ra đến biển. 5Biên giới phía đông chạy dài từ Biển Mặn cho đến cửa sông Giô-đan. Biên giới phía bắc chạy từ vịnh nơi sông Giô-đan đổ vào Biển Mặn, 6qua Bết-hốt-la, dọc theo phía bắc Bết-a-ra-ba, lên phía tảng đá Bô-han (con của Ru-bên), 7qua Đê-bia trong thung lũng A-cô, chạy lên phía bắc đến Ghinh-ganh, đối diện dốc A-đu-mim ở phía nam thung lũng này, rồi chạy qua mé nước Ên-sê-mết, đến Ên-rô-ghên. 8Biên giới này tiếp tục chạy qua thung lũng Hi-nôm đến phía nam đất Giê-bu (Giê-ru-sa-lem), lên đến đỉnh núi đối diện phía tây thung lũng Hi-nôn, đến bờ phía bắc thung lũng Rê-pha-im. 9Từ đấy, biên giới chạy từ đỉnh núi đến suối Nép-thô-ách, qua các thành trên núi Ép-rôn, vòng quanh Ba-la tức Ki-ri-át Giê-a-rim. 10Rồi biên giới vòng qua phía tây Ba-la, đến núi Sê-i-rơ, qua Kê-sa-long bên triền phía bắc núi Giê-a-rim, xuống Bết-sê-mết, qua Thim-na, 11qua góc phía bắc của Éc-rôn, quanh Siếc-rôn, qua núi Ba-la, đến Giáp-nê-ên và chấm dứt ở biển. 12Biên giới phía tây là bờ Biển Lớn. Đấy là giới hạn của đất Giu-đa.
13Giô-suê tuân lênh Chúa, cho Khanh-lý con Giê-phu-nê một phần đất Giu-đa. Đó là thành Ạc-ba (tên của cha A-nác) nay gọi là Hếp-rôn. 14Có ba người con trai của A-nác (Sê-sai, A-hi-man và Tha-mai) đang ở trong thành, nhưng họ đều bị Khanh-lý đuổi đi. 15Khanh-lý tiến lên đánh dân thành Đê-bia (tên cũ là Ki-ri-át Sê-phe). 16Ông nói: “Tôi sẽ gả con gái tôi là Hạc-sa cho người nào có công đánh chiếm Ki-ri-át Sê-phe.” 17Người cháu của ông là Ốt-ni-ên (con Kê-na) đánh chiếm thành, và được cưới Hạc-sa làm vợ. 18Hạc-sa có giục chồng xin cha mình một sở ruộng. Lúc sắp lên đường theo chồng, nàng đột nhiên leo xuống lừa. Thấy thế Khanh-lý hỏi: “Con muốn gì?” 19Nàng thưa: “Con xin cha một ân huệ. Vì cha đã cho con vùng đất phía nam khô cằn, xin cha cho con thêm mấy suối nước nữa.” Khanh-lý cho nàng các suối nước thượng và hạ.
20Vậy, sản nghiệp của đại tộc Giu-đa gồm có:
21Các thành miền cực Nam, gần biên giới Ê-đôm: Cáp-xê-ên, Ê-đe,Gia-gu-a,
22Ki-na, Đi-mô-na, A-đa-đa,
23Kê-đe, Hát-so, ích-nan,
24Xíp, Tê-lem, Bê-a-lốt,
25Hát-so, Ha-đa-ta, Kê-ri-ốt (Hát-so, tức Hếp-rôn).
26A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa,
27Hát-sa Ga-đa, Hết-môn, Bết-pha-lê,
28Hát-sa-Su-anh, Biêt-sê-ba, Bi-sốt-gia,
29Ba-la, Y-im, Ê-xem,
30Ê-thô-lát, Kê-sinh, Họt-ma,
31Xiếc-lác, Mát-ma-na, San-sa-na, 32Lê-ba-ốt, Si-lim, A-in và Rim-môn, tất cả là hai mươi chín thành với các thôn ấp phụ cận.
33Các thành trong đồng bằng: Êt-tha-ôn, Xô-ra, Át-na,
34Xa-nô-a, Ên-ga-nim, Tháp-bu-a, Ê-nam,
35Giạt-mút, A-đu-lam, Sô-cô, A-xê-ca,
36Sa-a-ra-im, A-đi-tha-im, Ghê-đê-ra và Ghê-đê-rô-tha-im, cộng là mười bốn thành với các thôn ấp phụ cận.
37Xê-nan, Ha-đa-sa, Mích-đanh-Gát,
38Đi-lan, Mít-bê, Giốc-thê-ên,
39La-ki, Bốt-cát, Éc-lôn,
40Cáp-bôn, La-mam, Kít-lít,
41Ghê-đê-rốt, Bết-đa-gôn, Na-a-ma và Ma-kê-đa, cộng là mười sáu thành với các thôn ấp phụ cận,
42Líp-na, Ê-the, A-san, 43Íp-ta, Ách-na, Nê-xíp,
44Ki-la, Ách-xíp và Ma-rê-sa, cộng là chín thành với các thôn ấp phụ cận,
45Éc-rôn với các thành và các thôn ấp phụ cận.
46Các thành giữa Éc-rôn và biển gồm cả các thành gần Ách-đốt với các thôn ấp phụ cận, 47Ách-đốt với các thành và thôn ấp phụ cận. Ga-xa với các thành và thôn ấp phụ cận chạy dài cho đến suối Ai-cập và bờ Biển Lớn.
48Các thành trên đồi núi: Sa-mia, Gia-tia, Sô-cô, 49Đa-na, Ki-ri-át Sa-na cũng gọi là Đê-bia, 50A-náp, Ết-tê-mô, A-nim, 51Gô-sen, Hô-lôn và Ghi-lô, cộng mười một thành với các thôn ấp phụ cận. 52A-ráp, Ru-ma, Ê-sau, 53Gia-nim, Bết-ta-bu-a, A-phê-ca, 54Hum-ta, Ki-ri-át A-ra-ba cũng gọi là Hếp-rôn và Si-lô, cộng chín thành với các thôn ấp phụ cận. 55Ma-ôn, Cát-mên, Xíp, Giu-ta, 56Giê-rê-ên, Giốc-đê-am, Xa-nô-a, 57Ca-in, Ghi-bê-a và Thim-na, cộng mười thành vói các thôn ấp phụ cận. 58Hanh-hun, Bết-xua, Ghê-đô, 59Ma-a-rát, Bết-a-nốt và Ên-tê-côn, cộng sáu thành với các thôn ấp phụ cận. 60Ki-ri-át Ba-anh cũng gọi là Ki-ri-át Giê-a-rim và Ráp-ba, hai thành với các thôn ấp phụ cận.
61Các thành trong sa mạc: Bết-a-ra-ba, Mi-đin, Sê-ca-na, 62Níp-san, thành Muối và Ên-ghê-đi, cộng sáu thành và các thôn ấp phụ cận.
63Nhưng người Giu-đa không đuổi người Giê-bu-ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nên họ vẫn còn sống chung với người Giu-đa cho đến ngày nay.