16

Paaiv Bun E^faa^im Caux Maa^natv^se Ndaamv-Fingx Nyei Buonc Ndau

1Paaiv bun Yosepv nyei zeiv-fun naamh bung nyei gapv-jaaix yiem Jor^ndaen Ndaaih, nitv fatv Ye^li^ko Zingh, Ye^li^ko nyei wuom-zingv dong bung maengx, aengx jiex deic-bung-huaang, yiem Ye^li^ko caengx faaux mingh taux Mbetc^en Zingh nyei mbong-aiv dorngx. 2Yiem Mbetc^en Zingh, se Lutv Zingh, aengx jiex mingh taux Aa^taa^lotv Mungv, se Aanki Mienh nyei deic-bung. 3Gapv-jaaix aengx njiec mingh fai bung maengx, mingh taux Yaa^fen^ti Mienh nyei deic, jiex mingh taux Wuov Ndiev nyei Mbetc Holon Zingh, yaac njiec mingh taux Gese Zingh, aengx donx jienv koiv.
4Yosepv nyei dorn, Maa^natv^se caux E^faa^im nyei zeiv-fun, ziouc duqv ninh mbuo nzipc nyei buonc ndau.
5Naaiv se E^faa^im Mienh nyei zeiv-fun nzipc nyei buonc ndau ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.
Ninh mbuo nzipc nyei ndau nyei gapv-jaaix yiem dong bung maengx, Aa^taa^lotv Atc^ndaa Laangz, mingh taux Wuov Jiex nyei Mbetc Holon Zingh,
6aengx jiex mingh taux koiv. Yiem ninh mbuo nyei gapv-jaaix baqv bung maengx, Mikv^me^tatv Mungv. Dong bung maengx nyei gapv-jaaix ngau mingh taux Taa^aa^natv Silo Mungv, yaac jiex ndaangc naaiv norm mungv mingh dong bung maengx taux Yaa^no^aa Mungv. 7Yiem Yaa^no^aa Mungv njiec naamh bung taux Aa^taa^lotv Mungv caux Naa^aa^laa Mungv, mingh daaux jienv Ye^li^ko Zingh, aengx mingh donx jienv Jor^ndaen Ndaaih. 8Gapv-jaaix yiem Tapv^bu^waa Mungv njiec fai bung maengx taux Kaanaa Ndoqv mingh donx jienv koiv. Naaiv se E^faa^im Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc ndau. 9Yaac maaih yiem Maa^natv^se Mienh nzipc nyei buonc gu'nyuoz paaiv bun E^faa^im Mienh nyei norm-norm mungv caux wuov deix mungv nyei fiuv-laangz.
10Mv baac ninh mbuo maiv zunc yiem Gese Zingh nyei Kaa^naa^an Mienh cuotv. Kaa^naa^an Mienh ziouc yiem E^faa^im Mienh gu'nyuoz taux ih jaax hnoi, mv baac ninh mbuo zuqc zoux nouh, zoux gong kouv.