16

Chiau Cutễq Yỗn Tỗp Ep-ra-im Cớp Tỗp Ma-nasê

1Raloan cutễq coah angia pưn ca khoiq chiau yỗn tŏ́ng toiq Yô-sep, noap tễ raloan crỗng Yôr-dan cheq vil Yê-ri-cô, toau toâq coah angia mandang loŏh tễ abóc dỡq Yê-ri-cô yỗn toau toâq pỡ ntốq aiq. Chơ tễ vil Yê-ri-cô atứng achỗn chu máh dũal cớp cóh pỡ vil Bet-el. 2Raloan cutễq tễ vil Bet-el (tỡ la vil Lusơ) toau toâq rana vil A-tarôt Adar, pỡq pha cutễq tỗp Akit; 3chơ atooc asễng chu coah angia mandang pât pỡ cutễq tỗp Yap-let ỡt, yỗn toau toâq raloan vil Bet Hô-rôn coah pưn. Ma tễ ntốq nâi, raloan atứng achỗn yỗn toau toâq pỡ vil Kê-sê, chơ sốt pỡ dỡq mưt Mê-di-tarian.
4Ngkíq tỗp Ep-ra-im cớp tỗp Ma-nasê la tŏ́ng toiq Yô-sep, alới bữn ndỡm cutễq ki cỡt mun.

Tỗp Ep-ra-im

5Raloan cutễq máh sâu tỗp Ep-ra-im la neq: Tễ coah angia mandang loŏh vil A-tarôt Adar yỗn toau toâq coah pỡng Bet Hô-rôn, 6cớp tễ ntốq ki yỗn toau toâq pỡ dỡq mưt Mê-di-tarian. Coah angia pỡng la vil Mic-mê-that. Cớp tễ Mic-mê-that án cooc chu angia mandang loŏh yỗn toau toâq pỡ vil Tanat Si-lô, cớp toau toâq vil Yanũa coah angia mandang loŏh. 7Chơ tễ vil Yanũa atooc asễng chu vil A-tarôt cớp vil Narah, yỗn toau toâq vil Yê-ri-cô. Parsốt pỡ crỗng Yôr-dan. 8Raloan cutễq tễ angia mandang pât la tễ vil Tapuah yỗn toau toâq tũm Canah. Chơ parsốt pỡ dỡq mưt Mê-di-tarian. Nheq nâi la raloan cutễq máh sâu tỗp Ep-ra-im ndỡm, 9dếh máh vil cớt ỡt mpễr vil ki hỡ.
 Nheq tữh vil nâi ỡt tâng clống cutễq tỗp Ma-nasê. Ma Yô-sũa chiau máh vil nâi yỗn tỗp Ep-ra-im ễn ndỡm.
10Ma tỗp alới tỡ bữn tuih aloŏh tỗp Cana-an tễ vil Kê-sê. Cỗ ngkíq, cũai Cana-an noâng ỡt níc cớp cũai Ep-ra-im. Ma tỗp Ep-ra-im padâm cũai Cana-an yỗn táq ranáq sũl.