15

Faib Av rau Xeem Yudas

1Xeem Yudas tej tsevneeg tau av ua lawv tug raws li no:
 Lawv cheebtsam av sab qabteb mus cob rau ntawm tiaj suabpuam Xees uas npuab tebchaws Edoos tus ciamteb.
2Tus ciamteb sab qabteb txij ntua ntawm qab Hiavtxwv Tuag 3mus rau sab qabteb, pib kiag ntawm lub Dawm Alanpees mus rau tiaj suabpuam Xees, nqis mus rau sab qabteb ntawm Kades Npane-as, hla Hexeloos nce mus rau Adales lem mus rau Kalikas, 4thiab mus rau ntawm lub nroog Aximoos raws tus dej uas npuab Iziv tus ciamteb mus xaus rau ntawm Hiavtxwv Meditelanes. Tej uas hais los no yog xeem Yudas tus ciamteb sab qabteb.
5Xeem Yudas tus ciamteb sab hnubtuaj, yog pib ntawm qab Hiavtxwv Tuag, nce mus rau qaum Hiavtxwv Tuag uas tus Dej Yauladees los xaus.
 Tus ciamteb sab qaumteb yog pib qhov ntawd
6mus rau Npethes Haunkelas thiab nce mus rau sab qaumteb ntawm lub dawm uas saib ntsoov rau lub Hav Yauladees; thiab tus ciamteb nce mus rau ntawm lub Pobzeb Npuhas (Npuhas yog Lunpees tus tub lub npe), 7pib ntawm lub Hav Covnyom nce mus rau Denpis thiab lem rau sab qaumteb mus rau ntawm Nkilenkas uas tig mus rau lub dawm Adumees ntawm lub hav sab qabteb. Tus ciamteb nce mus rau ntawm lub qhovdej Esemes, tawm mus rau Elaunkees, 8thiab mus hla lub Hav Hinoos sab qabteb ntawm lub roob uas yog cov Yenpus lub nroog Yeluxalees. Tus ciamteb tseem nce mus rau saum lub ncov roob uas nyob ntawm lub Hav Hinoos sab hnubpoob, thiab mus xaus rau ntawm lub Hav Lefayees sab qaumteb. 9Pib ntawd mus rau ntawm lub qhovdej Netu-as thiab mus rau ntawm cov nroog uas nyob ze lub Roob Efaloos. Tus ciamteb pib ntawd nkhaus mus rau Npa-alas (lossis Kili-as Ye-alees), 10tus ciamteb nkhaus puav ntawm Npa-alas sab hnubpoob mus rau tebchaws Edoos uas ua laj roob, nce mus rau lub Roob Ye-alees (lossis Khexaloos) sab qaumteb, nqis mus rau Npethes Semes thiab hla mus rau ntawm lub nroog Teenas. 11Tus ciamteb mus rau ntawm lub roob uas nyob ntawm lub nroog Ekiloos sab qaumteb, thiab lem mus rau ntawm Sikeloos hla lub Roob Npa-alas mus rau Yanias, thiab mus xaus rau ntawm Hiavtxwv Meditelanes, 12thiab tus ciamteb sab hnubpoob yog pib qhov ntawd mus.
 Xeem Yudas tej tsevneeg ciam av yog raws li cov ciamteb uas hais los no.

Kalej Txeeb Tau Henploos thiab Denpis

(Cov Thawjtswj 1.11-15)

13Yausuas faib xeem Yudas av rau Yefunes tus tub Kalej raws li tus TSWV hais tau nws lawm. Kalej tau lub nroog Henploos uas yog Anaj txiv Alenpas lub nroog. 14Kalej raws cov Sesais, cov Ahimas thiab cov Talemais uas yog Anaj cov xeebntxwv tawm hauv lub nroog ntawd mus. 15Kalej tawm hauv Henploos mus tua cov neeg hauv lub nroog Denpis. (Lub nroog no thaum ub hu ua Kilias Xefes.) 16Kalej hais tias, “Yog leejtwg mus tua thiab txeeb tau lub nroog Kilias Xefes kuv yuav muab kuv tus ntxhais Akhexas rau tus ntawd yuav ua pojniam.” 17Kalej tus kwv Kenas tus tub Authaniyees mus tua thiab txeeb tau lub nroog Denpis, Kalej thiaj muab nws tus ntxhais Akhexas rau Auniyees yuav ua pojniam. 18Hnub uas noj tshoob Authaniyees txawm taij nws tus pojniam kom thov nws txiv muab ib thaj teb rau nws. Akhexas nqis saum nws tus neesluav los, thiab Kalej nug hais tias, “Koj xav yuav dabtsi?” 19Akhexas teb hais tias, “Kuv xav yuav ib cov qhovdej, rau qhov thaj av uas koj muab rau kuv lawm yog av qhuav xwb.” Kalej thiaj muab thaj av uas muaj ib lub qhovdej nyob sab ped thiab ib lub qhovdej nyob sab nrad rau nws tus ntxhais.

Cov Nroog Hauv Tebchaws Yudas

20Ntawm no yog cheebtsam av uas faib rau xeem Yudas ua lawv tug raws li lawv tej tsevneeg. 21Lawv cov nroog sab qabteb uas nyob ze Edoos tus ciamteb yog: Kaxees, Edes, Yankus, 22Kinas, Dimunas, Adadas, 23Kedes, Haxaules, Inas, 24Xifes, Telees, Npelaus, 25Haxaules, Hadatas, Keli-aus Hexeloos (lossis Haxaules), 26Amas, Semas, Mauladas, 27Haxas Nkadas, Hesemoos, Npethepelej, 28Haxas Sualis, Npesenpas, Npisithiyas, 29Npa-alas, Iyees, Exees, 30Etaulas, Khesis, Haumas, 31Xilas, Mamanas, Xaxanas, 32Lenpaus, Sihees, Ayees thiab Limoos, tagnrho muaj nees nkaum cuaj lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
33Cov nroog uas nyob raws tej taw roob yog: Esetaus, Xaulas, Asenas, 34Xanau-as, Enkanees, Tapuas, Enas, 35Yamus, Adulas, Xukaus, Axekas, 36Sa-alayees, Adithais, Nkedelas thiab Nkedelauthais, tagnrho muaj kaum plaub lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
37Thiab Xenas, Hadasas, Midankas, 38Dilees, Mixepas, Yauthees, 39Lakhis, Npauxekas, Enkiloos, 40Kanpoos, Lamas, Kilis, 41Nkedelaus, Npedankoos, Namas thiab Makedas, tagnrho muaj kaum rau lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
42Thiab Linas, Ethes, Asas, 43Itas, Asenas, Nexis, 44Kelas, Akhexis thiab Malesas, tagnrho muaj cuaj lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
45Lub nroog Ekiloos thiab tej zos uas nyob ibncig, 46tagnrho tej nroog thiab tej zos uas nyob ze lub nroog Asedaus uas txij ntua ntawm lub nroog Ekiloos mus txog rau Hiavtxwv Meditelanes.
47Lub nroog Asedaus thiab lub nroog Nkaxas, thiab tej zos loj zos me mus ti nkaus rau tus dej uas nyob npuab cov Iziv tus ciamteb thiab ntug Hiavtxwv Meditelanes.
48Tej nroog uas nyob saum roob yog: Samiles, Yatis, Xukaus, 49Danas, Kilias Xefes (lossis Denpis), 50Anas, Etemaus, Anees, 51Nkausees, Hauloos thiab Nkilaus, tagnrho muaj kaum ib lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
52Thiab Alav, Dumas, Esas, 53Yanimes, Npes Tapuas, Apekas, 54Hutas, Henploos thiab Xi-aus, tagnrho muaj cuaj lub nroog thiaj tej zos uas nyob ibncig.
55Thiab Ma-oos, Kalamees, Xifes, Yutas, 56Yexelees, Yaudees, Xanau-as, 57Kais, Nkinpe-as thiab Tinas, tagnrho muaj kaum lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
58Thiab Halehus, Npexules, Nkedaus, 59Malas, Npethanaus thiab Etekoos, tagnrho muaj rau lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
60Thiab Kili-as Npa-as (lossis Kili-as Ye-alees) thiab Lanpas, tagnrho muaj ob lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
61Cov nroog uas nyob hauv tiaj suabpuam: Npethes Alanpas, Midees, Xekakas, 62Nisas, Nroog Ntsev thiab Enkedis, tagnrho muaj rau lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig.
63Tiamsis cov neeg Yudas tsis ntiab cov neeg Yenpus uas nyob hauv Yeluxalees tawm. Cov Yenpus tseem nrog cov Yudas nyob.