16

Lãnh thổ Ép-ra-im

1Phần đất của con cháu Giô-sép có biên giới chạy từ sông Giô-đan ngang Giê-ri-cô (phía đông của suối Giê-ri-cô) xuyên qua sa mạc, lên miền đồi núi cho đến Bê-tên. 2Biên giới này tiếp tục từ Bê-tên chạy đến Lu-xơ, qua A-ta-rốt (thuộc đất người Ạc-ki), 3xuống phía tây giáp đất người Giáp-lê-ti, cho đến đất Bết-hô-rôn Hạ, Ghê-xe, và dừng lại ở biển. 4Vậy, con cháu Giô sép gồm đại tộc Ép-ra-im và đại tộc Ma-na-se lãnh phần đất mình.
5Đất của đại tộc Ép-ra-im có biên giới phía đông chạy từ A-ta-rốt-A-đa đến Bết-hô-rôn thượng, 6và từ đó chạy ra đến biển gặp phía bắc của Mít-mê-thát. Biên giới lại vòng qua phía đông tại Ta-a-nát Si-lô và tiếp tục về phía đông cho đến Gia-nô-a. 7Từ Gia-nô-a biên giới chạy xuống A-ta-rốt, Ma-a-ra, đụng Giê-ri-cô rồi gặp sông Giô-đan. 8,9Từ Tháp-bu-a, biên giới chạy về hướng tây đến suối Ca-na và chấm dứt ở biển. Đó là sản nghiệp của đại tộc Ép-ra-im. Ngoài ra, một số gia đình người Ép-ra-im nhận được mấy thành nằm trong đất của người Ma-na-se và các thôn ấp phụ cận của mấy thành ấy. 10Tuy nhiên người Ca-na-an ở Ghê-se không bị đuổi đi, và cho đến ngày nay họ vẫn còn đấy, làm nô lệ cho người Ép-ra-im.