16

Faib Av rau Xeem Efalayees thiab Xeem Manaxes Sab Hnubpoob

1Yauxej cov xeebntxwv tus ciamteb sab qabteb yog txij ntua ntawm tus Dej Yauladees uas ze lub nroog Yelikaus ntawm lub qhovdej uas nyob ntawm Yelikaus sab hnubtuaj mus rau tom tiaj suabpuam. Tus ciamteb pib ntawm Yelikaus nce mus rau saum lub laj roob mus rau pem lub nroog Npethees. 2Pib ntawm Npethees mus rau Lus thiab hla mus rau ntawm Atalaus Adales uas yog cov Alekhis nyob. 3Tus ciamteb nkhaus mus rau sab hnubpoob ntawm cheebtsam uas cov Yafeles nyob, thiab dhau mus rau ntawm Npethes Hauloos Theem Qis. Tus ciamteb pib qhov ntawd mus rau Nkexes thiab mus xaus rau tom Hiavtxwv Meditelanes.
4Yauxej cov xeebntxwv uas yog xeem Efalayees thiab xeem Manaxes sab Hnubpoob tau tej av no ua lawv tug.

Xeem Efalayees

5Ntawm no yog cheebtsam av uas faib rau xeem Efalayees raws li lawv tej tsevneeg. Lawv tus ciamteb txij ntua ntawm Atalaus Adales sab hnubtuaj mus rau Npethes Hauloos Theem Siab, 6thiab pib ntawd mus rau Hiavtxwv Meditelanes. Lub nroog Mimethas nyob rau sab qaumteb ntawm lawv lub tebchaws. Lawv tus ciamteb sab hnubtuaj nkhaus mus rau Tanas Silaus thiab mus hla ntawm Yanau-as sab hnubtuaj. 7Tus ciamteb pib ntawm Yanau-as nqis mus rau Atalaus thiab Nalas, dhau mus rau ntawm Yelikaus thiab mus xaus rau ntawm tus Dej Yauladees. 8Tus ciamteb uas mus rau sab hnubpoob, pib ntawm Tapuas mus rau ntawm tus Dej Kanas thiab mus xaus rau ntawm Hiavtxwv Meditelanes. Tej uas hais los no yog cheebtsam av uas muab faib rau xeem Efalayees ua lawv tug raws li lawv tej tsevneeg, 9thiab tej zos loj zos me uas nyob hauv xeem Manaxes tus ciamteb, tiamsis muab tu rau xeem Efalayees lawm. 10Xeem Efalayees tsis ntiab cov Kana-as uas nyob hauv lub nroog Nkexes tawm, yog li ntawd, cov Kana-as thiaj tseem nrog cov Efalayees nyob los txog niaj hnub no, tiamsis cov Efalayees yuam cov Kana-as ua lawv qhev.