15

Klei Bi Mbha Kdriêk Lăn kơ Phung Yuđa

1Kdrêč pioh kơ găp djuê phung ƀuôn sang Yuđa tui si sang diñu djŏ tĭng dhŭng truh kơ kdriêl lăn Êđôm, truh kơ kdrăn tač Sin kbưi hĭn phă dhŭng. 2Kdriêl diñu tĭng dhŭng nao mơ̆ng knhal Êa Ksĭ Djiê, mơ̆ng kdrŭn phă dhŭng. 3Ñu hlue nanao phă dhŭng anôk đĭ ti Akrabim, găn hlue kdrăn tač Sin, leh anăn đĭ hlue phă dhŭng Kadês-Barnê, găn Hêsron, truh ti Adar, wir phă Karka, 4găn hlue truh ti Asmôn, lŏ hlue nanao truh kơ êa hnoh Êjip, leh anăn tuč ti êa ksĭ. Anăn srăng jing kdriêl diih tĭng dhŭng. 5Kdriêl ngŏ jing Êa Ksĭ Djiê, truh ti mbah êa krông Yurdan. Kdriêl dưr dơ̆ng mơ̆ng kdrŭn êa ksĭ ti mbah êa krông Yurdan; 6ñu đĭ truh kơ Bet-Hôgla, găn tĭng dưr Bet-Arba, leh anăn đĭ truh kơ boh tâo Y-Bôhan, anak êkei Y-Ruben; 7leh anăn đĭ kơ Dêbir mơ̆ng tlung Akôr, leh anăn hlŏng nao phă dưr, wir phă Gilgal, phă hŏng anôk đĭ Adumim, tĭng dhŭng tlung. Kdriêl găn nao kơ akŏ êa Ên-Sêmes, leh anăn tuč ti akŏ êa Ên-Rôgel; 8mơ̆ng anăn kdriêl đĭ giăm tlung anak êkei Y-Hinôm ti dhŭng giăm phung Jêbus (čiăng lač ƀuôn Yêrusalem); leh anăn kdriêl đĭ truh kơ čŏng čư̆ giăm tlung Y-Hinôm tĭng yŭ, ti knhal dưr tlung Rêphaim. 9Mơ̆ng čŏng čư̆ kdriêl nao truh kơ akŏ êa Nêptôa, leh anăn mơ̆ng anăn truh ti ƀuôn hlăm čư̆ Êphron; mơ̆ng anăn kdriêl weh dar truh ti Balah (jing Kiriat-Jêrim); 10leh anăn kdriêl weh dar phă yŭ truh ti čư̆ Sêir, truh tĭng dưr čư̆ Jêrim (amâodah Čhêsalon), trŭn ti Bet-Sêmes, giăm Timna. 11Kdriêl lŏ hlue nao tĭng dưr kbuôn Êkron, weh dar truh kơ Sikêron, găn hlue čư̆ Balah, truh kơ Japhel; leh anăn tuč ti êa ksĭ. 12Kdriêl yŭ jing hlue hang Êa Ksĭ Prŏng. Anăn yơh jing kdriêl jŭm dar phung ƀuôn sang Yuđa tui si găp djuê diñu.

Y-Kalep Dưi Mă Ƀuôn Hêbron leh anăn Ƀuôn Dêbir

(KPKđi 1:10-15)

13 Tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Yôsuê, ñu brei kơ Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê sa kdrêč ti krah phung ƀuôn sang Yuđa, Kiriat-Arba, lŏ bi anăn ƀuôn prŏng Hêbron (Y-Arba jing ama Y-Anak). 14Y-Kalep suôt mơ̆ng anăn tlâo čô anak êkei Y-Anak: Y-Sêsai, Y-Ahiman, leh anăn Y-Talmai, phung anak čô Y-Anak. 15Mơ̆ng anăn ñu đĭ nao ngă kơ phung dôk hlăm ƀuôn prŏng Dêbir. Anăn ƀuôn prŏng Dêbir mphŭn dô jing Kiriat-Sêpher. 16Y-Kalep lač, “Hlei pô nao mblah Kiriat-Sêpher leh anăn mă gơ̆, kâo srăng brei anak mniê kâo H'Aksa jing mô̆ kơ ñu.” 17Y-Ôtniêl, anak êkei Y-Kênas, adei Y-Kalep, mă ƀuôn anăn, leh anăn Y-Kalep brei anak mniê gơ̆ H'Aksa jing mô̆ kơ ñu. 18Tơdah mniê anăn nao dôk ñu, gơ̆ mtrŭt ñu akâo sa bĭt hma mơ̆ng ama gơ̆. Mniê anăn trŭn mơ̆ng aseh gơ̆ leh anăn Y-Kalep lač kơ gơ̆, “Ya ih čiăng?” 19Gơ̆ lač kơ ñu, “Brei kơ kâo sa mta mnơ̆ng; kyuadah ih brei leh kâo dôk hlăm čar Dhŭng. Brei kơ kâo akŏ êa msĕ mơh.” Leh anăn Y-Kalep brei kơ gơ̆ jih akŏ êa ti dlông leh anăn ti gŭ.

Jih Jang Ƀuôn Prŏng Yuđa

20Anei jing ngăn dưn kơ phung ƀuôn sang Yuđa tui si găp djuê diñu. 21Jih jang ƀuôn prŏng jing dŏ phung ƀuôn sang Yuđa ti knhal dhŭng, phă kdriêl lăn čar Êđôm mâo: Kapsêel, Êder, Jagur, 22Kina, Dimôna, Adada, 23Kadês, Hasôr, Itnan, 24Sip, Têlem, Bêalôt, 25Hasôr-Hadata, Kêriôt-Hêsron (lŏ bi anăn ƀuôn Hasôr), 26Amam, Sêma, Môlada, 27Hasar-Gada, Hêsmon, Bet-Pêlet, 28Hasar-Sual, Bêr-Sêba, Bisôtia, 29Balah, Im, Êsem, 30Êltôlat, Čhêsil, Hôrma, 31Siklak, Madmana, Sansana, 32Lêbaôt, Silhim, Ain, leh anăn Rimôn; jih jang ƀuôn anăn mâo dua pluh dua păn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
33Hlăm lăn dap mâo ƀuôn: Êstaôl, Sôra, Asna, 34Sanôa, Ênganim, Tapua, Ênam, 35Jarmut, Adulam, Sôkô, Asêka, 36Saraim, Aditaim, Gêdêra, Gêdêrôtaim, pluh pă ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
37Ƀuôn Sênan, Hadasa, Mikdalgat, 38Dilin, Mispê, Joktêel, 39Lakis, Bôskat, Êglon, 40Kabon, Lahmam, Čhitlis, 41Gêdêrôt, Bet-Dagôn, Nama, leh anăn Makêda; pluh năm boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu, 42ƀuôn Lipna, Êther, Asan, 43Ipta, Asna, Nêsip, 44Kaila, Aksip, leh anăn Marêsa; dua păn boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
45Ƀuôn Êkron mbĭt hŏng ƀuôn prŏng leh anăn ƀuôn điêt diñu; 46dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Êkron truh ti êa ksĭ, jih ƀuôn prŏng giăm ƀuôn Asdôt mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
47Ƀuôn Asdôt leh anăn ƀuôn prŏng leh anăn điêt ñu; ƀuôn Gasa leh anăn ƀuôn prŏng leh anăn điêt ñu; truh kơ êa hnoh Êjip, leh anăn kơ Êa Ksĭ Prŏng wăt ktuê hang ñu.
48Hlăm čar kngư mâo ƀuôn: Samir, Jatir, Sôkô, 49Dana, Kiriat-Sana (lŏ bi anăn ƀuôn Dêbir), 50Anap, Êstêmô, Anim, 51Gôsen, Hôlon, leh anăn Gilô; pluh sa boh ƀuôn prŏng mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
52Ƀuôn Arap, Duma, Êsan, 53Janim, Bet-Tapua, Aphêka, 54Humta, Kiriat-Arba (lŏ bi anăn ƀuôn Hêbron), leh anăn Siôr; dua păn boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
55Ƀuôn Maôn, Karmel, Sip, Juta, 56Jesrêel, Jokdam, Sanôa, 57Kain, Gibêa, leh anăn Timna; pluh boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
58Ƀuôn Halhul, Bet-Sur, Gêdôr, 59Marat, Bet-Anôt, leh anăn Êltêkon; năm boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
60Ƀuôn Kiriat-Baal (lŏ bi anăn Kiriat-Jêrim), Raba; dua boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
61Hlăm kdrăn tač mâo ƀuôn: Bet-Arba, Midin, Sêkaka, 62Nipsan, Hra, leh anăn Êngêdi; năm boh ƀuôn mbĭt hŏng ƀuôn điêt diñu.
63 Ƀiădah phung ƀuôn sang Yuđa amâo dưi suôt ôh phung Jêbusit dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. Snăn phung Jêbusit ăt dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Yuđa ti ƀuôn Yêrusalem hlŏng kơ hruê anei.