16

Guai Lŏn Pơpha Brơi Kơ Dua Kơnung Djuai Jing Ƀing Ană Tơčô Yôsêp

1Guai lŏn pơpha brơi kơ ƀing ană tơčô Yôsêp čơdơ̆ng mơ̆ng krong Yurdan jĕ plei pơnăng Yerêhô gah thu̱ng yơh, anŭn jing ƀơi gah ngŏ̱ kơ khul ia bluh lŏm kơ plei Yerêhô, hlŏng đĭ nao čơdơ̆ng mơ̆ng anih anŭn găn anih tơdron ha̱r hlŏng truh pơ plei pơnăng Bêthêl amăng tring bŏl čư̆ yơh. 2Guai lŏn anŭn ăt čơdơ̆ng mơ̆ng plei Bêthêl anŭn, ăt jing plei Luz mơ̆n, găn nao pơ guai lŏn ƀing Arka jing ƀing dŏ hơdip amăng tring plei Atarôt-Ađar. 3Giŏng anŭn, guai anŭn ăt đuaĭ trŭn pơ gah yŭ̱ truh pơ guai lŏn ƀing Yaplêt hlŏng truh pơ tring anih ƀlŭng plei pơnăng Bêt-Hôrôn. Guai anŭn ăt hơmâo čơdơ̆ng mơ̆ng anih anŭn hlŏng truh pơ plei pơnăng Gezer laih anŭn đŭt hĭ ƀơi Rơsĭ Prŏng yơh.
4Ƀing ană tơčô Yôsêp, jing ƀing kơnung djuai Ephraim hăng sămkrah ƀing kơnung djuai Manasseh tŭ mă anih lŏn kŏng ngăn anŭn kơ gơñu pô yơh.

Guai Lŏn Kơnung Djuai Ephraim

5Anai yơh jing guai lŏn ƀing kơnung djuai Ephraim:
Guai anih lŏn kŏng ngăn gơñu gah thu̱ng hơmâo čơdơ̆ng mơ̆ng tring plei Atarôt-Ađar gah ngŏ̱ hlŏng truh pơ anih kơdư plei pơnăng Bêt-Hôrôn yơh;
6laih anŭn ăt hlŏng nao truh pơ Rơsĭ Prŏng mơ̆n. Guai lŏn gơñu gah ngŏ̱ ăt čơdơ̆ng mơ̆ng anih Mikmethat gah dư̱r wĕh nao pơ gah ngŏ̱ hlŏng găn pơ gah ngŏ̱ kơ plei Taanat-Silôh, laih anŭn đuaĭ găn nao truh pơ plei Yanôhah. 7Giŏng anŭn, guai lŏn anŭn ăt đuaĭ trŭn nao mơ̆ng anih Yanôhah truh pơ plei Atarôt hăng plei Naarah, hlŏng truh pơ plei pơnăng Yerêhô laih anŭn đŭt hĭ ƀơi krong Yurdan yơh. 8Guai dư̱r gơñu đuaĭ nao pơ gah yŭ̱ mơ̆ng plei Tapuah truh pơ dơnung dơlăm Kanah laih anŭn đŭt hĭ ƀơi Rơsĭ Prŏng. Anŭn yơh jing anih lŏn kŏng ngăn pơpha brơi kơ ƀing djuai amăng kơnung djuai Ephraim. 9Ăt hơmâo wơ̆t hăng đơđa plei laih anŭn khul plei pla pơkŏn jum dar gơñu pơpha brơi lŏm kơ ƀing Ephraim mơ̆n, samơ̆ khul plei pla anŭn dŏ amăng anih lŏn kŏng ngăn ƀing Manasseh yơh.
10Wơ̆t tơdah ƀing Ephraim mă tŭ anih lŏn anŭn, ƀing gơñu ƀu puh pơđuaĭ hĭ abih ôh ƀing Kanaan hơdip amăng plei pơnăng Gezer, tui anŭn ƀing Kanaan anŭn ăt hơdip amăng ƀing Ephraim truh kơ tă anai, samơ̆ ƀing Ephraim pơgŏ̱ ƀing gơñu mă bruă jing ƀing hlŭn mơnă yơh.